Na rachunek bankowy spółki mogą trafiać środki pieniężne z różnych źródeł, również od jej wspólników w ramach udzielonych pożyczek. Czy taka dopłata środków pieniężnych do spółki jest przychodem podatkowym i czy powinna zostać opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych? Czy wspólnik ma prawo dokonać wpłaty gotówki na konto spółki? podatek od wplaty gotowki na konto spolki przez wspolnika

Opodatkowanie wpłat dokonanych do spółki przez wspólnika

Wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może udzielić spółce pożyczki z własnych środków. W świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych taka pożyczka nie stanowi przychodu dla spółki. Do przychodów nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności w związku z dostawą towarów i usług, które dopiero będą wykonane w następnych okresach rozliczeniowych, jak również otrzymanych bądź zwróconych pożyczek lub kredytów, a także tych uregulowanych w naturze z wyłączeniem odsetek skapitalizowanych naliczonych od tych pożyczek lub kredytów. 
Zgodnie z art.12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli wspólnik udzieli spółce nieoprocentowanej pożyczki, to w takiej sytuacji po stronie spółki powstaje przychód za otrzymanie nieodpłatnego świadczenia w postaci odsetek, które musiałaby zapłacić spółka po otrzymaniu nieoprocentowanej pożyczki od firmy świadczącej usługi pośrednictwa finansowego. Z powyższego wynika, że wartość nieodpłatnych świadczeń ustalana jest na podstawie cen rynkowych jakie stosowane są przy świadczeniu usług tego samego rodzaju oraz gatunku (art. 12 ust. 6 pkt 4 ustawy o CIT). 

Wartość świadczeń w naturze, w tym nieodpłatnych świadczeń, ustala się:
na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.


Wpłaty do spółki dokonane przez wspólnika, a podatek od czynności cywilnoprawnych

Zawarta umowa pożyczki z zasady wymaga zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Jednak niektóre podmioty mogą zostać zwolnione z jego zapłaty. Zgodnie z art. 9 ust. 10 lit. i ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z zapłaty podatku zostają zwolnione pożyczki udzielone przez wspólnika na rzecz spółki kapitałowej. W związku z tym wszelkie dopłaty do spółki z o. o., których udzielają wspólnicy w ramach pożyczki zwolnione są z opodatkowania podatkiem PCC.

PRZYKŁAD 1 
Jeden ze wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działając jako osoba fizyczna postanowił wspomóc spółkę finansowo, kiedy ta miała problemy z płatnościami. 15 marca 2023 roku wpłacił na konto spółki kwotę 100 000 zł tytułem pożyczki. W umowie zaznaczono, że pożyczka ma zostać zwrócona do końca 2023 roku. Czy dopłata środków pieniężnych do spółki będzie podlegała pod opodatkowanie podatkiem PCC? 

Odpowiedź: 
W przypadku, kiedy dopłaty do spółki z o. o. dokonywane są przez wspólnika udzielającego spółce pożyczki, to zgodnie ze wspomnianym powyżej art. 9 ust. 10 lit. i ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych pożyczka taka zostaje zwolniona z zapłaty tego podatku. 

Wpłata gotówki na konto spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dokonana przez wspólnika  

Jak mówi art. 19 ustawy Prawo przedsiębiorców wszelkie płatności dokonywane lub przyjmowane w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą powinny odbywać się za pośrednictwem bankowego rachunku płatniczego przedsiębiorcy w sytuacji, jeżeli: 
  • stroną transakcji, z której wynika płatność jest inny przedsiębiorca
  • jednorazowa wartość transakcji przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty z zastrzeżeniem, że transakcje w walutach obcych należy przeliczyć na PLN wg średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji. 
Jeżeli więc kwota jednorazowej transakcji niezależnie od liczby wynikających z niej płatności przekroczy wartość 15 000 zł lub równowartość tej kwoty to przedsiębiorca, który dokonuje tej płatności w ramach wykonywanej działalności gospodarczej musi obowiązkowo dokonać takiej płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego. Z kolei druga strona przyjmująca płatność ma obowiązek przyjąć płatność za pośrednictwem rachunku bankowego. Warunek: obie strony transakcji muszą być przedsiębiorcami. 

W sytuacji, kiedy wpłaty pożyczki dokonuje wspólnik spółki z o. o. jako osoba fizyczna, a więc nieprowadząca działalności gospodarczej to nie ma on obowiązku dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego. W związku z tym nic nie stoi na przeszkodzie, aby dopłaty do spółki były dokonywane za pomocą gotówki niezależnie od wartości pożyczki.  

PRZYKŁAD 2 
Wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako osoba fizyczna chce udzielić spółce pożyczkę w kwocie ok. 60 000 zł. Czy może dokonać wpłaty gotówką na konto spółki?

Odpowiedź:
Obecnie obowiązujące przepisy pozwalają, aby wspólnik spółki z o. o. działając jako osoba fizyczna mógł udzielić spółce pożyczki i dokonać wpłaty w formie gotówki na konto spółki. Wspólnik występując jako osoba fizyczna nie działa jako osoba prowadząca działalność gospodarczą. Nie jest zatem przedsiębiorcą i w jego przypadku limit 15 000 zł nie obowiązuje. 

Podsumowanie 

Transakcje przekraczające kwotę 15 000 zł dokonywane pomiędzy przedsiębiorcami wymagają wypłaty środków i ich wpłaty na rachunek płatniczy przedsiębiorcy. Jeżeli wspólnik spółki działając jako przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą udzieli spółce pożyczki w kwocie przekraczającej 15 000 zł, to ma on obowiązek dokonać wpłaty za pośrednictwem rachunku płatniczego.


Data publikacji: 2023-08-15, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU