Od 1 listopada 2019 r. niektórzy przedsiębiorcy mają obowiązek stosować podzieloną płatność. W związku z tym na rachunkach VAT podatników znajduje się kwota środków, którymi nie mogą swobodnie dysponować. Przedsiębiorcy jeszcze do niedawna mogli je przeznaczyć jedynie na zobowiązania podatku VAT. Obecnie możliwości są większe. Pieniędzmi z rachunku VAT można uregulować między innymi: podatek dochodowy, cło i akcyzę, ale czy można nimi zapłacić składki ZUS? zaplata-zus-z-konta-vat

Konto VAT – co trzeba o nim wiedzieć

Rachunek VAT jest stosowany w mechanizmie podzielonej płatności, czyli split payment i jest otwierany w rachunku firmowym przedsiębiorcy. Nie ma możliwości prowadzenia go w ramach osobistego rachunku bankowego, tzw. ROR-u. 
Posiadanie i korzystanie z rachunku VAT jest konieczne przy rozliczeniach transakcji wrażliwych w przypadku, których podzielona płatność jest obowiązkowa.

Jak działa konto VAT?

Płatność w split payment jest dzielona na dwie części: kwota netto trafia na zwykłe konto sprzedawcy, a wartość VAT na konto VAT, które jest przypisane do rachunku. Nabywca dokonując przelewu musi dołączyć do niego komunikat, że wykonuje płatność podzieloną. W komunikacie przelewu nie ma konieczności podawania rachunku VAT bowiem jest on automatycznie przypisany do rachunku podstawowego sprzedawcy.

Natomiast koniecznie muszą się w nim znaleźć informacje określające:
 • dane sprzedawcy
 • numer rachunku bankowego sprzedawcy
 • kwota podatku VAT (całość lub część)
 • kwota sprzedaży brutto (całość lub część)
 • numer faktury, za którą dokonywana jest płatność
 • NIP sprzedawcy.

Zapłata ZUS z konta VAT – czy jest możliwa?

O tym na jaki cel można przeznaczyć środki z rachunku VAT określają przepisy zawarte w Prawie Bankowym. Do 1 listopada 2019 r. można było nimi uregulować należności dotyczące podatku VAT z deklaracji VAT-7 i VAT-7K, odsetek z tytułu VAT, zobowiązań z dostawcami za otrzymane towary lub wykonane usługi w części podatku VAT z faktury. Po 1 listopada 2019 r. środkami zgromadzonymi na rachunku można opłacać również składki na ZUS, podatek dochodowy, cło, akcyzę, odsetki za zwłokę oraz inne zobowiązania.

Czytaj też: Mechanizm podzielonej płatności na fakturze

Art. 62 b ust. 2 ustawy Prawo Bankowe

Przepis zawiera dokładne określenie celów na jakie można wydatkować środki znajdujące się na rachunku VAT za pomocą komunikatu przelewu.

Środki można przeznaczyć na:
 • zobowiązania wobec dostawców (część odpowiadającą kwocie VAT z otrzymanej faktury za nabyte towary lub usługi oraz zapłatę zaliczki)
 • należności wobec nabywców (zwrot kwoty podatku VAT jaka wynika z faktury korygującej)
 • zobowiązania wobec ZUS-u (składki ZUS przedsiębiorcy)
 • zobowiązania wobec urzędu skarbowego (podatek VAT, w tym także dotyczący importu towarów, dodatkowego zobowiązania podatkowego, czy odsetek za zwłokę), podatek dochodowy od osób prawnych CIT (zaliczki na ten podatek, również odsetki za zwłokę), podatek dochodowy od osób fizycznych PIT (zaliczki na ten podatek, również odsetki za zwłokę), podatek akcyzowy (przedpłata na podatek, wpłaty dzienne, również odsetki za zwłokę w zapłacie podatku i od przedpłat), należności celne oraz odsetki za zwłokę od tych należności.
 • zwrot przelewu nienależycie otrzymanej płatności na rachunek VAT (środki przekazane na inny rachunek VAT posiadacza rachunku, który jest prowadzony w tym samym banku)
 • przekazanie środków na rachunek, który wskazał naczelnik urzędu skarbowego
 • przekazanie środków na rachunek rozliczeniowy państwowej jednostki budżetowej
 • egzekucję należności (realizacja zajęcia na podstawie administracyjnego tytułu wykonawczego).

 

Jak wykonać przelew z konta VAT na ZUS?

Co prawda przepisy pozwalają wykonać przelew do ZUS-u z konta rachunku VAT przedsiębiorcy, ale nie jest to możliwe ze względów technicznych. ZUS zwraca środki wysłane za pomocą komunikatu przelewu. Swoją decyzję argumentuje tym, że za pomocą podzielonej płatności nie jest możliwe zaksięgowanie wpłaty na konto ZUS.

Inne możliwości wykorzystania środków z rachunku VAT

Podatnik, który zebrał sporą ilość środków na rachunku VAT może złożyć wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o przelanie ich na rachunek podstawowy. Urząd na rozpatrzenie wniosku ma 60 dni licząc od dnia złożenia. W wydanej decyzji musi określić przyznanie bądź odmowę zwrotu środków z rachunku VAT.

Podsumowanie

ZUS wyjaśnia, że zgodnie z przepisami nie ma możliwości wykonania przelewu na indywidualny rachunek składkowy ZUS za pomocą mechanizmu podzielonej płatności. Każda zapłata składek na ZUS z poleceniem komunikatu podzielonej płatności będzie podlegała zwrotowi. W chwili obecnej przedsiębiorca, który chce zapłacić zobowiązania wobec ZUS musi dokonać zapłaty za pomocą zwykłego przelewu. Jeśli w systemie banku jest taka możliwość, to po zleceniu zwykłego przelewu z rachunku, do którego został utworzony rachunek VAT, środki z rachunku VAT automatycznie zostaną przeksięgowane na zwykły rachunek w celu opłacenia składek.

Ostatnia aktualizacja: 2020-03-25
Data publikacji: 2019-12-19, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU