Awaria samochodu firmowego może nastąpić wszędzie, także podczas podróży zagranicznej. Naprawa samochodu wymaga zakupu części zamiennych. Jak w takiej sytuacji powinny przebiegać rozliczenia podatkowe? zakup czesci samochodowych za granica

Zakup części samochodowych z krajów spoza Unii Europejskiej

Jeżeli przedsiębiorca zakupi części samochodowe w kraju spoza terytorium Unii Europejskiej i przywiezie je na obszar UE, to zgodnie z przepisami wystąpi import towarów i powstanie obowiązek rozliczenia VAT od importu. 

Przez import towarów należy rozumieć przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium UE (art. 2 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług).

Import towarów na terytorium Polski zobowiązuje importera do obliczenia i wykazania kwoty podatku VAT w zgłoszeniu celnym. Podatnik powinien wykazać zapłaconą kwotę podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w pliku JPK_V7 w części ewidencyjnej i deklaracyjnej. Podatek należny wskazany w zgłoszeniu celnym nie musi być ponownie wykazany w pliku JPK_V7. Zastosowanie procedury uproszczonej zobowiązuje importera do wykazania zarówno podatku należnego jak i naliczonego od importu towarów w pliku JPK_V7 składanym za okres powstania obowiązku podatkowego za import.

Zakup części samochodowych, a WNT

Najczęściej zakup części samochodowych z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej wymaga rozliczenia wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT). Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów można zastosować jeżeli zostaną spełnione określone warunki, na które wskazują przepisy ustawy o podatku od towarów i usług. Przez Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów (WNT) należy rozumieć nabycie prawa do rozporządzania towarami tak jak właściciel w stosunku do towarów wysyłanych lub transportowanych na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez osobę dokonującą dostawę, czy przez nabywcę towarów lub na rzecz tych podmiotów (art. 9 ust. 1 ustawy o VAT). 
Aby nabycie mogło zostać uznane za WNT, to koniecznie musi zostać spełniony podstawowy warunek jakim jest przemieszczenie towarów z jednego państwa członkowskiego do drugiego, a dodatkowo jeszcze inne wymogi związane z dostawcą i nabywcą.

WNT wystąpi wtedy:
  • kiedy nabywcą jest polski podatnik VAT prowadzący działalność gospodarczą
  • podatnik od wartości dodanej kiedy nabywane towary mają służyć w działalności gospodarczej podatnika
  • kiedy nabywającym jest osoba prawna niebędąca podatnikiem, a osoba dokonująca dostawy towarów jest podatnikiem VAT lub podatnikiem od wartości dodanej.
Podsumowując, zgodnie z powyższym jeżeli dojdzie do sytuacji kiedy polski przedsiębiorca, podatnik VAT nabędzie części samochodowe w innym państwie UE od podatnika podatku od wartości dodanej, a nabyte części zostaną wysłane lub przetransportowane z tego państwa na terytorium Polski, to ma miejsce WNT. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów wystąpi również wtedy kiedy przedsiębiorca z Polski zakupi części samochodowe w innym kraju UE i przewiezie je do kraju, a następnie zamontuje je w Polsce. 

Rozliczenie podatku VAT, a zakup części samochodowych w państwach UE

Przedsiębiorca ma prawo odliczyć podatek VAT od zakupu części samochodowych zakupionych w krajach UE w ramach WNT jeżeli zostaną spełnione określone warunki. Samochód musi być wykorzystywany w działalności gospodarczej opodatkowanej VAT. W przypadku pojazdu osobowego przedsiębiorca musi ocenić, czy należy mu się całościowe, czy częściowe odliczenie VAT, dlatego powinien określić dyspozycję pojazdu (czy pojazd wykorzystywany jest w sposób mieszany, czy tylko wyłącznie w celach firmowych). Wykorzystywanie samochodu wyłącznie w działalności pozwala podatnikowi odliczyć 100% VAT naliczonego. W drugim przypadku, kiedy przedsiębiorca dysponuje pojazdem w sposób mieszany, to może odliczyć jedynie 50% kwoty podatku naliczonego. Taka sama zasada obowiązuje zarówno w przypadku rozliczeń podatku VAT krajowego, jak i VAT rozliczanego w ramach WNT.

Jeżeli podatnik będzie chciał odliczyć pełny VAT, to dodatkowo musi: 

Dokumentowanie zakupu części samochodowych w ramach WNT

Faktura dokumentująca zakup części samochodowych za granicą Polski może zostać wystawiona w obcej walucie. Dokument taki wymaga przeliczenia wartości faktury z waluty obcej na złotówki wg wskazań zawartych w ustawie o VAT. Zgodnie z art. 31a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, przeliczenia należy dokonać wg średniego kursu danej waluty obcej jaki został ogłoszony przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Obowiązek podatkowy przy transakcjach WNT powstaje w dniu wystawienia faktury, ale nie może to być później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu dostawy towarów. W związku z tym przeliczenie powinno być dokonane zgodnie z kursem waluty z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury. 

Zakup części samochodowych, a awaria samochodu za granicą – sposób rozliczenia

Przy zakupie części samochodowych za granicą wykorzystywanych przy naprawie samochodu, czyli montowanych za granicą nie dochodzi do przemieszczania towarów z innego kraju UE na terytorium Polski i w związku z tym nie ma miejsca wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Takiego samego zdania jest też Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, który w interpretacji indywidualnej z dnia 30 sierpnia 2010 roku o sygn. ITPP2/443-554/10/AF odpowiedział na pytanie zadane przez Wnioskodawcę, czy nabyte w innym państwie członkowskim UE części zamienne do samochodów ciężarowych nieprzetransportowane do Polski można uważać za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. 

Dyrektor w odpowiedzi napisał między innymi, że WNT nie wystąpi jeżeli zakup części samochodowych i ich montaż nastąpi za granicą, a przedsiębiorca ma możliwość powrotu do kraju naprawionym samochodem. W tym wypadku zakupione części stanowią element wyposażenia pojazdu i nie są samodzielnym towarem, który został zakupiony w innym kraju UE i mógłby być przemieszczony na teren Polski.

..opisane transakcje nabycia części zamiennych, montowanych w samochodach ciężarowych na terytorium państw członkowskich innych niż Polska, nie są dostawą wraz z montażem i nie stanowią wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, gdyż nie następuje przemieszczenie pomiędzy państwami członkowskimi Wspólnoty, a miejscem dostawy jest terytorium państw, gdzie nastąpiło nabycie.


W sytuacji kiedy zamienne części samochodowe zostały zakupione za granicą i nie zostały wysłane ani przetransportowane na terytorium innego kraju członkowskiego, to zostają opodatkowane VAT w kraju nabycia. W tym przypadku przedsiębiorca z Polski nie ma prawa odliczyć VAT zapłaconego. Może jedynie wystąpić o zwrot podatku VAT zagranicznego z tytułu zastosowania procedury VAT-REFUND.


Data publikacji: 2022-03-02, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU