Polski Ład wprowadził dla niektórych sprzedawców obowiązek udostępnienia płatności w formie bezgotówkowej z wykorzystaniem terminala płatniczego. obowiazek posiadania terminala platniczego

Terminal płatniczy – kto ma obowiązek posiadania go? 

Zgodnie z nowym przepisem (dodany art. 19a ustawy Prawo przedsiębiorców), obowiązkiem przedsiębiorcy jest umożliwienie klientom płatności bezgotówkowych. Przepis mówi, że przedsiębiorca musi umożliwić dokonywanie zapłaty w każdym miesiącu, w którym faktycznie wykonuje działalność gospodarczą w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego z użyciem instrumentu płatniczego w myśl ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych. 

Przy czym przez instrument płatniczy należy rozumieć terminal płatniczy, przelew lub płatność blikiem. Przepis wszedł w życie 1 stycznia 2022 roku, co oznacza, że od tej daty przedsiębiorca ma obowiązek udostępniania płatności bezgotówkowych. 

Z powyższego obowiązku wyłączeni są przedsiębiorcy, którzy nie muszą prowadzić ewidencji sprzedaży z zastosowaniem kas fiskalnych, na które wskazuje ustawa o VAT, czyli podatnicy korzystający ze zwolnienia podmiotowego lub przedmiotowego z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie rejestrującej. 

Kasa fiskalna połączona z terminalem płatniczym

Obowiązek synchronizacji kasy fiskalnej z terminalem płatniczym zostaje nałożony na przedsiębiorcę zgodnie z treścią art. 19a ust. 3 Prawo przedsiębiorców. Jeżeli przedsiębiorca zapewnia klientom możliwość przyjmowania płatności z użyciem terminala płatniczego i do tego prowadzi ewidencję sprzedaży z zastosowaniem kas rejestrujących, które łączą się i przesyłają dane do Centralnego Repozytorium Kas musi zapewnić współpracę pomiędzy kasą, a terminalem płatniczym zgodnie z wymogami technicznymi dla kas rejestrujących. Obowiązek ten zacznie obowiązywać od 1 lipca 2022 roku. 

Brak terminala płatniczego, czyli naruszenie obowiązku jego posiadania – kary dla podatnika 

Jeżeli przedsiębiorca naruszy obowiązek udostępnienia klientom płatności bezgotówkowych lub obowiązek synchronizacji terminala z kasą fiskalną, to może liczyć się z nałożeniem na niego sankcji.

Zgodnie z art. 111 ust. 6kb ustawy o VAT na przedsiębiorcę, który nie zapewni współpracy kasy rejestrującej z terminalem płatniczym, z którego pomocą mogą być przyjmowane płatności bezgotówkowe to: 
  • naczelnik urzędu skarbowego może nałożyć na przedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości 5 000 zł
  • przedsiębiorca może nie otrzymać zwrotu różnicy podatku naliczonego w szybszym terminie 25 dni za dany okres rozliczeniowy, w którym doszło do stwierdzenia naruszenia obowiązku oraz za kolejnych 6 okresów rozliczeniowych jakie następują po wskazanym okresie rozliczeniowym, za który podatnik wykazał zwrot różnicy podatku. 
    Podsumowując, podatnik który naruszy obowiązek udostępniania płatności bezgotówkowych może otrzymać odmowę do przyspieszonego zwrotu podatku VAT. 
  • przedsiębiorca zostanie pozbawiony możliwości kwartalnego rozliczenia podatku VAT i składania kwartalnych deklaracji podatkowych. 
W przypadku kiedy podatnik już rozlicza się kwartalnie i dodatkowo w stosunku do niego zostało stwierdzone naruszenie obowiązku udostępniania płatności bezgotówkowych, to ma on obowiązek złożenia deklaracji podatkowej za okresy miesięczne już od rozliczenia za pierwszy miesiąc kwartału:
  • w którym stwierdzono naruszenie obowiązku, a w przypadku kiedy naruszenie miało miejsce w pierwszym lub drugim miesiącu kwartału, bądź nastąpiło w drugim miesiącu kwartału, to deklarację za pierwszy miesiąc kwartału składa się w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po drugim miesiącu kwartału
  • następujący po kwartale, w którym zostało stwierdzone naruszenie obowiązku – stwierdzenie naruszenia miało miejsce w trzecim miesiącu kwartału.
Powyższe zasady nie dotyczą podmiotów, które nie muszą posiadać kasy fiskalnej i jednocześnie zwolnione są z obowiązku udostępniania płatności bezgotówkowych.


Data publikacji: 2022-02-07, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU