Import usług jest zaliczany do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W praktyce pojawiają się przypadki, kiedy import odbywa się przed rejestracją do celów podatku VAT. To właśnie z tego względu warto dokładnie zapoznać się ze skutkami podatkowymi, które towarzyszą importowi usług wykonywanych jeszcze przed rejestracją VAT. import uslug przed rejestracja do vat

Import usług, czyli czynność podlegająca opodatkowaniu

Art. 2 pkt 9 ustawy o VAT wskazuje, że import usług to świadczenie usług, w których tytuł wykonania z zakresu podatków przysługuje usługobiorcy.

Z kolei art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy informuje, że za podatników uważa się osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej i osoby fizyczne, które nabywają usługi, pod warunkiem że spełnione zostaną następujące warunki:
  • usługodawca jest podatnikiem, który nie ma siedziby działalności gospodarczej oraz nie jest w stanie wykazać stałego miejsca prowadzenia firmy na obszarze kraju, a kiedy chodzi o usługi związane z 28e, podatnik nie jest zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust.4,
  • usługobiorca jest (dla usług zgodnych z 28b) podatnikiem, o którym mowa w art. 15 albo osobą prawną, która nie jest podatnikiem, o którym mowa w art. 15, zarejestrowana albo obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4.

Przepisy wskazują, że podatnik zajmujący się importem usług jest zobowiązany do rozliczenia w kraju podatku należnego z tego tytułu.

W dalszej kolejności trzeba mieć na uwadze, że import usług stanowi podstawę do odliczenia podatku naliczonego.

Art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. A) ustawy o VAT wskazuje, iż kwotę podatku naliczonego do odliczenia stanowi kwota podatku należnego z tytułu świadczenia usług, dla którego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 podatnikiem jest ich usługobiorca.

Jakie informacje wnoszą dla nas omówione przepisy? Przede wszystkim kwota podatku należnego jest równoznaczna z wartością podatku naliczonego przeznaczonego do odliczenia. Transakcja wykonana przez importera jest neutralna podatkowo, gdyż kwota podatku należnego stanowi kwotę podatku naliczonego do odliczenia.

Reasumując, import usług jest opodatkowany podatkiem VAT, za którego uregulowanie odpowiada usługobiorca. Z kolei podatnik może odliczyć podatek naliczony ze względu na wykonanie tego samego importu usług.

Import usług a obowiązki rejestracyjne

Będąc podatnikiem podatku VAT, podmiot ma ściśle wyznaczone obowiązki rejestracyjne związane z podatkiem od towarów i usług.

Aby dobrze zrozumieć obowiązujące zasady, warto zapoznać się z art. 97 ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT, przepisy wskazują, że obowiązek rejestracji na potrzeby podatku VAT UE ma podatnik, który nabywa usługi, do których odnosi się art. 28b, kiedy usługi te były wykorzystane jako import usług.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami rejestracja we właściwym zakresie powinna odbyć się przed wykonaniem pierwszej czynności opodatkowanej, czyli przed wyświadczeniem pierwszego importu usług.

Bazując na art. 97 ust. 4 ustawy o VAT, naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podmiot, który wypełniając i składając dokument VAT-R został zarejestrowany jako podatnik VAT UE.

Import usług dokonany przed rejestracją VAT

Skoro mamy już świadomość, że przy imporcie usług wymaga się rejestracji jako podatnik VAT UE, warto zapoznać się również z sytuacją, kiedy podatnik dokona importu usług jeszcze zanim zarejestruje się na potrzeby podatku VAT.

Status podatnika podatku VAT jest określany na podstawie okoliczności materialnych i faktycznych, a nie okoliczności o charakterze formalnym. Przepisy ustawy VAT nie warunkują statusu podmiotu prowadzącego własną działalność od momentu rejestracji w urzędzie skarbowym.

Art. 15 ust. 1 ustawy o VAT wskazuje, że podatnicy to osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, a także osoby fizyczne, które wykonują samodzielną działalność gospodarczą omówioną w ust. 2, a z kolei cel albo rezultat działalności nie odgrywa większego znaczenia.

Z kolei art. 15 ust. 2 ustawy wskazuje, że przez określenie działalność gospodarcza rozumie się działalność producentów, handlowców albo usługodawców, wliczając w to podmioty pozyskujące zasoby naturalne i rolników oraz działalność osób zajmujących się wolnymi zawodami. Do działalności gospodarczej zalicza się czynności polegające na używaniu towarów albo wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zwrócić uwagę, iż podjęcie czynności opodatkowanej jest okolicznością nakładającą na podmiot status podatnika podatku VAT.

Kiedy import usług zostaje wykonany, zanim odbędzie się rejestracja VAT, konieczne jest uzupełnienie braków obowiązków formalnych.

W omawianej sytuacji wymaga się od podmiotu rejestracji na potrzeby VAT UE z datą wsteczną. Podatnik musi uzupełnić i dostarczyć kompletny wniosek VAT-R, jednak data wykonania czynności opodatkowanych musi być zgodna z datą wykonania pierwszego importu usługi. Jednocześnie w tym zgłoszeniu podatnik wykonuje rejestrację dla celów VAT UE.

Kolejnym krokiem podatnika jest złożenie zaległych (wcześniejszych) deklaracji VAT.

Podatnik, który wykona wszystkie wymienione obowiązki, może odliczać podatek naliczony i jednocześnie jest zobowiązany do rozliczania podatku należnego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, na który przypada import usług.

Import usług a podatek

Kiedy podmiot nie dokona rejestracji dla celów podatku VAT, nie ma prawa odliczać podatku naliczonego.

Posiłkując się art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, dowiadujemy się, że zarówno obniżenia kwoty, jak i zwrot różnicy podatku należnego nie dotyczy podatników, którzy nie zostali zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni. Takie stanowisko zostało przedstawione w art. 96, jednak bez przypadków wyszczególnionych w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Przytoczone przepisy prawa wskazują, że podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego tylko w sytuacji, kiedy spełnione zostają wyznaczone warunki, czyli odliczenie zostaje wykonane przez podatnika podatku od towarów i usług, a także, kiedy towary i usługi, których zakup przyczynił się do naliczenia podatku, są używane do czynności opodatkowanych.

Podatnik ma prawo odliczyć podatek naliczony, kiedy wykonane zakupy są związane z wyświadczonymi czynnościami opodatkowanymi.

Omówiona zasada nie pozwala wykonywać odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są używane do czynności opodatkowanych, czyli są stosowane do czynności zwolnionych z podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Warto podkreślić, że w sytuacji, gdy podatnik zarejestruje się na potrzeby podatku VAT z datą wcześniejszą i przedłoży zaległe deklaracje JPK VAT to może skorzystać z przepisów wyznaczonych art. 88 ust. 4 ustawy o VAT. Oznacza to, że podatnik może odliczyć podatek naliczony z tytułu zrealizowanego importu usług.

Reasumując, status podatnika podatku VAT nie jest uwarunkowany samą rejestracją, ale jest ściśle związany z faktycznymi okolicznościami. Oznacza to, że nie ma żadnych przeciwwskazań, aby zarejestrować się na potrzeby podatku VAT z datą wcześniejszą.


Data publikacji: 2022-12-01, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU