Przy transakcjach związanych z importem lub przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu samochodu osobowego, podmiot, który nabył prawo do dysponowania autem tak jak właściciel jest zobowiązany do zapłaty podatku akcyzowego. W niektórych przypadkach akcyza od samochodu osobowego, która została zapłacona na terytorium kraju może zostać zwrócona po spełnieniu określonych warunków zawartych w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym. zwrot akcyzy na samochód

Akcyza od samochodu osobowego – czy jest obowiązek jej zapłaty?

Akcyza, czyli podatek akcyzowy jest opłatą, do której zapłaty zobowiązany jest każdy kierowca, który chce w Polsce zarejestrować pojazd zakupiony za granicą. Powyższa opłata dotyczy każdego sprowadzonego samochodu zarówno nowego jak i używanego. Czas na opłacenie podatku wynosi 30 dni licząc od momentu sprowadzenia pojazdu. 

Zgodnie z art. 100 ustawy o podatku akcyzowym obowiązek zapłaty podatku akcyzowego dotyczy sytuacji jeżeli doszło do:
  • importu samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju
  • nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju
  • pierwszej sprzedaży na terytorium kraju niezarejestrowanego samochodu osobowego wyprodukowanego na terytorium kraju, od którego nie została zapłacona akcyza. 
Wynika z tego, że akcyzą zostają objęte wszystkie samochody osobowe nabyte poza granicami kraju, które zostaną pierwszy raz zarejestrowane w Polsce. Powyższe dotyczy pojazdów nowych i używanych. 

W świetle art. 100 ust. 5 ustawy o podatku akcyzowym za sprzedaż uważa się zarówno sprzedaż jak i zamianę, czy darowiznę w rozumieniu Kodeksu cywilnego, ale np.: także wydanie w zamian za wierzytelności, wydanie za świadczenie pieniężne, czy wydanie w zamian za dokonanie określonej czynności, przekazanie przez podatnika na osobiste potrzeby podatnika, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy itp. oraz zatrudnionych przez niego pracowników i byłych pracowników, jak również użycie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

Zwrot zapłaconego podatku akcyzowego – czy jest możliwy?

W niektórych sytuacjach, podmiot, który dokona zapłaty podatku akcyzowego może ubiegać się o jego zwrot. Wszelkie kwestie związane ze zwrotem akcyzy zostały zawarte w art. 107 ustawy o podatku akcyzowym. Art. 107 ust. 1 ustawy brzmi:

Podmiot, który nabył prawo rozporządzania jak właściciel samochodem osobowym niezarejestrowanym wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, od którego akcyza została zapłacona na terytorium kraju, dokonujący dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu tego samochodu osobowego, lub jeżeli w jego imieniu ta dostawa albo eksport są realizowane, ma prawo do zwrotu akcyzy na wniosek złożony właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie roku od dnia dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu tego samochodu osobowego.

Zwrot można uzyskać jeżeli zostaną spełnione pewne przesłanki ustawowe związane między innymi z terminem zwrotu i typem transakcji. Pewien problem może dotyczyć jedynie kwestii związanej z rejestracją pojazdu, ponieważ w ustawie o podatku akcyzowym nie występuje rozróżnienie typów rejestracji. W związku z tym nawet czasowa rejestracja może być przeszkodą w ubieganiu się o zwrot zapłaconej akcyzy nawet po spełnieniu pozostałych warunków.

Problemem tym zajął się też Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, który w interpretacji indywidualnej z dnia 5 stycznia 2018 roku o sygn. 0111-KDIB3-3.4013.243.2017.1.JS wskazał, że:

Dokonanie jakiejkolwiek rejestracji samochodu – również rejestracji czasowej – wyklucza zatem możliwość zwrotu akcyzy w świetle przepisu art. 107 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym. W związku z powyższym, jeśli Wnioskodawca dokona wewnątrzwspólnotowej dostawy albo eksportu samochodu osobowego, który został uprzednio czasowo zarejestrowany na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, nie spełni on wszystkich warunków, o których mowa w ww. przepisie, a co za tym idzie, zwrot akcyzy mu nie przysługuje.


Zwrot akcyzy - dokumenty

Ubiegając się o zwrot akcyzy należy dopełnić formalności związanych z dostarczeniem wymaganych dokumentów. Po pierwsze wymagane jest złożenie wniosku do właściwego organu podatkowego. Zgodnie z objaśnieniami na wniosku, będzie to urząd, do którego została złożona deklaracja lub, który wydał decyzję o wysokości akcyzy lub urząd właściwy na miejsce zamieszkania/siedziby podatnika. Wzór wniosku znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 roku w sprawie zwrotu akcyzy od samochodu osobowego.

Do wniosku dołączamy:
  • dowód zapłaty akcyzy na terytorium kraju lub fakturę z kwotą akcyzy
  • dokumenty potwierdzające dokonanie dostawy wewnątrzwspólnotowej lub potwierdzające eksport.
Do w/w dokumentów należą między innymi: dokumenty przewozowe, celne, faktura i specyfikacja dostawy, inne dokumenty handlowe związane z dostawą wewnątrzwspólnotową lub eksportem (art. 107 ust. 3 i 4 ustawy o podatku akcyzowym).

W przypadku kiedy podatnik dokona przewozu samochodu osobowego własnym środkiem transportu, to do wniosku należy jeszcze dołączyć pisemne oświadczenie o terminie i sposobie wywozu i miejscu dostarczenia samochodu osobowego poza terytorium kraju. 
Jeżeli w/w dokumenty nie potwierdzają dokonania wewnątrzwspólnotowej dostawy samochodu osobowego lub eksportu, to wtedy istnieje możliwość dopuszczenia innych dokumentów, które wskazują na jej wykonanie. Może to być np.: korespondencja handlowa, dokument dotyczący ubezpieczenia lub frachtu, dokument potwierdzający zapłatę za wykonaną dostawę wewnątrzwspólnotową lub eksport (na podstawie w/w rozporządzenia, par. 2).

Kiedy nie trzeba płacić akcyzy od samochodu osobowego?

W jednym przypadku nie wystąpi obowiązek zapłaty akcyzy od samochodu osobowego. Stanie się tak jeżeli samochód osobowy zostanie dostarczony na podstawie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub zostanie wyeksportowany w terminie 30 dni od WNT lub pierwszej sprzedaży i podatnik jest w posiadaniu dowodu potwierdzającego wywóz.


Data publikacji: 2020-07-21, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU