Obowiązkiem przedsiębiorcy będącego czynnym podatnikiem VAT jest terminowe składanie do właściwego urzędu skarbowego deklaracji VAT-7 lub VAT-7K. Przedsiębiorca, który nie wywiąże się z tego obowiązku lub nieprawidłowo odliczy podatek VAT musi liczyć się z tym, że zostanie na niego nałożona kara. Jakie sankcje grożą za naruszenie przepisów podatkowych? Kary za odliczenie VAT-u

Sankcje za nierzetelne rozliczenie deklaracji podatkowej 

Jeżeli podatnik w złożonej deklaracji podatkowej wykazał:
  • zaniżoną kwotę zobowiązania lub
  • zawyżoną kwotę zwrotu podatku
to w razie kontroli będzie musiał zapłacić właściwą kwotę zobowiązania i dodatkowo 30% kwoty zaniżonego podatku lub kwoty zawyżenia zwrotu. Kara zostanie nałożona również w sytuacji kiedy przedsiębiorca nie złoży deklaracji i nie zapłaci podatku.

Podatnik, który po zakończeniu kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub w jej trakcie złoży korektę deklaracji i uwzględni w niej stwierdzone nieprawidłowości oraz wpłaci należny podatek lub odda nie przysługującą mu kwotę zwrotu, to zapłaci jedynie 20% dodatkowego zobowiązania podatkowego zamiast 30%.

Przedsiębiorca, który sam zauważy popełniony błąd i go naprawi zanim urząd rozpocznie wobec niego jakiekolwiek działania oraz złoży deklarację, zapłaci należne podatki razem z odsetkami może uniknąć dodatkowych sankcji finansowych. 
Jeżeli błąd zostanie wykryty podczas kontroli i będzie wynikał z oczywistej pomyłki lub błędu rachunkowego na podatnika również nie zostaną nałożone dodatkowe kwoty. 

Na przedsiębiorców, którzy wystawią pustą fakturę lub fakturę na nieistniejący podmiot mogą zostać nałożone bardzo wysokie kary, nawet w wysokości 100% podatku wynikającego z faktur.

Wystawianie faktur na stacji paliw

Sprzedaż paliwa osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej powinna być ewidencjonowana na kasie rejestrującej. Sprzedawca ma obowiązek wydrukować paragon i wydać go osobie kupującej. Na jej prośbę musi też wystawić fakturę. Jeden egzemplarz powinien dołączyć do dokumentów firmowych.

Może zdarzyć się, że pracownicy stacji paliw za otrzymaną korzyść majątkową wystawiają faktury do paragonów na znajome firmy nie będące nabywcami paliwa. W ten sposób fałszują dokument i zawyżają kwoty podatku naliczonego oraz koszty podatku. Za takie działania przewidziane są sankcje.

Stacja paliw - skutki fałszowania faktur

Wystawianie faktur na rzecz innego podmiotu, który nie jest rzeczywistym nabywcą paliwa dokumentujące czynność nie mającą miejsca w danym czasie określa się jako wystawianie tzw. pustych faktur. Jest to czynność karalna. Właściciel stacji paliw, której pracownik na podstawie paragonu wystawił fakturę z kwotą podatku na podmiot inny niż rzeczywisty nabywca paliwa, ma obowiązek odprowadzić podatek wykazany na fakturze na indywidualny mikrorachunek podatkowy. 
Dodatkowo przedsiębiorca musi rozliczyć podatek VAT na rzecz faktycznego nabywcy za sprzedaż paliwa, do której został wystawiony paragon. 
Z powyższego wynika, że właściciel stacji paliw na skutek nieuczciwego działania musi dwa razy zapłacić podatek VAT od tej samej transakcji doliczając odsetki za zwłokę.

Odbiorca faktury – skutki wynikające z wystawienia pustej faktury

Firma nie będąca faktycznym odbiorcą paliwa, dla której została wystawiona faktura również ponosi odpowiedzialność za nierzetelnie wystawiony dokument. Przedsiębiorca nie ma prawa odliczyć podatku wykazanego na takiej fakturze. W przypadku odliczenia przez firmę podatku z takiego dokumentu, zostanie na nią nałożona sankcja finansowa w wysokości 100% zawyżenia podatku naliczonego. Dodatkowo nie można takiej faktury zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Odpowiedzialność karna

Wystawienie faktury nie odzwierciedlającej rzeczywistej sytuacji oraz posługiwanie się nią jest zagrożone karą grzywny do wysokości 720 stawek dziennych lub karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 1 rok, bądź obu karom łącznie. 
Odpowiedzialnością karno-skarbową objęci są: sprzedawcy, kierownicy stacji paliw, członkowie zarządu, a także główni księgowi.


Data publikacji: 2020-01-23, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU