Najczęściej wybieraną spółką przy prowadzeniu działalności zagranicznej jest spółka LLC. Na jakie kwestie prawne należy zwrócić uwagę w jej przypadku? Jeżeli właścicielem spółki jest polski rezydent podatkowy, to jakim rodzajem podatku powinien opodatkować osiągnięte przychody, czy podatkiem PIT, czy CIT? podatek od spolki llc do zaplaty w polsce

Spółka LLC – czym jest i jakie regulacje prawne jej dotyczą? 

Spółkę LLC (Limited Liability Company) regulują przepisy obowiązujące w USA. W Stanach Zjednoczonych jest najczęściej wybieraną formą prawną przez małych i średnich przedsiębiorców. W Polsce jej odpowiednikiem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka jawna. Cechą charakterystyczną LLC jest transparentność podatkowa. Oznacza to, że przychody są bezpośrednio przypisywane wspólnikom. Sama spółka z reguły zwolniona jest z obowiązku płacenia podatku dochodowego. Poza tym zarówno właściciel, jak i menadżer nie ponoszą samodzielnie odpowiedzialności za długi lub inne zobowiązania finansowe spółki wobec roszczeń wierzycieli z uwagi na osobowość prawną niezależną od właścicieli, która gwarantowana jest przez spółkę LLC. 

Przedsiębiorca, który wybierze tę formę może liczyć na spore oszczędności, zwłaszcza jeżeli nie jest rezydentem Stanów Zjednoczonych i samodzielnie prowadzi jednoosobową spółkę. Jeżeli spółka osiąga dochody tylko poza granicami USA, to nie płaci podatku dochodowego.  

W Stanach najczęściej spółki typu LLC opodatkowane są w sposób, który zależy od:
  • stanu, w którym została ona utworzona
  • liczby wspólników, czyli udziałowców
  • wyboru formy opodatkowania dochodów, którego dokonali wspólnicy.
W związku z powyższym warto wybrać stan, w którym podatki są najniższe. Najbardziej atrakcyjne stawki są między innymi w Dakocie Południowej, Waszyngtonie, na Florydzie lub Alasce. 

Takie informacje można znaleźć na stronie internetowej Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Waszyngtonie w części dotyczącej spółki LLC. Między innymi można przeczytać, że zasady opodatkowania spółki uzależnione są od stanu, w którym została ona utworzona, a także od liczby wspólników oraz wyboru formy opodatkowania dochodów jakiego dokonali udziałowcy. Instytucją odpowiedzialną za pobór podatków jest Internal Revenue Service. Spółki LLC już z definicji uważane są za podmioty transparentne pod warunkiem, że udziałowcy nie postanowią inaczej. W większości przypadków spółka LLC nie płaci podatku federalnego, inaczej CIT. Musi jedynie poinformować federalny urząd podatkowy o dochodach lub stratach jakie przypadają na każdego ze wspólników w danym roku w proporcji do posiadanych przez nich udziałów w spółce. Federalny podatek dochodowy PIT zobowiązani są płacić wspólnicy spółki LLC. Jeżeli wystąpi u nich strata to mogą odliczyć ją od dochodu uzyskanego z innych źródeł. 

Spółka LLC – ustalenie statusu podatkowego i zapłata podatku

To czy spółka LLC jest osobą prawną ustalane jest w oparciu o prawo amerykańskie stanu Delaware. Z kolei kwalifikacja prawnopodatkowa danego podmiotu odbywa się na podstawie ustaw krajowych zgodnie z przepisami ustawy o CIT. 
Na podstawie prawa obowiązującego w stanie Delaware spółka LLC jest podmiotem neutralnym w świetle amerykańskich celów podatkowych, co oznacza, że klasyfikuje się ją do spółki osobowej Partnership. Jeżeli ma ona tylko jednego właściciela lub ma więcej niż jednego właściciela to uważa się ją za odrębny podmiot od właściciela Disregarded Entity, chyba że LLC podejmie decyzję o sklasyfikowanie jej jako korporacji Corporation. 

O spółce LLC mówi się, że jest neutralna podatkowo i traktowana jest jak tzw. podmiot pominięty, gdyż ma jednego właściciela. Oznacza to, że zarówno pod względem podatkowym, jak poza nim nie można jej uważać za korporację zgodnie z prawem amerykańskim. 
Z kolei w oparciu o właściwe prawo amerykańskie spółka LLC nie może być zakwalifikowana do Corporation, Corporate Body, ze względu na to, że uznaje się ją za inny podmiot. W związku z tym spółka LLC powinna zostać uznana za spółkę inną niż osoba prawna, która nie ma osobowości prawnej.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji nr 0114-KDIP2-1.4010.371.2017.2.AJ z dnia 1 marca 2018 roku napisał, że spółka LLC nie jest podmiotem podatkowym w USA, a jej transparentność podatkowa ma charakter opcjonalny.  
W związku z powyższym amerykańska spółka LLC nie może być zaliczona do żadnej grupy podatników wskazanych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. 

Spółka LLC – opodatkowanie dochodów w Polsce

Spółka LLC odpowiada polskiej spółce niebędącej osobą prawną. Zgodnie z polskimi przepisami, a dokładniej wg art. 5b ust. 2 ustawy o PIT, jeżeli pozarolnicza działalność gospodarcza prowadzona jest przez spółkę niebędącą osobą prawną, to przychody wspólnika określane są zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Spółka niemająca osobowości prawnej, ale transparentna podatkowo prowadzi co prawda działalność, ale jednocześnie nie jest podatnikiem podatku dochodowego. Są nim wspólnicy osiągający przychody, którzy zobowiązani są do rozliczania oraz zapłaty podatku dochodowego. 

W tym przypadku będzie miała zastosowanie umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarta pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, a Polską. Jak wskazuje art. 8 ust. 1 tej umowy zyski wypracowane przez przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa muszą być opodatkowane tylko w tym państwie, chyba że przedsiębiorstwo to prowadzi działalność w drugim Umawiającym się Państwie za pośrednictwem zakładu w nim położonego. Określenie co należy rozumieć przez zakład zostało wyjaśnione w art. 6 ust. 1 umowy. Zgodnie z nim przez zakład należy rozumieć stałe miejsce, w którym wykonywana jest działalność gospodarcza całkowicie lub częściowo. 

Jeżeli chodzi o podatek dochodowy, to należy przyjąć, że polscy rezydenci podatkowi jako udziałowcy zagranicznej spółki niemającej osobowości prawnej prowadzą działalność gospodarczą w Polsce i działalność gospodarczą w USA za pośrednictwem zakładu tam położonego. W takiej sytuacji wspólnik może być objęty podwójnym opodatkowaniem, w Polsce jako w państwie rezydencji oraz w USA jako w państwie źródła. Jednak taka sytuacja nie będzie miała miejsca, ponieważ zastosowanie ma tutaj umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania.  
Z taką interpretacją przepisów zgadza się także Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, który przedstawił swoje zdanie w piśmie z dnia 4 marca 2016 roku, nr 1061-IPTPB3.4511.25.2016.1/AC. Odpowiedział w nim wnioskodawczyni, która będąc wspólnikiem transparentnej podatkowo spółki LLC występuje jako podatnik podatku dochodowego od dochodów uzyskanych z tytułu uczestnictwa w spółce LLC kierowanej na terytorium Stanów Zjednoczonych. Z uwagi na prowadzenie tej działalności w USA u wnioskodawczyni powstaje ograniczony obowiązek podatkowy. 
Zakładając, że osiąga ona stałe dochody z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki transparentnej podatkowo w Stanach Zjednoczonych można stwierdzić, że działalność w spółce z siedzibą w USA prowadzoną przez polskiego rezydenta podatkowego może być uznana za zakład zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy

Zgodnie z powyższym dochody uzyskiwane przez polskiego rezydenta podatkowego pochodzące z udziału w spółce LLC mającej siedzibę na terytorium USA są dla tej osoby dochodami uzyskiwanymi przez położony na tym obszarze zakład, co zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 8 umowy stanowią zyski przedsiębiorstwa i podlegają pod opodatkowanie w USA. Natomiast na podstawie art. 20 ust. 1 umowy w związku z art. 27 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tak uzyskane dochody podlegają opodatkowaniu w Polsce po uwzględnieniu podatku zapłaconego w USA. 
Polskie organy podatkowe uznają, że polscy rezydenci podatkowi, którzy prowadzą działalność gospodarczą w postaci spółki LLC muszą zapłacić podatek od dochodów uzyskanych przez zagraniczny zakład i opodatkować zysk w Polsce podatkiem dochodowym PIT uwzględniając przy tym metodę proporcjonalnego odliczenia. 

Podsumowanie

Działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki zagranicznej LLC, zwłaszcza w stanie Delaware rodzi pewne konsekwencje podatkowe w podatku dochodowym. Ten rodzaj spółki nie podlega pod opodatkowanie podatkiem CIT. Może wystąpić jedynie opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych.


Data publikacji: 2023-04-12, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU