Jednym z obowiązków przedsiębiorcy jest dokonywanie płatności w terminie. Jednak czasami mogą zdarzyć się opóźnienia, co może wiązać się z naliczeniem karnych odsetek. Niektóre z nich mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. odsetki ustawowe podatkowe koszty

Odsetki ustawowe – koszt uzyskania przychodu

Odsetki ustawowe naliczane są w przypadku nieopłacenia należności w terminie. Stosuje się je w sytuacji kiedy wysokość odsetek nie została określona w inny sposób (art. 359 par. 2 Kodeksu cywilnego). 
Zgodnie z innym przepisem (art. 22 ust. 1 ustawy o PIT) kosztem uzyskania przychodów są wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania bądź zabezpieczenia źródła przychodu. Do jednych z takich kosztów zaliczają się odsetki karne z tytułu niezapłaconych należności, jak np.: za zakup towarów lub materiałów. Kosztem są tylko zapłacone odsetki. Samo ich naliczenie nie powoduje zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodu. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 32 ustawy odsetki naliczone, ale nieopłacone lub umorzone nie są kosztem. Podstawę opodatkowania można zmniejszyć o uregulowane odsetki w dacie ich opłacenia. 

Odsetki ustawowe, które nie są kosztem uzyskania przychodu

Ordynacja podatkowa reguluje kwestie związane z odsetkami podatkowymi.
Dla podatnika są karą za nieopłacone w terminie należności dotyczące:
  • podatków
  • składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
  • opłat za usługi związane z reklamą alkoholu i zezwolenia na sprzedaż alkoholu
  • opłaty za rekultywację gruntów
  • opłaty za korzystanie ze środowiska
  • cła.
Odsetki podatkowe nigdy nie mogą być kosztem uzyskania przychodu (art. 23 ust. 1 pkt 18 ustawy o PIT) i nie ma tu znaczenia fakt, czy zostały one opłacone, czy też nie. 

odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych należności, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.


Data publikacji: 2021-07-09, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU