Sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej powinna być dokumentowana na kasie fiskalnej. Tylko w niektórych sytuacjach sprzedawcy zwolnieni są z obowiązku posiadania kasy rejestrującej. Czy w przypadku najmu koniecznie trzeba używać kasy fiskalnej? najem kasa fiskalna

Kasa fiskalna

inaczej kasa rejestrująca jest urządzeniem elektronicznym służącym do rejestracji obrotu. Kasy stosowane w Polsce posiadają pamięć fiskalną oraz pamięć chronioną. Jej budowę szczegółowo określają przepisy ustanowione przez Ministerstwo Finansów. 
Zgodnie z ustawą o VAT podatnicy mają obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności oraz rolników ryczałtowych za pomocą kas rejestrujących. Z obowiązku posiadania kasy rejestrującej zwolnieni są przedsiębiorcy z powodu na:
 • zwolnienie podmiotowe - limit obrotu na rzecz danej grupy kontrahentów
 • zwolnienie przedmiotowe – ze względu na rodzaj wykonywanej działalności.

Zwolnienie z kasy – kiedy można skorzystać? 

W określonych sytuacjach przedsiębiorca może skorzystać ze zwolnienia z posiadania i ewidencjonowania sprzedaży na kasie rejestrującej. 
 • zwolnienie podmiotowe, gdzie pod uwagę bierze się limit obrotu na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności oraz rolników ryczałtowych. Limit obrotu za poprzedni rok podatkowy nie może przekroczyć wartości 200 000 zł. Jeżeli podatnik rozpocznie sprzedaż w trakcie roku, to w takiej sytuacji należy wyliczyć proporcjonalną wartość obrotu sprzedaży według wzoru:

  200 000 zł / 365 dni x liczba dni od pierwszej transakcji do końca roku
 • zwolnienie przedmiotowe dotyczy świadczenia określonych usług oraz dostawy towarów. Zakres usług i dostaw uprawniających do zwolnienia z kasy zawiera załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Są to usługi:
  • związane z transportem kolejowym pasażerskim, miejskim i podmiejskim
  • w zakresie noclegów
  • telekomunikacyjne
  • elektroniczne
  • kurierskie i pocztowe
  • finansowe
  • ubezpieczeniowe
  • związane z czynnościami notariusza
  oraz dostawy: 
  • wody
  • energii elektrycznej
  • nieruchomości
  • wysyłki towarów
  • towarów i usług przez pracodawcę na rzecz jego pracowników.
Zgodnie z par. 2 ust. 1 oraz poz. 25 załącznika rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, zwolnieniem objęte są także usługi najmu i usług zarządzania nieruchomościami własnymi lub tymi dzierżawionymi pod warunkiem, że usługi te w całości zostały udokumentowane fakturą. Potwierdzeniem na to jest wydana interpretacja indywidualna z dnia 21 sierpnia 2020 roku o sygn. 0111–KDIB3-2.4012.492.2020.2.AZ. Czytamy w niej: 

W analizowanej sprawie spełnione są [...] warunki uprawniające Wnioskodawcę do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej w stosunku do ww. usługi najmu, gdyż świadczone przez Gminę usługi najmu [...] w całości dokumentowane są fakturą.
Wnioskodawca może więc na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w zw. z poz. 25 załącznika do niego stosować zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania w stosunku do usług wynajmu.
Zwolnienie z kasy możliwe jest również w przypadku, gdy usługodawca „otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.


Kasa fiskalna – kiedy koniecznie trzeba ją posiadać?

Dostawa niektórych towarów i świadczenie niektórych usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności oraz rolników ryczałtowych musi być koniecznie udokumentowana na kasie fiskalnej. Dotyczy to między innymi dostawy:
 • części do silników
 • części i akcesoriów do pojazdów silnikowych
 • sprzętu fotograficznego
 • perfum
oraz usług dotyczących: 
 • naprawy pojazdów silnikowych
 • prawniczych
 • doradztwa podatkowego
 • fryzjerskich i kosmetycznych.

Podsumowanie

Podatnicy, którzy rozliczają najem mogą skorzystać ze zwolnienia z posiadania kasy rejestrującej. Wymienione usługi nie podlegają bezwzględnej ewidencji na kasie fiskalnej. Prawo do zwolnienia przysługuje pod warunkiem, że zostanie spełniony jeden z wymienionych warunków: 
 • podatnik korzysta ze zwolnienia podmiotowego
 • usługa najmu w całości udokumentowana jest fakturą
 • zapłata za najem została otrzymana w całości za pośrednictwem poczty, banku, kasy SKOK, a dodatkowo z ewidencji oraz dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika o jaką czynność chodzi.


Data publikacji: 2020-11-19, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU