Do jednych z obowiązków należących do przedsiębiorcy jest naliczanie i odprowadzanie składek na ZUS za siebie oraz zatrudnionych pracowników. Wpłata po terminie wiąże się z zapłatą odsetek za nieterminowa wpłatę. Od 19 września 2021 roku zmieniły się zasady naliczania odsetek od zaległości ZUS. odsetki od zaleglosci w zus

Obowiązujące zasady naliczania odsetek do ZUS

Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne powinny być wpłacane w ustawowych terminach. Jeżeli wpłata będzie po terminie, to do kwoty głównej należy doliczyć odsetki za zwłokę. Płatnik musi samodzielnie je wyliczyć i wpłacić całą należność bez wezwania. Odsetki nalicza się:
  • od następnego dnia od upływu terminu płatności
  • do dnia zapłaty, łącznie z tym dniem.
We wrześniu 2021 roku zmieniła się wysokość odsetek za zwłokę, która powinna zostać wpłacona do ZUS-u. 

Zmiany w naliczaniu odsetek do ZUS od 19 września 2021 roku

Do 18 września 2021 roku obowiązywała zasada, że jeżeli wysokość odsetek za zwłokę nie przekroczyła kwoty 6,60 zł, to przedsiębiorca nie musiał płacić odsetek.
Od 19 września 2021 roku w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązuje zapis, zgodnie z którym odsetki za zwłokę naliczają się dopiero kiedy ich wysokość przekroczy 1% kwoty minimalnego wynagrodzenia. 

Odsetki od zaległości ZUS, których nie trzeba płacić.


Do 18.09.2021 roku Od 19.09.2021 roku
6,60 zł 1% minimalnego wynagrodzenia za pracę


O teraz kwota odsetek, których nie trzeba płacić do ZUS-u będzie zmieniać się w każdym roku razem ze zmianą kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

PRZYKŁAD
Przedsiębiorca ma zaległość w ZUS-ie z tytułu niezapłaconych w terminie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Dokonując wpłaty powinien naliczyć odsetki za zwłokę. 

Jeżeli w 2021 roku wysokość odsetek nie przekroczy kwoty 28 zł, to przedsiębiorca nie musi doliczać ich do wpłacanej kwoty za ubezpieczenie. Do wpłaty dokonanej po 1 stycznia 2022 roku trzeba będzie doliczyć kwotę odsetek dopiero wtedy kiedy przekroczą one wartość 30,10 zł, ponieważ z dniem 1 stycznia 2022 roku zmienia się kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę.


Data publikacji: 2021-10-04, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU