W niektórych okolicznościach firma z zagranicy może zostać objęta obowiązkiem rejestracji do VAT w Polsce. Jakim numerem identyfikacji podatkowej powinna posługiwać się firma zagraniczna w relacjach z polskim urzędem skarbowym? firma zagraniczna polski nip

Spółka zagraniczna, a polski numer NIP

W ustawie z 13 października 1995 roku o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników znajduje się wykaz podmiotów, które mają obowiązek posiadania polskiego numeru identyfikacji podatkowej. Zgodnie z treścią art. 2 tejże ustawy:

1. Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu.
2. Obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają również inne podmioty niż wymienione w ust. 1, jeżeli na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, oraz płatnicy podatków.

Obowiązek ewidencyjny obejmuje osoby prawne i inne jednostki organizacyjne niezależnie od tego, w którym kraju się zarejestrowały i są podatnikami lub płatnikami podatku w oparciu o różne ustawy. Spółka zagraniczna, która jest podatnikiem lub płatnikiem podatku na podstawie polskiej ustawy ma obowiązek posiadania polskiego numeru NIP. 

PRZYKŁAD 1
Spółka z Niemiec posiada swoje biuro oraz magazyn na terytorium Polski. Za jego pośrednictwem sprzedaje towar w Polsce. Niemiecka spółka objęta jest ograniczonym obowiązkiem podatkowym (z powodu posiadania zakładu) zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych. Spółka z powodu przeprowadzania  krajowych dostaw towarów jest podatnikiem podatku VAT w Polsce. Z tego powodu ma obowiązek uzyskania polskiego numeru NIP, którym będzie posługiwała się podczas kontaktów z polskim urzędem skarbowym.   

PRZYKŁAD 2
Spółka z Cypru nabyła udziały w polskiej spółce z o. o. Zgodnie z przepisami (ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych) firma cypryjska ma obowiązek złożyć deklarację PCC-3 i wpłacić podatek PCC w wysokości 1% od wartości rynkowej sprzedawanych udziałów. Z tego powodu cypryjska spółka musi uzyskać w Polsce numer NIP.  

PRZYKŁAD 3
Spółka z Czech dokonuje regularnej sprzedaży towarów polskim klientom, którzy są podatnikami CIT i VAT. Sprzedaż odbywa się z terytorium Czech, ponieważ spółka nie posiada w Polsce siedziby, ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, ani żadnego zakładu, dlatego też czeska firma nie musi posiadać polskiego numeru NIP. 

Spółka zagraniczna – uzyskanie polskiego numeru NIP

W celu otrzymania polskiego NIP-u spółka z zagranicy musi wystąpić z wnioskiem o jego nadanie na formularzu NIP-2 do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Do składanego wniosku musi dołączyć dokumenty założycielskie spółki przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Wniosek o nadanie NIP powinien być odpowiednio uzasadniony, aby organy podatkowe go nie oddaliły. 

Uzyskanie polskiego NIP-u nie oznacza, że spółka otrzymała również status czynnego podatnika VAT. Czynność ta wymaga oddzielnej rejestracji dla celów VAT UE i VAT spółki zagranicznej w Polsce.


Data publikacji: 2021-01-29, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
kasia
30 Czerwiec 2022

tak. trzeba wystawić fakturę zaliczkową a potem finalna z rozliczeniem zaliczki.

Beata
26 Maj 2022

Dla firmy angielskiej (siedziba w Londynie) posiadającej NIP polski (oddział firmy w Polsce) sprzedaję towar, na który firma wpłaciła zadatek w bieżącym miesiącu. Sprzedaż finalna odbędzie się w kolejnym miesiącu. Czy jestem zobowiązana wystawić fakturę zaliczkową na dokonaną wpłatę w tym przypadku i potem fakturę finalna w raz z dostawą towaru?