Czasami przedsiębiorca z rożnych przyczyn musi dokonać korekty dokumentów sprzedaży. Korekty mogą być np. na plus lub na minus. W przepisach podatkowych brak jest starannego wytłumaczenia, co jest błędem, a co oczywistą pomyłką w aspekcie dokonywanych korekt faktur. faktura korygujaca blad pomylke

Błąd i oczywista pomyłka w świetle ustaw PIT i VAT

Ustawa o podatku dochodowym nie zawiera wielu informacji dotyczących pojęcia błędu, ani oczywistej pomyłki. Ogólny zapis jaki znajduje się w ustawie mówi, że jeżeli korekta nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, to korekty należy dokonać przez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów w okresie rozliczeniowym, za który została wystawiona faktura korygująca lub inny dokument. 

Rozliczenia w przypadku korekty kosztów i korekty przychodów

Korekta kosztów
  • korekta faktury w okresie wystawienia faktury pierwotnej – błąd rachunkowy lub inna oczywista omyłka
  • korekta w okresie otrzymania faktury korygującej – inna przyczyna korekty
Korekta przychodów
  • korekta faktury w okresie wystawienia faktury pierwotnej – błąd rachunkowy lub inna oczywista omyłka
  • korekta w okresie wystawienia faktury korygującej – inna przyczyna korekty.
W ustawie o VAT znajduje się jedynie krótka informacja na temat błędu rachunkowego i innej oczywistej omyłki w stosunku do ustalenia dodatkowego zobowiązania w VAT. 

Błąd rachunkowy – czym jest?

Zgodnie z orzeczeniami wydanymi przez urzędy podatkowe błędem rachunkowym jest koszt, który powstał w wyniku wykonywanych obliczeń na podstawie błędnych danych podanych na fakturze, jak np. cena, czy wartość towarów. Podobne zdanie w tej kwestii wyraził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, który w wydanej interpretacji z dnia 29 sierpnia 2019 roku nr 0111-KB2-1.4010.290.2019.1.BKD napisał, że z powodu braku wyjaśnień w przepisach, za pojęcie błędu rachunkowego uznaje się sytuację kiedy:

koszt został niewłaściwie ujęty ze względu na błąd w toku wykonywania obliczeń, np. błędne podanie na fakturze cen lub wartości towarów, zastosowanie wadliwego kursu waluty obcej do przeliczenia na złote.

Katalog sytuacji jest cały czas otwarty. Analizując przyczyny korekty ważne jest ustalenie czy przyczyna korekty była znana już w czasie wystawiania faktury pierwotnej. Jeżeli tak było, to najprawdopodobniej wystąpił błąd rachunkowy. 

Oczywista omyłka – czym jest?

Definicję oczywistej omyłki można znaleźć także w przytoczonej interpretacji Dyrektora KIS. Przykładem oczywistej omyłki jest faktura wystawiona na inny podmiot lub nieprawidłowe ujęcie dowodu w księgach podatkowych. W takiej sytuacji mówi się, że nie wystąpił błąd rachunkowy, a oczywista omyłka, co oznacza, że będąc oczywistą nie może wzbudzać żadnych wątpliwości. 

Podsumowanie 

Pojęcie błędu i oczywistej omyłki trudne jest do zdefiniowania. Oba pojęcia mogą być różnie interpretowane zarówno przez samych przedsiębiorców, jak i organy podatkowe, dlatego dość często kwestie te poruszane są w wydawanych interpretacjach.


Data publikacji: 2021-10-26, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU