Czasami wystawiona faktura VAT zawiera błędne dane Nabywcy. Czy można poprawić błąd za pomocą faktury korygującej? faktura korygujaca dane nabywcy

Faktura korygująca – kiedy należy ją wystawić?

Art. 106j ust. 1 ustawy o VAT wskazuje przypadki, w których należy wystawić fakturę korygującą. Jeżeli po wystawieniu faktury:
 • zostanie udzielona obniżka ceny w postaci rabatu, o której mówi art. 29a ust. 7 pkt 1
 • podatnik otrzyma zwrot towarów i opakowań
 • zostanie zwrócona do nabywcy całość lub część zapłaty, o której mówi art. 106b ust. 1 pkt 4
 • zostanie podwyższona cena lub została stwierdzona pomyłka w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury,
to wystawia się korektę faktury pierwotnej.  

Faktura korygująca – co powinna zawierać?

Zgodnie z art. 106j ust. 2 ustawy o VAT na fakturze korygującej powinny znaleźć się takie elementy, jak między innymi: 
 • kolejny numer
 • data wystawienia
 • dane zawarte na fakturze, której dotyczy faktura korygująca, jak te:
  • wskazane w art. 106e ust. 1 pkt 1 – 5
  • nazwę towaru lub usługi objętych korektą
 • kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej, jeżeli korekta ma wpływ na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego
 • prawidłową treść korygowanych pozycji faktury, w innych przypadkach.

Dokumenty potwierdzające korektę

W przypadku kiedy faktura trafi do niewłaściwego podmiotu, to zapewne nie będzie chciał on potwierdzić odbioru faktury korygującej, ponieważ to nie on jest stroną transakcji i najczęściej będzie chciał odesłać fakturę pierwotną uważając, że nie ma obowiązku potwierdzania faktury korygującej, ani uzupełniania dokumentacji potwierdzającej warunki korekty. W takiej sytuacji nie ma możliwości anulowania faktur, ponieważ dokument jest już w obrocie. Jeżeli kontrahent nie chce dokonać uzupełnienia dokumentacji potwierdzającej warunki korekty, to wystawca powinien posiadać odpowiednią dokumentację potwierdzającą dostarczenie korekty. Z dokumentów musi wynikać, że klient będący nabywcą towarów jest świadomy realizacji transakcji w zgodzie z warunkami określonymi w fakturze korygującej.

Potwierdzeniem korekty jest:
 • oświadczenie odstąpienia od umowy lub formularz zwrotu podpisany przez klienta
 • korespondencja z klientem, jak: wiadomości e-mail ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, na który może być dokonany zwrot środków, informacje o potrąceniu kwoty wynikającej z faktury korygującej przy okazji regulowania innych zobowiązań
 • wyciąg z rachunku bankowego wnioskodawcy, na którym będą widoczne przelewy wychodzące lub potwierdzenie wykonania przelewu przez wnioskodawcę, z których dokumentów będzie wynikało, że wnioskodawca dokonał zwrotu klientowi kwoty wynikającej z faktury korygującej
 • zestawienie zwróconych towarów na dokumencie magazynowym. 

Korekta wystawiona na błędny podmiot - przykład

Sprzedawca sporządził fakturę VAT, ale pomylił się i wystawił ją na niewłaściwego odbiorcę. Faktura dokumentowała prawidłową wartość dokonanej sprzedaży i razem z towarem dotarła do właściwego odbiorcy. Kupujący zauważył pomyłkę i poprosił o wystawienie faktury korygującej. 

Korekta faktury powinna być wystawiona w stosunku do błędnego nabywcy. Nie jest możliwe wystawienie faktury korygującej do zera, ze względu na to, że zarówno towar jak i faktura zostały dostarczone do właściwego klienta. Faktura korygująca nie ma wpływu na termin rozliczenia transakcji.


Data publikacji: 2022-03-27, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
sejsl
03 Kwiecień 2023

Witam,
ale wtedy wystawimy korektę do faktury pierwotnej, nabywca, który otrzymał towar jej nie będzie posiadał.
Nie można także umieścić treści na fakturze było (i tu wpisać dane nabywcy, który nie zamawiał towar) z uwagi N RODO.

Jak rozwiązać taka sytuację ?