Zgodnie z obowiązującymi przepisami, korekty faktury mogą dokonać zarówno sprzedawcy wystawiając fakturę korygującą, jak i nabywcy za pomocą noty korygującej. Zasady dotyczące wystawiania not korygujących zostały zawarte w art. 106k ustawy o podatku od towarów i usług. nota korygujaca do faktury

Wystawienie noty korygującej do faktury

Nota korygująca musi być wystawiona zgodnie z regulacjami wskazanymi w art. 106k ust. 3 ustawy o VAT. Powinna zawierać niżej wymienione elementy:
 • oznaczenie  „NOTA KORYGUJĄCA”
 • kolejny numer
 • datę wystawienia noty
 • dane sprzedawcy oraz nabywcy lub ich nazwy razem z adresami
 • numer NIP sprzedawcy i nabywcy
 • dane zawarte na fakturze, której dotyczy nota korygująca, określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6, czyli:
  • data wystawienia faktury
  • kolejny numer faktury jednoznacznie ją identyfikujący
  • imiona i nazwiska lub nazwy sprzedawcy oraz nabywcy razem z ich adresami
  • numer NIP sprzedawcy i nabywcy
  • data sprzedaży lub data otrzymania zapłaty
 • treść korygowanej informacji oraz prawidłową treść.
Podatnicy mogą skorzystać z gotowego wzoru noty korygującej

Nota korygująca – kiedy można ją wystawić? 

Notę korygującą do faktury wystawia nabywca faktury, który zauważy na niej błędy dotyczące między innymi:
 • daty wystawienia
 • daty sprzedaży
 • daty płatności
 • numeru faktury
 • nazwy towaru/usługi
 • danych stron transakcji w nazwie, adresie, numerze NIP
 • dodatkowych zwrotów zamieszczanych na fakturze, jak np. „mechanizm podzielonej płatności”, czy „odwrotne obciążenie”.

Nota korygująca – akceptacja sprzedawcy

Zgodnie z art. 106k ust. 2 ustawy o podatku VAT, nota korygująca do faktury powinna być zaakceptowana przez sprzedawcę, czyli wystawcę faktury. W przepisach brak jest wskazania w jaki sposób powinno się to odbyć, dlatego sprzedawca może dokonać akceptacji noty w dowolny, wygodny dla niego sposób, np. przez e-mail przekazując do nabywcy wiadomość z zawartym podpisanym wydrukiem.

Nota korygująca – kiedy nie można jej wystawić? 

Za pomocą noty korygującej mogą zostać poprawione elementy faktury wymienione w art. 106e ustawy o VAT z wyłączeniem punktów od 8 do 15.

Noty korygującej nie można wystawić jeżeli pomyłka dotyczy:
 • miary i ilości dostarczonych towarów lub zakresu wykonanych usług
 • ceny jednostkowej towaru lub usługi bez kwoty podatku, czyli ceny jednostkowej netto
 • kwot wszelkich opustów lub obniżek cen, również w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty jeżeli nie zostały uwzględnione w cenie jednostkowej netto
 • wartości dostarczonych towarów lub wykonanych usług bez kwoty podatku, czyli wartość sprzedaży netto
 • stawki podatku
 • sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku oraz sprzedaż zwolnioną od podatku
 • kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku
 • kwoty należności ogółem.
Błędy w danych takie jak te wyszczególnione powyżej znajdujące się na fakturze mogą zostać skorygowane jedynie przez sprzedawcę za pomocą faktury korygującej.


Data publikacji: 2022-05-18, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU