Osoba prowadząca działalność gospodarczą musi liczyć się z tym, że w każdym momencie jego firma może być skontrolowana przez uprawnione organy państwowe. kto moze skontrolowac firme

Kto może przeprowadzić kontrolę w firmie?

Podstawowymi organami państwowymi, które mają prawo przeprowadzić kontrolę w firmie są: ZUS, Urząd Skarbowy oraz Państwowa Inspekcja Pracy. Oprócz wymienionych przedsiębiorcę może skontrolować:  
 • Urząd Celno-Skarbowy
 • Państwowa Inspekcja Sanitarna – Sanepid
 • Inspekcja Handlowa
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PEFRON)
 • Główny Inspektorat Weterynarii
 • Straż Graniczna
 • Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 • Inspekcja Ochrony Środowiska
 • Państwowa Straż Pożarna
 • organ udzielający koncesji
 • organ prowadzący rejestr działalności regulowanej
 • inne organy państwowe.
Pracownicy organów kontrolnych podczas przeprowadzanych czynności kontrolnych mają obowiązek okazania legitymacji służbowej przedsiębiorcy lub innej osobie przez niego upoważnionej. 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) - zakres kontroli

Zakład Ubezpieczeń Społecznych kontroluje przede wszystkim płatników składek pod kątem terminowości opłacania składek, zgłoszenia wszystkich uprawnionych osób do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, a także prawidłowości obliczeń wszystkich składek i wypłat odpowiednich świadczeń. Zanim kontrolerzy ZUS-u udadzą się na kontrolę, to najpierw muszą powiadomić przedsiębiorcę o zamiarze wszczęcia kontroli. Kontrola może być przeprowadzona nie wcześniej niż po 7 dniach licząc od dnia, w którym przedsiębiorca odebrał zawiadomienie, ale nie później niż 30 dni od dnia jego doręczenia. Po upływie 30 dni organ składkowy chcąc udać się na kontrolę musi ponownie zawiadomić przedsiębiorcę o zamiarze jej wszczęcia. Jeżeli przedsiębiorca złoży pisemny wniosek o przyspieszenie kontroli, to inspektor ZUS może rozpocząć ją wcześniej niż po 7 dniach. W sytuacji, gdyby w tym samym czasie przedsiębiorca był kontrolowany przez inny publiczny organ kontrolujący, to inspektor ZUS-u powinien odstąpić od kontroli. Jeżeli przedsiębiorca wyrazi zgodę na równoczesne prowadzenie więcej niż jednej kontroli, to mogą być one kontynuowane. W przypadku, kiedy organ kontrolujący, w tym przypadku ZUS odstąpi od czynności kontrolujących ze względu na inną kontrolę przeprowadzaną u danego przedsiębiorcy w tym samym czasie, to wtedy kontrola będzie musiała odbyć się w innym terminie. Każda inspekcja musi być odnotowana w książce kontroli. 

Urząd Skarbowy (US) – zakres kontroli

Zadaniem kontroli skarbowej jest sprawdzenie przedsiębiorcy, czy w prawidłowy sposób wywiązuje się ze swoich obowiązków podatkowych i przestrzega przepisów prawa podatkowego. Podatnik może być kontrolowany w zakresie prawidłowości w rozliczaniu i regulowaniu podatku dochodowego, a także w zakresie zwrotu podatku VAT, oraz pod kątem prawidłowego prowadzenia dokumentacji. Urząd Skarbowy zanim uda się do podatnika na kontrolę, to najpierw musi powiadomić go pisemnie o zamiarze przeprowadzenia czynności sprawdzających. Zawiadomienie powinno zawierać między innymi zakres kontroli, rodzaj sprawdzanego podatku, a także okres objęty kontrolą. Czynności kontrolne mogą rozpocząć się nie wcześniej niż po 7 dniach licząc od dnia doręczenia zawiadomienia i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jest to czas, w którym podatnik może poprawić ewentualne błędy, a także wyprostować wszelkie nieprawidłowości w dokumentach. Na wniosek przedsiębiorcy lub za jego zgodą kontrola może odbyć się wcześniej niż w ciągu 7 dni. 

W niektórych przypadkach, zwłaszcza jeżeli czynności sprawdzające przeprowadzane są w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego i ich celem jest przeciwdziałanie wystąpieniu tych czynności lub jeżeli chodzi o zabezpieczenie dowodów dokonania przestępstwa, to kontrola może odbyć się bez zapowiedzi.

Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) – zakres kontroli

Najczęściej celem kontroli przeprowadzanej przez Państwową Inspekcję Pracy jest kontrola pracodawcy pod kątem przestrzegania przez niego przepisów prawa pracy oraz dotyczących bezpieczeństwa, ochrony życia i zdrowia pracowników, a także legalnego zatrudniania w zakresie wskazanym w art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4. Zgodnie z przepisami inspektorzy pracy mają prawo do przeprowadzania kontroli bez zawiadamiania pracodawcy o każdej porze dnia i nocy.


Data publikacji: 2022-07-27, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU