Zakup środków trwałych do firmy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów przez dokonanie odpisów amortyzacyjnych. Czasami z uwagi na niską cenę środki trwałe ujmowane są w kosztach podatkowych jednorazowo. niskocenne srodki trwale

Definicja środka trwałego 

Za środek trwały uważa się składniki majątku firmowego, których przewidywany okres użytkowania powinien przekroczyć 1 rok. Można do nich zaliczyć między innymi maszyny, sprzęt biurowy, środki transportu, nieruchomości itp. Przedsiębiorca ma prawo wpisać do środków trwałych również przedmioty, które posiadał jeszcze przed założeniem działalności gospodarczej będące jego własnością lub współwłasnością, które są kompletne i zdatne do użytku, które zostały nabyte lub wytworzone przez podatnika we własnym zakresie oraz przeznaczone na potrzeby danej jednostki lub oddane do używania na podstawie najmu, dzierżawy lub leasingu. 

Niskocenne środki trwałe – jak ująć zakup w kosztach?

Zgodnie z przepisami środek trwały powinien być amortyzowany wg przyjętych zasad amortyzacji. Jeżeli zakupiony produkt spełnia warunki bycia środkiem trwałym i jego wartość nie przekracza 10 000 zł netto (czynni podatnicy VAT) lub 10 000 zł brutto (podatnicy zwolnieni z VAT), to wydatek można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu jednorazowo bez konieczności ujmowania go w ewidencji środków trwałych. Taki rodzaj składnika majątku został sklasyfikowany jako niskocenny środek trwały. 

Niskocenne środki trwałe – odpisy amortyzacyjne

Przedsiębiorca może też zamortyzować niskocenny środek trwały za pomocą odpisów amortyzacyjnych przez ujęcie zakupionego towaru w ewidencji środków trwałych z zastosowaniem metody liniowej w sposób przedstawiony w ustawie o PIT. Ze względu na niską wartość towaru, ten sposób nie jest często wybierany przez podatników. Jeżeli jednak przedsiębiorca zdecyduje się na taką opcję, to tym samym zobowiązuje się do ujmowania w kosztach odpisów amortyzacyjnych zgodnie z ustalonymi okresami amortyzacji. 
W KPiR odpisy amortyzacyjne ujmuje się w kolumnie 13.


PRZYKŁAD
Przedsiębiorca zakupił drukarkę do firmy o wartości 2 500 zł netto. Ma zamiar używać jej w firmie przez okres dłuższy niż 1 rok. Przedsiębiorca jako czynny podatnik VAT będzie wykazywał wartość początkową środka trwałego w kwocie netto. Ze względu na to, że wartość drukarki jest niższa od 10 000 zł, to mówimy o niskocennym środku trwałym.
W związku z tym taki wydatek może być: 
  • ujęty bezpośrednio w kosztach jako cała wartość netto
  • wprowadzony do ewidencji środków trwałych z zastosowaniem jednorazowej metody amortyzacji
  • wprowadzony do ewidencji środków trwałych z zastosowaniem metody liniowej amortyzacji, czyli koszt rozłożony w czasie zgodnie z planem amortyzacji.


Data publikacji: 2022-10-05, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU