Usługi najmu. Jak wybrać dla siebie najlepszy sposób rozliczania z urzędem skarbowym? Najem prywatny – działalność gospodarcza, co je różni? najem prywatny czy dzialanosc

Różnice pomiędzy najmem prywatnym, a działalnością gospodarczą


1. Forma prowadzenia
  • działalność gospodarczarejestracja w CEIDG (nadanie nazwy, wskazanie rodzaju wykonywanych usług lub czynności – kody PKD). Istnieje możliwość rejestracji online
  • najem prywatny – nie ma obowiązku zgłaszania do urzędu skarbowego. Wyjątkiem jest np.: najem okazjonalny
2. Moment uzyskania przychodu, poniesienia kosztu
  • działalność gospodarcza – podatnik uzyskuje przychód w każdym momencie, nawet jeżeli nie otrzyma przelewu od najemcy za wynajem. Pod uwagę brane są kwoty należne, a nie otrzymane
  • najem prywatny – obowiązuje metoda kasowa, co oznacza, że dopóki podatnik nie otrzyma zapłaty od najemcy, to nie uzyskuje przychodu i tym samym nie płaci podatku. Taka sama zasada obowiązuje przy kosztach. Dopóki faktura kosztowa, np.: za energię elektryczną nie zostanie opłacona, to znaczy, że koszt nie został poniesiony i nie można odliczyć go od przychodu.
PRZYKŁAD 1
Pan Stanisław wynajmuje kawalerkę. Kwota miesięcznego czynszu została określona na 1 500 zł. Pan Stanisław rozlicza najem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W okresie od lutego do kwietnia najemca z powodu kłopotów finansowych nie opłacał czynszu. Co to oznacza dla pana Stanisława?

Pan Stanisław pomimo, że najemca nie zapłacił czynszu uzyskał przychód w wysokości 4 500 zł (3 x 1 500 zł). Przychód po pomniejszeniu o koszty i inne przysługujące odliczenia podlega opodatkowaniu. Pomimo, że brak jest wpływów od najemcy, to pan Stanisław musi zapłacić podatek. 

PRZYKŁAD 2
Pan Stanisław w ramach najmu prywatnego wynajął kawalerkę. Najemca ma obowiązek zapłaty czynszu miesięcznego w wysokości 1 500 zł. Podatnik wybrał formę opodatkowania ryczałtem. Najemca nie płacił czynszu przez 3 miesiące. Czy pan Stanisław musi zapłacić podatek jeżeli nie otrzymał zapłaty od wynajmującego?

Przychód z najmu prywatnego za okres niepłacenia przez 3 miesiące wynosi 0 zł. Przychód jest zerowy więc podatnik nie płaci podatku. 

3. Dokumentacja
Działalność gospodarcza wymaga prowadzenia ksiąg rachunkowych. Najczęściej przedsiębiorcy wybierają księgę przychodów i rozchodów (KPiR). Zapisuje się w niej wszystkie zdarzenia gospodarcze jakie miały miejsce w działalności zgodnie z określonymi zasadami. 

Natomiast przy najmie prywatnym nie ma obowiązku prowadzenia księgi przychodów i rozchodów. Należy co miesiąc lub kwartał obliczać przychód/ dochód i odprowadzać podatek. W tym wypadku nie ma nakazu prowadzenia określonej ewidencji, dlatego można stworzyć najprostszą tabelę w Excelu i wpisywać do niej przychody od najemców oraz poniesione koszty. 

4. Zapłata ZUS-u
Prowadząc działalność gospodarczą przedsiębiorca ma obowiązek zgłoszenia zapłaty składek do ZUS-u. Przez pierwsze pół roku prowadzenia firmy płaci się jedynie składkę zdrowotną. Później dodatkowo składki społeczne. Przez pierwsze 2 lata obowiązują preferencyjne warunki, czyli niższe składki. Po upływie 2 lat przedsiębiorca ma obowiązek zapłaty pełnego ZUS-u.
Jeżeli przedsiębiorca zatrudniony jest również na umowę o pracę i otrzymuje wynagrodzenie w kwocie równej lub wyższej od wynagrodzenia minimalnego, to wtedy opłaca z działalności jedynie składkę zdrowotną. 
Przy najmie prywatnym nie ma obowiązku zapłaty składek do ZUS-u.


Data publikacji: 2021-08-24, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU