Właściciele mieszkań w ramach najmu prywatnego jako formę opodatkowania często wybierają ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Takie rozwiązanie nie daje możliwości ujęcia w kosztach wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania, takich jak opłaty za media (prąd, gaz, światło, wywóz śmieci). Najem faktury za media na ryczalcie

Umowa najmu, a opłaty za media

W sytuacji kiedy w umowie najmu została wyodrębniona kwota czynszu od opłat za media (np.: woda, ogrzewanie, światło, gaz), to wtedy opodatkowanym przychodem wynajmującego, który wybrał ryczałt ewidencjonowany jest wartość otrzymanego czynszu. 

PRZYKŁAD
Właściciel mieszkania zawarł umowę najmu lokalu mieszkalnego z osobą prywatną na kwotę 1 600 zł. Jako formę opodatkowania wybrał ryczałt ewidencjonowany (8,5%). Na podstawie umowy najemca zobowiązał się płacić czynsz w podanej wysokości w terminie do 10 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy wynajmującego. Dodatkowo do najemcy należy wpłata czynszu do Wspólnoty Mieszkaniowej oraz wnoszenie opłat za media w wysokości wynikającej z uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej oraz z faktur VAT wystawionych przez dostawców mediów. Wyodrębnione w umowie najmu opłaty, najemca zobowiązał się wpłacać na rachunek bankowy w terminie do 5 dni licząc od dnia, w którym otrzyma rachunki/faktury VAT od wynajmującego. 
W przypadku najmu prywatnego jaka kwota będzie stanowiła podstawę do obliczenia zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych 8,5%?

Odpowiedź udzielona przez Krajową Informację Podatkową (KIP)
W opisanym przykładzie przychodem z najmu, który podlega opodatkowaniu ryczałtem 8,5% przychodów jest kwota 1 600 zł. Dla wynajmującego kwota ta jest przysporzeniem majątkowym, które skutkuje powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu. 
Do składników przychodu osiąganego z najmu przez wynajmującego nie zalicza się wydatków związanych z przedmiotem najmu, czyli opłat takich, jak: czynsz do wspólnoty mieszkaniowej, opłaty za wodę, ścieki, śmieci, ogrzewanie, gaz, czy energię elektryczną, o ile w umowie zostało zaznaczone, że najemca zobowiązany jest do ich ponoszenia. 
Powyższe opłaty nie podlegają pod świadczenia w naturze i inne nieodpłatne świadczenia, o których mowa jest w art. 6 ust. 1a ustawy. Nie powodują one też przysporzenia majątkowego dla wynajmującego. 

W oparciu o art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930 ze zm.) opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają także pieniądze i wartości pieniężne otrzymane lub będące w dyspozycji podatnika w danym roku kalendarzowym oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. 
W celu ustalenia wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu tych umów należy zastosować art. 11 ust. 2-2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. , poz. 361 z późn. zm.).


Data publikacji: 2021-02-10, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU