Niebawem ma zostać wprowadzona jeszcze jedna instytucja kontrolująca, której zadaniem będzie kontrola wydawania paragonów, czyli tzw. nabycie sprawdzające. nabycie sprawdzajace

Czym jest nabycie sprawdzające?

Nabycie sprawdzające to nic innego jak weryfikacja lub kontrola podatnika pod kątem jego wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Ma polegać na zakupie towaru lub usługi przez osobę sprawdzającą. Chodzi o skontrolowanie, czy sprzedawca dokonując sprzedaży ewidencjonuje daną transakcję na kasie rejestrującej i wydaje paragon nabywcy. W projekcie do ustawy można przeczytać, że:

Art. 94k. Nabycie sprawdzające polega na nabyciu towarów lub usług w celu sprawdzenia wywiązywania się przez sprawdzanego z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, w zakresie: 1) ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej; 2) wydawania nabywcy paragonu fiskalnego.


Jak będzie wyglądało nabycie sprawdzające w praktyce?

Projekt ustawy przewiduje, że sprawdzający (pracownik lub funkcjonariusz KAS) zaraz bez zbędnej zwłoki po dokonaniu nabycia towaru lub usługi, a także po wykonaniu sprawdzenia wywiązywania się z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży i wydawania paragonu przez sprzedawcę będzie musiał okazać mu legitymację służbową i poinformować go o dokonaniu nabycia sprawdzającego oraz pouczyć osobę sprawdzaną o przysługujących mu prawach i obowiązkach. Sprawdzany ma prawo do złożenia prośby o okazanie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.
Do jednych z uprawnień przysługujących osobie sprawdzającej będzie należało wylegitymowanie sprawdzanego, czyli właściciela lub pracownika sprawdzanej firmy bądź punktu. 

Jeżeli podczas kontroli nie zostaną naruszone żadne przepisy, sprzedawca wyda poprawnie paragon, to kontrola zostanie zakończona, a sprawdzający wystawi notatkę. Następnie kontroler odda towar razem z paragonem, a sprzedający będzie musiał zwrócić pieniądze. Jeżeli odmówi przyjęcia towaru, to może mu grozić kara grzywny. Notatka powinna być dołączona do wewnętrznej dokumentacji zwrotów, co pozwoli nie sporządzać dodatkowego potwierdzenia zwrotu w formie protokołu. 

Opisany sposób postępowania nie dotyczy sprzedaży towarów i usług, które nie mogą zostać zwrócone i jeszcze raz sprzedane, jak np. sprzedaż kawy. hot doga itp. W tej sytuacji sprzedawca będzie mógł z powrotem otrzymać pieniądze za towar sprzedany na potrzeby kontroli. Towar będzie mógł pozostać w lokalu jedynie za zgodą sprzedawcy. 
Jeżeli sprzedany towar okaże się dowodem przestępstwa (wszelkie podróbki, alkohol bez akcyzy, papierosy bez akcyzy), to będzie musiał zostać zatrzymany w celu przeprowadzenia dalszych czynności. 

Konsekwencje naruszenia przepisów

Za niewydanie paragonu, sprawdzanemu grozi mandat. Przeprowadzający kontrolę pracownik KAS będzie sporządzał protokół z kontroli. Jeżeli urząd skarbowy, a zwłaszcza dział analizy ryzyka stwierdzi, że istnieje duże prawdopodobieństwo iż sytuacja z niewydaniem paragonu powtórzy się, to przedsiębiorca może spodziewać się kolejnych kontroli.

Nabycie sprawdzające – cel jego wprowadzenia 

Dzięki wprowadzeniu nowej instytucji jaką będzie nabycie sprawdzające, kontrole będą bardziej sprawne i możliwe będzie przeprowadzenie ich w większej ilości. Dodatkowo, jak zostało napisane w projekcie ustawy ma to doprowadzić do wyeliminowania nieuczciwej konkurencji. 

Każdego roku Polska traci miliardy złotych, ponieważ przedsiębiorcy nie ewidencjonują wszystkich uzyskiwanych przychodów. Instytucja nabycia sprawdzającego będzie miała za zadanie zapobiec zmniejszaniu wpływów do budżetu. Do 1 stycznia 2022 roku pracownicy i funkcjonariusze urzędów skarbowych oraz celno-skarbowych mają otrzymać uprawnienia do przeprowadzania kontroli.


Data publikacji: 2021-12-11, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU