Osoby wynajmujące prywatnie nieruchomość najczęściej wybierają opodatkowanie w formie ryczałtu. Podatnicy, którzy do końca 2021 roku rozliczali najem zgodnie z zasadami ogólnymi mają prawo stosować taką formę opodatkowania do końca 2022 roku. Od stycznia 2023 roku ma się to zmienić. skladanie pit-28 najem prywatny

Sposób opodatkowania najmu prywatnego – ryczałt

Do 31 grudnia 2021 roku podatnicy mogli wybrać czy chcą rozliczać najem prywatny w formie ryczałtu, czy na zasadach ogólnych. Osoby, które na dzień 31 grudnia 2021 roku stosowały zasady ogólne nadal mogą korzystać z tej formy przez cały 2022 rok pomimo, że od 1 stycznia 2022 roku podstawową formą opodatkowania przychodów uzyskanych z najmu prywatnego jest zryczałtowany podatek dochodowy. 

Podatnik ma obowiązek zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wyborze opodatkowania dochodów z najmu za pomocą ryczałtu. Cala procedura jest bardzo prosta. Wystarczy prawidłowo opisać pierwszą wpłatę podatku zryczałtowanego z tytułu najmu w danym roku podatkowym. Jest to jednoznaczne z wyborem takiej formy opodatkowania na dany rok. 
Od 1 stycznia 2023 roku podstawową i jedyną formą opodatkowania przychodów z najmu prywatnego będzie zryczałtowany podatek dochodowy. 

Rozliczanie najmu prywatnego 

Przedsiębiorca, który rozlicza najem prywatny w formie podatku zryczałtowanego nie musi prowadzić ewidencji przychodów, nawet jeżeli nie posiada pisemnej umowy najmu. Wysokość przychodów uzyskanych z najmu ustalana jest w oparciu o dowody potwierdzające ich otrzymanie, np.: przelew bankowy. 

Formularz PIT-28 – jak rozliczyć?

Przychód z najmu prywatnego wykazywany jest w zeznaniu rocznym PIT-28. Formularz aktualizowany jest w każdym roku podatkowym, co oznacza że w danym roku podatkowym obowiązuje inna wersja formularza. PIT-28 przeznaczony jest dla wszystkich grup podatników rozliczających przychody osiągnięte z najmu prywatnego. Dotyczy zarówno przedsiębiorców jak i osób nieprowadzących działalności gospodarczej.  

Podatnik wykazuje przychody z najmu w części C w pkt 3 – „Przychody podatnika objęte ryczałtem”.
Następnie w części J wskazuje podstawę do obliczenia ryczałtu od najmu z sumą przychodów otrzymanych w danym roku podatkowym z tytułu najmu. 
Kwotę ryczałtu należną do wpłaty do urzędu skarbowego z tytułu najmu umieszcza się w części K „Obliczanie ryczałtu po odliczeniach od przychodu”. 

Z kolei z części M „Obliczanie należnego ryczałtu” wykazywana jest wysokość ryczałtu należnego za cały rok podatkowy. 
W części O „Ryczałt do zapłaty/nadpłata” wpisuje się wysokość dokonanych wpłat miesięcznych zaliczek od stycznia do listopada danego roku. Aby otrzymać kwotę ryczałtu do zapłaty lub nadpłatę wpisywaną w części O należy od kwoty ryczałtu należnego wyliczonego w części M odjąć kwotę ryczałtu zapłaconego za 11 miesięcy (od stycznia do listopada). 
Zaliczka należna za miesiąc grudzień powinna być zapłacona w terminie przewidzianym na złożenie PIT-28 (do końca lutego roku następnego po zakończeniu roku podatkowego). 

W części P formularza wykazuje się wysokość miesięcznych zaliczek za poszczególne miesiące od stycznia do listopada danego roku podatkowego. W tej części wykazana jest również zaliczka należna za miesiąc grudzień. 

PIT-28 – termin złożenia

Zeznanie roczne PIT-28 powinno zostać złożone w terminie od 15 lutego do końca lutego roku następnego po zakończeniu danego roku podatkowego. Zgodnie z tym termin na złożenie PIT-28 za 2021 rok upłynął w dniu 28 lutego 2022 roku. W takim samym terminie podatnik zobowiązany był do zapłaty ryczałtu z tytułu najmu za miesiąc grudzień 2021 rok.


Data publikacji: 2022-03-06, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU