Czasami wystawiona faktura VAT zawiera błędne dane Nabywcy. Czy można poprawić błąd za pomocą faktury korygującej? faktura korygujaca dane nabywcy

Faktura korygująca – kiedy należy ją wystawić?

Art. 106j ust. 1 ustawy o VAT wskazuje przypadki, w których należy wystawić fakturę korygującą. Jeżeli po wystawieniu faktury:
 • zostanie udzielona obniżka ceny w postaci rabatu, o której mówi art. 29a ust. 7 pkt 1
 • podatnik otrzyma zwrot towarów i opakowań
 • zostanie zwrócona do nabywcy całość lub część zapłaty, o której mówi art. 106b ust. 1 pkt 4
 • zostanie podwyższona cena lub została stwierdzona pomyłka w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury,
to wystawia się korektę faktury pierwotnej.  

Faktura korygująca – co powinna zawierać?

Zgodnie z art. 106j ust. 2 ustawy o VAT na fakturze korygującej powinny znaleźć się takie elementy, jak między innymi: 
 • kolejny numer
 • data wystawienia
 • dane zawarte na fakturze, której dotyczy faktura korygująca, jak te:
  • wskazane w art. 106e ust. 1 pkt 1 – 5
  • nazwę towaru lub usługi objętych korektą
 • kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej, jeżeli korekta ma wpływ na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego
 • prawidłową treść korygowanych pozycji faktury, w innych przypadkach.

Dokumenty potwierdzające korektę

W przypadku kiedy faktura trafi do niewłaściwego podmiotu, to zapewne nie będzie chciał on potwierdzić odbioru faktury korygującej, ponieważ to nie on jest stroną transakcji i najczęściej będzie chciał odesłać fakturę pierwotną uważając, że nie ma obowiązku potwierdzania faktury korygującej, ani uzupełniania dokumentacji potwierdzającej warunki korekty. W takiej sytuacji nie ma możliwości anulowania faktur, ponieważ dokument jest już w obrocie. Jeżeli kontrahent nie chce dokonać uzupełnienia dokumentacji potwierdzającej warunki korekty, to wystawca powinien posiadać odpowiednią dokumentację potwierdzającą dostarczenie korekty. Z dokumentów musi wynikać, że klient będący nabywcą towarów jest świadomy realizacji transakcji w zgodzie z warunkami określonymi w fakturze korygującej.

Potwierdzeniem korekty jest:
 • oświadczenie odstąpienia od umowy lub formularz zwrotu podpisany przez klienta
 • korespondencja z klientem, jak: wiadomości e-mail ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, na który może być dokonany zwrot środków, informacje o potrąceniu kwoty wynikającej z faktury korygującej przy okazji regulowania innych zobowiązań
 • wyciąg z rachunku bankowego wnioskodawcy, na którym będą widoczne przelewy wychodzące lub potwierdzenie wykonania przelewu przez wnioskodawcę, z których dokumentów będzie wynikało, że wnioskodawca dokonał zwrotu klientowi kwoty wynikającej z faktury korygującej
 • zestawienie zwróconych towarów na dokumencie magazynowym. 

Korekta wystawiona na błędny podmiot - przykład

Sprzedawca sporządził fakturę VAT, ale pomylił się i wystawił ją na niewłaściwego odbiorcę. Faktura dokumentowała prawidłową wartość dokonanej sprzedaży i razem z towarem dotarła do właściwego odbiorcy. Kupujący zauważył pomyłkę i poprosił o wystawienie faktury korygującej. 

Korekta faktury powinna być wystawiona w stosunku do błędnego nabywcy. Nie jest możliwe wystawienie faktury korygującej do zera, ze względu na to, że zarówno towar jak i faktura zostały dostarczone do właściwego klienta. Faktura korygująca nie ma wpływu na termin rozliczenia transakcji.

Data publikacji: 2022-03-27, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU