Jeżeli podatnik nie ureguluje zobowiązania do urzędu skarbowego w wyznaczonym odgórnie terminie, musi zmierzyć się z konsekwencjami swojego postępowania. Od przedsiębiorcy wymaga się opłacenia zaległości w jak najszybszym terminie - w przeciwnym wypadku naliczone zostają karne odsetki. Trzeba mieć świadomość, że są one naliczane za każdy dzień zwłoki, co jest niekorzystne dla przedsiębiorcy. odsetki od zaległosci podatkowych jak obliczyc

Zaległość podatkowa a odsetki za zwłokę

Jeżeli należności względem urzędu skarbowego przekształcą się w zaległości podatkowe, przedsiębiorca musi mieć świadomość, iż jest to równoznaczne z naliczeniem odsetek. Przez określenie zaległość podatkowa rozumie się nieuregulowany w terminie podatek, zaliczkę na podatek bądź ratę podatku. Za zaległości podatkowe uznaje się także błędnie wykazaną i zwróconą nadpłatę bądź zwrot podatku. W omawianej sytuacji kwota bazowa oraz oprocentowanie są traktowane jako zaległości podatkowe.

Jak nalicza się odsetki za zwłokę?

Podatnicy muszą pamiętać, jak istotne jest przestrzeganie terminów płatności. Jeżeli zobowiązanie nie zostanie zapłacone, naliczane są odsetki za zwłokę, znane jako odsetki karne. Nalicza się je od pierwszego dnia po upływie wskazanego terminu. Za obliczenie wysokości odsetek oraz ich uregulowanie na rzecz urzędu odpowiada podatnik. Trzeba mieć świadomość, iż organ podatkowy nie przypomina o zaległości, a odsetki są cały czas naliczane, co może znacznie pogorszyć sytuację podatnika.

Art. 53 § 4 Ordynacji podatkowej wskazuje, iż odsetki za zwłokę zostają naliczone od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku bądź terminu, kiedy płatnik bądź inkasent został zobowiązany do uregulowania wpłaty podatku na rachunek organu podatkowego.

Na kwotę odsetek za zwłokę w płatności podatku mają wpływ następujące czynniki:
 • wysokość zaległości podatkowych,
 • liczba dni opóźnienia,
 • stopa odsetek za zwłokę.

Wymagane jest pomnożenie przez siebie wszystkich wartości, a następnie podzielenie przez 365 dni. To skuteczny sposób umożliwiający obliczenie odsetek za zwłokę. Otrzymana wartość musi zostać zaokrąglona do pełnych złotych – końcówka mniejsza niż 50 groszy wymaga zaokrąglenia kwoty w dół, a równa albo przekraczająca 50 groszy w górę.

Przedstawiony powyżej opis można przedstawić w następujący sposób:
(Kz * Ld * S) / 365 = On = Onz Kz - kwota zaległości
Ld - liczba dnia opóźnienia
S - stopa odsetek za zwłokę
On - odsetki naliczone
Onz - odsetki naliczone zaokrąglone

Przy obliczaniu odsetek karnych warto korzystać także z kalkulatora odsetek podatkowych.

Po uregulowaniu należności, ale braku zapłacenia odsetek urząd w sposób proporcjonalny klasyfikuje uregulowaną kwotę na zaległość i odsetki, co w praktyce oznacza, iż dług nie jest opłacony w całości i będzie podstawą do naliczenia kolejnych odsetek za zwłokę.

Art. 54 § 1 pkt 5 wskazuje, że gdy wysokość odsetek od zaległości podatkowych jest mniejsza od 8,70 zł, nie trzeba ich regulować.

Trzeba pamiętać, iż odsetki od zaległości podatkowych nie mogą zostać zakwalifikowane jako koszt uzyskania przychodu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (art. 23 ust. 1 pkt 18 ustawy o PIT).

Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych — dwie stawki odsetkowe

Jeżeli podatnik nie reguluje płatności do fiskusa zgodnie z wyznaczonym terminem, musi liczyć się z obowiązkiem opłacenia karnych odsetek. Te zasada dotyczy wszelkich opóźnień w regulowaniu podatku albo zaliczek na podatek i opóźnień w regulowaniu pozostałych należności uwarunkowanych statusem podatnika. Za dobry przykład można wskazać nadpłatę, która nienależnie bądź w zawyżonej wysokości była podana w zeznaniu rocznym albo przedsiębiorca otrzymał bezprawny zwrot podatku.

Art. 56-56b Ordynacji wymienia stawki podatkowe:
 • podstawową - suma 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, wyznaczona na podstawie przepisów o Narodowym Banku Polskim oraz 2%, z zastrzeżeniem, że stawka nie może być mniejsza od 8%,
 • obniżoną w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę – obowiązuje, jeżeli spełnione zostaną podane poniżej przesłanki:
  • dostarczona została prawnie skuteczna korekta deklaracji w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy, liczonych od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji,
  • uregulowanie zaległości podatkowej w terminie 7 dni, liczonych od dostarczenia korekty.

Stawka obniżona jest dedykowana w przypadku zaliczenia nadpłaty bądź zwrotu podatku oraz w sytuacji potrącenia, bądź przeniesienia własności rzeczy albo praw majątkowych w trybie wyznaczonym w art. 66, na wniosek dostarczony w terminie 7 dni, liczonych od momentu dostarczenia korekty deklaracji.

Zabrania się zastosowania obniżonej stawki odsetek za zwłokę w następujących przypadkach:
 • dostarczonej po przekazaniu zawiadomienia o planowanym wszczęciu kontroli podatkowej, a jeżeli zawiadomienie nie obowiązuje - po zakończeniu kontroli podatkowej,
 • złożonej po dostarczeniu upoważnienia do przeprowadzania kontroli celno-skarbowej,
 • wykonanej na skutek czynności sprawdzających
 • podwyższona stawka odsetek za zwłokę w wysokości 150% stawki odsetek za zwłokę — należy wykorzystać do zaległości w podatku od towarów i usług, a także w podatku akcyzowym, gdy ma miejsce:
  • zaniżenie zobowiązania podatkowego, zawyżenie kwoty nadpłaty albo zwrotu podatków udokumentowanych przez organ podatkowy w trakcie kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo postępowania podatkowego,
  • korekta deklaracji dostarczonej po uzyskaniu zawiadomienia o planowanym wszczęciu kontroli podatkowej, a jeżeli zawiadomienie nie jest stosowane – kiedy kontrola zostanie zakończona,
  • wykonanej na skutek czynności sprawdzających,
  • dostarczonej po przekazaniu upoważnienia do wykonania kontroli celno-skarbowej.
Gdy kwota zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty nadpłaty bądź zwrotu podatku ma wartość większą od 25% kwoty należnej, przekracza pięciokrotną wysokość minimalnego wynagrodzenia w kontekście ustawy wydanej 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), obowiązuje od kolejnego dnia po upływie terminu płatności zobowiązania bądź terminu zwrotu.

Umorzenie odsetek od zaległości podatkowych

Istnieje możliwość umorzenia przez urząd odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych bądź zaległości podatkowych razem z odsetkami. W tym celu wymagane jest dostarczenie wniosku przez podatnika. Osoby i podmioty prowadzące działalność gospodarczą obowiązują przepisy przyznawania pomocy publicznej.

Kiedy organ wyda pozytywną decyzję o umorzeniu odsetek, podatnik nie jest zobligowany do uregulowania odsetek za zwłokę, naliczonych od dnia dostarczenia wniosku o przyznaniu ulgi (wliczając do tego ten dzień). Po wydaniu pozytywnej decyzji naliczanie odsetek nie zostaje automatycznie wstrzymane, gdyż zaległość podatkowa cały czas występuje. Kolejne odsetki za zwłokę są naliczane od dnia następnego po dniu dostarczenia wniosku o przyznanie ulgi.


Data publikacji: 2023-10-04, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU