Do jednych z obowiązków przedsiębiorcy należy prowadzenie książki kontroli służącej do dokumentowania liczby oraz czasu trwania kontroli przeprowadzanych w firmie. Książka kontroli może być prowadzona w formie elektronicznej oraz papierowej. ksiazka kontroli w firmie

Kontrola w firmie

Zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Polsce przedsiębiorcy mają zagwarantowaną swobodę prowadzenia działalności gospodarczej. Każdy może w dowolnym momencie otworzyć, zawiesić lub zamknąć firmę. Nie oznacza to jednak tego, że przedsiębiorstwo i działania samego przedsiębiorcy nie są kontrolowane. Najczęściej kontrole przeprowadza ZUS, Urząd Skarbowy, a także Inspekcja Pracy. 

Czym jest książka kontroli?

Przedsiębiorca ma obowiązek założenia i prowadzenia książki kontroli, w której umieszcza się między innymi wpisy informujące o wykonaniu zaleceń pokontrolnych, a także o uchyleniu tych zaleceń przez odpowiedni organ. Książka kontroli może być prowadzona w formie papierowej i elektronicznej. W przypadku wersji elektronicznej przedsiębiorca powinien dodatkowo posiadać papierową wersję książki kontroli, tak aby w razie potrzeby mógł ją szybko udostępnić. Taka wersja książki musi być koniecznie poświadczona przez przedsiębiorcę za zgodność z wpisem w księdze. Dokument nie ma określonego wzoru. Jednak przepisy jasno wskazują, których wpisów powinien dokonać kontroler, a których przedsiębiorca.

Wpis w książce musi zawierać następujące dane: 
 • oznaczenie organu kontroli
 • oznaczenie upoważnienia do kontroli
 • zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli
 • data podjęcia kontroli
 • data zakończenia kontroli
 • zalecenia pokontrolne oraz określenie zastosowanych środków pokontrolnych
 • uzasadnienie braku zawiadomienia przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli
 • uzasadnienie wszczęcia kontroli „na legitymację”
 • uzasadnienie zastosowanych wyjątków od stosowania przepisów ochronnych przedsiębiorców przed niektórymi działaniami kontrolerów
 • uzasadnienie przedłużenia czasu trwania kontroli
 • uzasadnienie czasu trwania przerwy.
Kontrolujący ma obowiązek wpisać:
 • oznaczenie organu, który dokonuje kontroli
 • oznaczenie upoważnienia przedstawionego podczas kontroli
 • zakres kontroli
 • datę rozpoczęcia kontroli oraz dzień jej zakończenia.
Istotnym wpisem w książce jest punkt odnoszący się do uzasadnienia przedłużenia kontroli, jeżeli rzeczywiście dojdzie do jej znacznego wydłużenia. Uzasadnienie wymagane jest również w przypadku czasu przeznaczonego na przerwę, który może być potrzebny do wykonania określonych czynności, jak np. przeprowadzenia badań próbki produktu. Pracownicy organu kontroli dokonujący wpisu muszą się przy takim wpisie podpisać i dodatkowo dokonać potwierdzenia odpowiednimi pieczątkami. 

Książka kontroli – obowiązek jej prowadzenia

Po rozpoczęciu kontroli przedsiębiorca ma obowiązek od razu przekazać kontrolującemu wydruki z systemu informatycznego, książkę kontroli bądź jej kopię poświadczoną za zgodność z wpisem w książce kontroli. Zgodność może poświadczyć sam przedsiębiorca. W trakcie kontroli wszelkich wpisów w książce dokonuje kontroler uprawniony do przeprowadzenia kontroli. Przedsiębiorca ma prawo nie okazać książki kontroli, jeżeli nie będzie to możliwe z powodu udostępnienia jej innemu organowi kontrolnemu. W takiej sytuacji przedsiębiorca powinien okazać książkę w siedzibie organu kontroli w terminie 3 dni roboczych liczonych od momentu zwrotu książki przez inny organ kontrolujący.

Kara za brak książki kontroli

Przedsiębiorcy za brak książki grozi określona kara. Sankcje zostały określone w kodeksie karnym skarbowym Za nieokazanie księgi organowi kontrolnemu grozi kara w wysokości do 720 stawek dziennych. Stawka dzienna ustalana jest na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku. Stawka dzienna nie może być mniejsza od jednej trzydziestej części wynagrodzenia minimalnego, a także nie może być wyższa niż jej czterystukrotność.


Data publikacji: 2022-07-26, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU