Każdy błąd na fakturze sprzedaży powinien być poprawiony. Można to zrobić za pomocą dwóch dokumentów faktury lub noty korygującej. Czym różnią się te dwa dokumenty? Kto może je wystawić i kiedy? faktura korygujaca czy nota korygujaca

Czym jest faktura korygująca?

Faktura korygująca jest dokumentem, który jest wystawiany w przypadku popełnienia błędu (błędna cena lub miara) bądź w przypadku dokonania na niej zmian. Wystawia się ją w momencie kiedy faktura trafiła już do obiegu prawnego, tzn. została przekazana do nabywcy. 
Art. 106 j ust. 1 ustawy o VAT mówi, że faktura korygująca może być sporządzona w sytuacji kiedy po wystawieniu faktury pierwotnej:
1. została obniżona cena
2. została obniżona cena z racji udzielonego rabatu
3. zostały udzielone opusty 
4. nabywca zwrócił towary i opakowania do sprzedawcy
5. nabywca otrzymał zwrot części lub całości zapłaty
6. została podwyższona cena lub została stwierdzona pomyłka w cenie, stawce, kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury. 

Fakturę korygującą wystawia sprzedawca.

Elementy jakie powinna zawierać faktura korygująca

1. wyrazy FAKTURA KORYGUJĄCA” lub wyraz „KOREKTA
2. kolejny numer
3. datę wystawienia
4. dane z faktury, której dotyczy faktura korygująca, nazwę towaru lub usługi, które zostały objęte korektą
5. przyczynę korekty
6. wartość korekty podstawy opodatkowania
7. wartość korekty podatku należnego wraz z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej (jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego)
8. prawidłową treść korygowanych pozycji, pod warunkiem że błąd dotyczy sytuacji innej niż ta podana w pkt. 7.

Rozliczenie faktury korygującej 

zależy od rodzaju i powodu jej wystawienia (korekta zmniejszająca/zwiększająca). 
Jeżeli fakturę korygującą wystawia się z powodu zaistnienia kolejnego zdarzenia gospodarczego, do którego doszło po wystawieniu faktury pierwotnej i które ma wpływ na wartość sprzedaży, jak np.: udzielenie upustu, to na gruncie podatku VAT:
1. księgowanie faktury korygującej zmniejszającej ma miejsce w dacie jej odbioru 
2. księgowanie faktury korygującej zwiększającej ma miejsce w dacie jej wystawienia. 
Z kolei na gruncie podatku PIT ma miejsce w dacie jej wystawienia i to niezależnie na jej rodzaj. 
 
Jeżeli faktura korygująca jest wystawiana z powodu błędu rachunkowego lub pomyłki, to na gruncie podatku VAT:
1. księgowanie faktury korygującej zmniejszającej ma miejsce w dacie odbioru korekty
2. księgowanie faktury korygującej zwiększającej ma miejsce w dacie faktury pierwotnej. 
Rozliczenie na gruncie podatku PIT następuje w dacie wystawienia faktury pierwotnej.

Czym jest nota korygująca?

Nota korygująca jest dokumentem, który poprawia błędy znajdujące się na fakturze pierwotnej. Nie wymaga księgowania. Wystawia ją nabywca. Za jej pomocą może poprawić tylko niektóre błędy, jak: 
1. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy (błędy dotyczą również tzw. literówek)
2. adresy sprzedawcy i nabywcy
3. numery NIP obu podatników
4. daty wystawienia
5. daty dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi bądź daty otrzymania zapłaty
6. nazwy towarów lub usługi.

Elementy jakie muszą znaleźć się na nocie korygującej

1. wyrazy „NOTA KORYGUJĄCA
2. kolejny numer i data wystawienia
3. imiona i nazwiska lub nazwy sprzedawcy i nabywcy, ich adresy i numery NIP
4. wskazanie treści korygowanej i prawidłowej.

Podsumowanie

Podstawowa różnica pomiędzy fakturą korygującą, a notą korygującą polega na rodzaju podmiotu uprawnionego do ich wystawiania. Niektóre drobne błędy na fakturze mogą zostać skorygowane i przez sprzedawcę i przez nabywcę. Jeżeli chodzi o prawidłowe rozliczenie faktury korygującej to należy wziąć pod uwagę rodzaj i powód wystawienia dokumentu.


Data publikacji: 2020-01-12, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU