W niektórych okolicznościach firma z zagranicy może zostać objęta obowiązkiem rejestracji do VAT w Polsce. Jakim numerem identyfikacji podatkowej powinna posługiwać się firma zagraniczna w relacjach z polskim urzędem skarbowym? firma zagraniczna polski nip

Spółka zagraniczna, a polski numer NIP

W ustawie z 13 października 1995 roku o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników znajduje się wykaz podmiotów, które mają obowiązek posiadania polskiego numeru identyfikacji podatkowej. Zgodnie z treścią art. 2 tejże ustawy:

1. Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu.
2. Obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają również inne podmioty niż wymienione w ust. 1, jeżeli na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, oraz płatnicy podatków.

Obowiązek ewidencyjny obejmuje osoby prawne i inne jednostki organizacyjne niezależnie od tego, w którym kraju się zarejestrowały i są podatnikami lub płatnikami podatku w oparciu o różne ustawy. Spółka zagraniczna, która jest podatnikiem lub płatnikiem podatku na podstawie polskiej ustawy ma obowiązek posiadania polskiego numeru NIP. 

PRZYKŁAD 1
Spółka z Niemiec posiada swoje biuro oraz magazyn na terytorium Polski. Za jego pośrednictwem sprzedaje towar w Polsce. Niemiecka spółka objęta jest ograniczonym obowiązkiem podatkowym (z powodu posiadania zakładu) zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych. Spółka z powodu przeprowadzania  krajowych dostaw towarów jest podatnikiem podatku VAT w Polsce. Z tego powodu ma obowiązek uzyskania polskiego numeru NIP, którym będzie posługiwała się podczas kontaktów z polskim urzędem skarbowym.   

PRZYKŁAD 2
Spółka z Cypru nabyła udziały w polskiej spółce z o. o. Zgodnie z przepisami (ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych) firma cypryjska ma obowiązek złożyć deklarację PCC-3 i wpłacić podatek PCC w wysokości 1% od wartości rynkowej sprzedawanych udziałów. Z tego powodu cypryjska spółka musi uzyskać w Polsce numer NIP.  

PRZYKŁAD 3
Spółka z Czech dokonuje regularnej sprzedaży towarów polskim klientom, którzy są podatnikami CIT i VAT. Sprzedaż odbywa się z terytorium Czech, ponieważ spółka nie posiada w Polsce siedziby, ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, ani żadnego zakładu, dlatego też czeska firma nie musi posiadać polskiego numeru NIP. 

Spółka zagraniczna – uzyskanie polskiego numeru NIP

W celu otrzymania polskiego NIP-u spółka z zagranicy musi wystąpić z wnioskiem o jego nadanie na formularzu NIP-2 do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Do składanego wniosku musi dołączyć dokumenty założycielskie spółki przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Wniosek o nadanie NIP powinien być odpowiednio uzasadniony, aby organy podatkowe go nie oddaliły. 

Uzyskanie polskiego NIP-u nie oznacza, że spółka otrzymała również status czynnego podatnika VAT. Czynność ta wymaga oddzielnej rejestracji dla celów VAT UE i VAT spółki zagranicznej w Polsce.


Data publikacji: 2021-01-29, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Agnieszka
17 Kwiecień 2024

Czyli jeśli kontrahent jest z zagranicy, ale ma oddział w Polsce, podaję nam NIP polski oraz jest czynnym vatowcem wystawiam mu fakturę z naliczonym vat? Czy ta faktura jest traktowana jako wdt?

 
Faktura XL
17 Kwiecień 2024

Tak. Jest traktowany tak samo jak lokalna firma.

 
Agnieszka
18 Kwiecień 2024

Czyli wystawiając fakturę przed NIP będzie kod kraju PL? A czy zaznacza się WDT?

 
Faktura XL
18 Kwiecień 2024

To nie jest WDT tylko tak jak transakcja dla polskiej firmy.

kasia
30 Czerwiec 2022

tak. trzeba wystawić fakturę zaliczkową a potem finalna z rozliczeniem zaliczki.

Beata
26 Maj 2022

Dla firmy angielskiej (siedziba w Londynie) posiadającej NIP polski (oddział firmy w Polsce) sprzedaję towar, na który firma wpłaciła zadatek w bieżącym miesiącu. Sprzedaż finalna odbędzie się w kolejnym miesiącu. Czy jestem zobowiązana wystawić fakturę zaliczkową na dokonaną wpłatę w tym przypadku i potem fakturę finalna w raz z dostawą towaru?