Podatnicy mogą rejestrować transakcje za pomocą terminala płatniczego. Niektórym przysługuje ulga na zakup urządzenia. Przywilej ten dotyczy również podatników CIT, w tym spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. ulga na terminal spolka

Kto może skorzystać z ulgi na terminal? 

Ulga na terminal dotyczy tych podatników, którzy prowadzą działalność gospodarczą i nabyli terminal płatniczy, czyli urządzenie za pomocą, którego klienci mogą dokonywać płatności bezgotówkowych z użyciem np. karty płatniczej.

Z ulgi skorzysta przedsiębiorca rozliczający się w oparciu o:
 • skalę podatkową – 12% i 32%
 • podatek liniowy – 19%
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 • oraz spółka niebędąca osobą prawną, w której podatnik jest wspólnikiem.
Ulga nie jest przeznaczona dla przedsiębiorcy rozliczającego się kartą podatkową za pomocą formularza PIT-16A. Rozlicza się ją w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT-36L lub PIT-28. Jak stanowią obowiązujące przepisy, osoby rozliczające się w oparciu o książkę przychodów i rozchodów mają prawo zaliczyć do kosztów podatkowych wszystkie wydatki mające związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jedynie w przypadku ryczałtu przedsiębiorca nie może dokonać rozliczenia kosztów uzyskania przychodów. Ci podatnicy mogą zmniejszyć przychód do opodatkowania o poniesiony wydatek na zakup terminala płatniczego i skorzystać z ulgi, jeżeli zakup ma związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. Podatnik może odliczyć ulgę pod warunkiem, że jest w posiadaniu faktury lub innego dokumentu potwierdzającego wydatek.  

Zakup terminala płatniczego przez spółkę, a ulga na terminal

W ciągu roku podatnicy mogą odliczyć od podatku maksymalnie kwotę: 
 • 2 500 zł – podatnicy zwolnieni z obowiązku rejestracji transakcji na kasie rejestrującej i prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług
 • 1 000 zł – pozostali podatnicy rejestrujący transakcje na kasie fiskalnej.

Czas obowiązywania ulgi 

Podatnik CIT może skorzystać z ulgi w tym roku, w którym klienci uzyskali możliwość dokonywania płatności za pomocą terminala płatniczego oraz w kolejnym roku, czyli w ciągu 2 lat. Jeżeli w danym roku kwota ulgi przekroczy podstawę do obliczenia podatku, to nieodliczona część wydatków będzie mogła zostać odliczona w następnych rocznych zeznaniach podatkowych w ciągu 6 kolejnych lat.

Mały podatnik VAT może:
 • odliczyć 200% wydatków związanych z zakupem i obsługą terminala, ale nie więcej niż 2 000 zł w roku podatkowym
 • odliczyć ulgę w każdym roku podatkowym, w którym poniósł wydatki.
Powyższe limity nie mogą być łączone co oznacza, że podatnik ma prawo skorzystać tylko z jednego z wyżej wymienionych limitów nawet jeżeli zakupi więcej niż jeden terminal płatniczy. Limit dotyczy podatnika, a nie odnosi się do pojedynczego terminala płatniczego. 

W 2024 roku za małego podatnika uważa się przedsiębiorcę, którego sprzedaż w 2023 roku nie przekroczyła wartości 9 218 000 zł.  

Do odliczenia powyższych kwot ma prawo przedsiębiorca, który zgodnie z przepisami ustawy o PIT jest małym podatnikiem i w roku podatkowym przez przynajmniej 7 miesięcy lub co najmniej przez dwa kwartały miał prawo do otrzymania zwrotu VAT w terminie 15 dni od upływu terminu do złożenia rozliczenia będąc tzw. podatnikiem bezgotówkowym. Podatnik może też skorzystać z ulgi, jeżeli przyjmuje płatności z użyciem terminala płatniczego przez okres 12 miesięcy, które bezpośrednio poprzedzają miesiąc, w którym przedsiębiorca ponownie rozpoczął przyjmowanie płatności z użyciem terminala. 

Ulga na terminal płatniczy – co wchodzi w jej zakres? 

Ulga na terminal płatniczy obejmuje swoim zasięgiem nie tylko wydatki poniesione na zakup terminala płatniczego, ale również inny rodzaj opłat wymienionych w ustawie o usługach płatniczych, takie jak: 
 • opłata interchange
 • opłata akceptanta
 • opłata systemowa
 • opłaty wynikające z umowy najmu, umowy dzierżawy lub innej umowy mającej podobny charakter.
W przypadku poniesienia wydatków opodatkowanych podatkiem VAT kwotą wydatku będzie kwota brutto, czyli wartość wydatku razem z podatkiem od towarów i usług pod warunkiem, że VAT nie został wcześniej odliczony zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. W ramach ulgi mogą zostać odliczone również wydatki uwzględnione w kosztach uzyskania przychodów, także takie jak odpisy amortyzacyjne. 

Ulga na terminal – kto nie może z niej skorzystać? 

Z ulgi na terminal nie skorzysta przedsiębiorca, który: 
 • dokonał już odliczenia tych samych wydatków, ale w innych zeznaniach podatkowych składanych za rok, w którym został poniesiony wydatek
 • otrzymał zwrot poniesionych wydatków w jakiejkolwiek formie
 • przyjmował płatności z użyciem terminala płatniczego w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc, w którym ponownie rozpoczął przyjmowanie płatności z użyciem terminala. Ograniczenie to nie ma zastosowania do podatników bezgotówkowych.


Data publikacji: 2024-04-23, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU