Z dniem 1 stycznia 2021 roku zostały wprowadzone rozwiązania, których zadaniem miało być uproszczenie rozliczeń dokonywanych przez podatników. Kolejny katalog uproszczeń SLIM VAT 2 ma zacząć obowiązywać od 1 października 2021 roku. slim VAT 2

Rezygnacja z duplikatów faktur

Planowane nowe rozwiązania przewidują rezygnację z duplikatów faktur. Dla przedsiębiorcy może oznaczać to pewnego rodzaju utrudnienie. W przypadku zgubienia lub zniszczenia faktury nie będzie już możliwe wystawienie duplikatu faktury. Sprzedawca będzie mógł wystawić nabywcy jedynie kolejny egzemplarz. Na dokumencie nie będzie widniało oznaczenie „duplikat”, ani nie będzie na nim daty wystawienia kolejnego egzemplarza faktury. W przypadku gdyby program używany do wystawiania faktur, automatycznie umieścił na fakturze wymienione sformułowanie „duplikat”, to nie będzie to błędem. Taki dokument będzie można przekazać nabywcy bez żadnych skutków podatkowych. 

Art. 106l ustawy o VAT

Obecnie w ustawie o VAT dostępny jest art. 106I. Propozycje zmian przewidują jego wykreślenie z ustawy. Przepis zawiera zapisy dotyczące sytuacji kiedy faktura ulegnie zniszczeniu lub zaginie. Czytamy w nim:

1. W przypadku gdy faktura ulegnie zniszczeniu albo zaginie:
1) podatnik lub upoważniona przez niego do wystawiania faktur osoba trzecia, wystawia ponownie fakturę:
a) na wniosek nabywcy – zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu podatnika
b) zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu nabywcy;
2) nabywca, o którym mowa w art. 106d ust. 1 lub art. 106k ust. 1, wystawia ponownie fakturę:
a) na wniosek podatnika – zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu nabywcy
b) zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu podatnika;
3) podmiot, o którym mowa w art. 106c, wystawia ponownie fakturę:
a) na wniosek nabywcy lub dłużnika – zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu tego podmiotu
b) zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu nabywcy lub dłużnika
2. Faktura wystawiona ponownie powinna zawierać wyraz „DUPLIKAT” oraz datę jej wystawienia
3. Do faktur wystawionych ponownie przepisu art. 106g ust. 4 nie stosuje się.

Zgodnie z propozycją, art. 106I ma zostać zastąpiony nowym zapisem dołączonym do art. 106g (ust. 3b). Na jego podstawie w przypadku zaginięcia lub zniszczenia faktury sprzedawca będzie mógł przekazać nabywcy jej kolejny egzemplarz.

Korekty faktur w świetle SLIM VAT 2

Zmiany obejmą również przepisy związane z fakturami korygującymi. W art. 106j ustawy o podatku od towarów i usług najprawdopodobniej znajdzie się zapis zgodnie, z którym zniknie obowiązek umieszczania na fakturze korygującej: 
  • wyrazu „FAKTURA KORYGUJĄCA” lub „KOREKTA”
  • przyczyny korekty
  • daty dokonania lub zakończenia dostawy towarów, bądź wykonania usługi lub daty otrzymania zapłaty, o której jest mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT.
Być może podatnicy wystawiający faktury korygujące zyskają nowe rozwiązanie jakim będzie zbiorcza korekta dotycząca konkretnych pozycji z faktury, jak również całych faktur

Zmiany w fakturach zaliczkowych

Podatnik, który otrzyma całość lub część zapłaty przed dokonaniem dostawy towarów lub świadczeniem usług powinien wystawić fakturę zaliczkową.
 
Faktura zaliczkowa zgodnie z art. 106f ust. 1 ustawy o VAT powinna zawierać następujące dane: 
1. data wystawienia
2. kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który jednoznacznie identyfikuje fakturę
3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika oraz nabywcy towarów lub usług i ich adresy
4. numer identyfikacji podatkowej
5. numer, który identyfikuje nabywcę towarów lub usług na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi
6. data dokonania lub zakończenia dostawy towaru lub wykonania usługi bądź data otrzymania zapłaty, o której jest mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 jeżeli taka data została określona i różni się od daty wystawienia faktury
7. otrzymana kwota zapłaty
8. kwota podatku
9. dane dotyczące zamówienia lub umowy, a w szczególności: nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, cena jednostkowa netto, ilość zamówionych towarów, wartość zamówionych towarów lub usług netto bez kwoty podatku, stawki podatku, kwoty podatku 
10. wartość zamówienia lub umowy z uwzględnieniem kwoty podatku.

Zgodnie z propozycją zawartą w SLIM VAT 2 nie będzie konieczności umieszczania na fakturze zaliczkowej ceny jednostkowej netto

Terminy dotyczące wystawiania faktur

Obecnie podatnik może wystawić fakturę do 30 dni przed dokonaną dostawą towaru lub wykonaniem usługi, ale nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została dokonana dostawa towarów lub wykonana usługa. Faktura zaliczkowa może być wystawiona w terminie do 30 dni przed otrzymaniem zapłaty i nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu otrzymania zaliczki. 

W nowych przepisach zaplanowane jest wydłużenie czasu na wystawienie faktury jeszcze przed dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usługi. Podatnicy będą mogli wystawić fakturę w terminie nie wcześniejszym niż 60 dni przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi. Fakturę zaliczkową będzie można wystawić w podobnym terminie, czyli do 60 dnia przed otrzymaniem całości lub części zapłaty przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi. 

SLIM VAT 2 – od kiedy?

Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać od 1 października 2021 roku. Nie wszystkie zmiany wejdą w życie w tym samym terminie. Najważniejszym celem wprowadzenia SLIM VAT 2 jest zmniejszenie formalności oraz uproszczenia w zakresie rozliczania podatku VAT.


Data publikacji: 2021-08-22, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU