W ustawie Prawo przedsiębiorców pojawił się nowy zapis dotyczący stosowania terminali płatniczych. Zgodnie z nim od stycznia 2022 roku każdy przedsiębiorca mający obowiązek ewidencjonowania sprzedaży z zastosowaniem kas rejestrujących powinien udostępnić dokonywanie zapłaty w każdym miejscu faktycznie wykonywanej działalności z użyciem instrumentu płatniczego jakim jest np. terminal. ulga na terminal polski lad

Zakup terminala płatniczego

Przedsiębiorcy, którzy nie ewidencjonują sprzedaży na kasie fiskalnej nie muszą kupować terminala, chociaż posiadanie go jest wygodnym rozwiązaniem, między innymi z uwagi na to, że obecnie coraz więcej osób dokonuje płatności bezgotówkowych. W tej chwili możliwe jest skorzystanie z ulgi na terminal, więc może warto rozważyć jego zakup. 

Nowa ulga dla przedsiębiorców

Od 2022 roku do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT) została wprowadzona nowa ulga. Będą mogli z niej skorzystać przedsiębiorcy opodatkowani wg skali podatkowej, podatkiem liniowym oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. 

Przedsiębiorca prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą będzie miał prawo odliczyć wydatki poniesione na nabycie terminala płatniczego, a później także wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych z użyciem terminala, takie jak np. opłata interchange, opłata systemowa, opłaty z tytułu korzystania z terminala płatniczego jakie wynikają z umowy najmu, dzierżawy bądź innej umowy o podobnym charakterze. Odliczenia będzie można dokonać w oparciu o wydatki poniesione w danym roku podatkowym, w którym przedsiębiorca rozpoczął przyjmowanie płatności z użyciem terminala płatniczego oraz w roku następującym po tym roku. 

Obowiązujące limity

Powyższe wydatki będą ograniczone kwotami limitu do wysokości:
  • 2 500 zł w roku podatkowym – podatnicy zwolnieni z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych z zastosowaniem kas rejestrujących na podstawie przepisów o podatku VAT
  • 1 000 zł w roku podatkowym – podatnicy inni niż wskazani powyżej, czyli ci, którzy mają obowiązek posiadania terminala płatniczego.

Ulga przysługująca małym podatnikom

Za małego podatnika uważany jest przedsiębiorca osiągający przychód ze sprzedaży liczony razem z kwotą należnego podatku VAT, który w poprzednim roku podatkowym nie przekroczył kwoty wyrażonej w złotówkach odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro

Mały podatnik ma prawo dokonać odliczenia w wysokości 200% poniesionych wydatków na nabycie terminala płatniczego oraz wydatków związanych z obsługą transakcji płatniczych z użyciem tego terminala, jednak nie więcej niż 2 000 zł w roku podatkowym. 

Ulga ma przysługiwać w każdym roku, w którym przedsiębiorca poniósł wydatki. 
Będą mogli z niej skorzystać przedsiębiorcy, którzy w roku podatkowym uzyskali prawo do otrzymania zwrotu VAT w terminie 15 dni od upływu terminu do złożenia rozliczenia przez okres przynajmniej 7 miesięcy bądź co najmniej 2 kwartały (zależy od zastosowanego sposobu rozliczania). 

Czynny podatnik VAT mający status podatnika bezgotówkowego będzie miał prawo do otrzymania zwrotu VAT w terminie 15 dni. 

Jak należy rozliczyć ulgę? 

Odliczenia ulgi należy dokonać w zeznaniu za rok podatkowy, w którym zostały poniesione wydatki. Jeżeli przedsiębiorca w danym roku nie będzie mógł skorzystać z możliwości odliczenia od dochodu, to będzie mógł to zrobić w kolejnych 6 latach podatkowych następujących po sobie bezpośrednio po roku, w którym został poniesiony wydatek. 

PRZYKŁAD 1
Przedsiębiorca w 2022 roku kupił terminal, który chciał rozliczyć w zeznaniu za 2022 rok. Niestety nie osiągnął dochodu, który pozwoliłby mu rozliczyć ulgę. W takim wypadku będzie mógł to zrobić w zeznaniu za 2023. Jeżeli sytuacja się powtórzy, to ulga przejdzie na kolejne lata, łącznie do roku 2028. 
Ulgę rozlicza się w kwocie netto zawartej na fakturze o ile przedsiębiorcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT. 

Kiedy nie można skorzystać z ulgi?

Z ulgi nie skorzysta przedsiębiorca, który:
  • przyjmował płatności z użyciem terminala płatniczego przez okres 12 miesięcy, które bezpośrednio poprzedzały miesiąc, w którym przedsiębiorca ponownie rozpoczął przyjmowanie płatności z jego użyciem
  • poniósł wydatki, z których część została mu zwrócona w jakiejkolwiek formie, np. w ramach programu „Polska Bezgotówkowa”.  Ten rodzaj wydatków będzie mógł zostać odliczony w roku podatkowym, w którym przedsiębiorca zaprzestanie korzystania z dofinansowania oraz w roku następnym.
Powyższe ograniczenia nie dotyczą małych podatników korzystających z warunków preferencyjnych przy rozliczaniu ulgi. 

PRZYKŁAD 2
Firma zawiesiła działalność 30.10.2021 roku, a następnie wznowiła ją i zaczęła korzystać z terminala od 1 lutego 2023 roku. Ulgę będzie mogła odliczyć w zeznaniu za 2023 rok, ponieważ płatności nie były przyjmowane za pomocą terminala w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień wznowienia (1.02.2023r.).


Data publikacji: 2021-12-02, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU