Czasami zdarzają się sytuacje kiedy spółce z o. o. brakuje pieniędzy na pokrycie bieżących zobowiązań, inwestycji, czy też innych celów. W takim przypadku spółka może rozważyć kilka rozwiązań. Jednym z nich jest pożyczka od wspólnika lub członka zarządu. Pożyczka udzielona przez wspólnika spółce z o. o.

Pożyczka dla spółki z o. o. udzielana przez wspólnika lub członka zarządu

Zgodnie z przepisami polskiego prawa, wspólnik lub członek zarządu może udzielić pożyczki spółce z o. o. potrzebującej środków finansowych. Potwierdzeniem tego jest art. 720 ust. 1 Kodeksu cywilnego, który mówi, że:

Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

Ta forma pozyskania kapitału przez spółkę z o. o.  jest dość popularna główne z powodu neutralności pod kątem podatkowym.

Forma umowy pożyczki

Jeżeli wartość pożyczki przekracza kwotę 1 000 zł, to zawsze wymaga się, aby umowa była zawarta na piśmie
W sytuacji kiedy jedyny wspólnik jest jednocześnie jedynym członkiem zarządu, to umowa pomiędzy nim, a spółką musi być zawarta w formie aktu notarialnego
W przepisach nie ma mowy o ograniczeniu dotyczącym wysokości maksymalnej kwoty pożyczki jaka może być udzielona spółce przez wspólnika. Ograniczeniu podlegają jedynie odsetki będące kosztem uzyskania przychodów, ale dopiero wtedy kiedy przekroczą wartość 3 000 000 zł.

Formalności związane z udzieleniem pożyczki

Aby umowa pożyczki była ważna wymagana jest zgoda zgromadzenia wspólników. W przypadku kiedy kwota pożyczki dwukrotnie przewyższa wysokość kapitału zakładowego, to jej zaciągnięcie wymaga uchwały wspólników. Zgoda nie jest wymagana jeżeli wskazuje na to umowa spółki.

Umowa pożyczki udzielonej spółce z o. o.

musi spełniać wszystkie wymogi przewidziane prawem. Zgodnie z Kodeksem cywilnym treść umowy powinna określać:
  • strony umowy
  • kwotę pożyczki
  • termin zwrotu pożyczki.
Jeżeli termin zwrotu nie zostanie określony, to przyjmuje się, że zwrot powinien być dokonany w terminie 6 tygodni po wypowiedzeniu umowy przez wspólnika. Kolejnym punktem jaki powinien znaleźć się w umowie pożyczki, to sposób spłaty (ratalny lub jednorazowy). Nie wymagane jest podawanie celu przeznaczenia środków. Jednak wspólnik może dodać zastrzeżenie, że pożyczone pieniądze mają być spożytkowane na rozwój spółki.

Oprocentowanie i opodatkowanie umowy pożyczki

Pożyczka jaką wspólnik lub członek zarządu udzieli spółce nie jest przychodem dla niej, ani nie jest też kosztem uzyskania przychodów dla pożyczającego. 

Kredyt udzielony spółce może być dowolnie oprocentowany. Kosztem firmowym będą odsetki, dlatego też korzystnym rozwiązaniem jest ustalenie oprocentowania pożyczki na określonym poziomie np.: 5%. Oprocentowanie w wysokości 0% powoduje powstanie nieodpłatnego świadczenia, co wiąże się z uzyskaniem przychodu dla spółki, stąd takiego oprocentowania warto unikać. 

Obowiązek podatkowy od odsetek powstaje w momencie kiedy są one opłacone lub stają się wymagalne. W przypadku pożyczki ratalnej, obowiązek zapłaty podatku występuje w momencie otrzymywania kolejnej kwoty odsetek.

Podatek VAT przy pożyczce dla spółki z o. o.

Pożyczka udzielona spółce z o. o. nie jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług pod warunkiem, że pożyczkodawcą jest osoba fizyczna niebędąca podatnikiem VAT. 
Jeżeli stronami pożyczki są podatnicy podatku VAT czynni lub zwolnieni, to pożyczka podlega opodatkowaniu. Pożyczkodawca musi wykazać jej udzielenie w deklaracji VAT. Jednocześnie czynność taka zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT, podlega zwolnieniu.

Podatek od czynności cywilnoprawnych 

Dla pożyczek, stawka podatku PCC wynosi 2% wartości pożyczki. Jednak pożyczki udzielane przez wspólnika na rzecz spółki z o. o. są zwolnione od tego podatku.

Księgowość

Pożyczka udzielona spółce przez wspólnika powinna być udokumentowana na koncie „Pozostałe rozrachunki”. W ciągu roku wykazuje się je w księgach rachunkowych uwzględniając wartość nominalną z dnia otrzymania udzielonych środków.

Podsumowanie

Pożyczka udzielona spółce z o. o. przez wspólnika lub członka zarządu jest idealnym rozwiązaniem na pozyskanie środków finansowych, które może poprawić sytuację spółki i jednocześnie jest pozbawione wielu formalności. Ponadto kwota udzielonej pożyczki jest neutralna podatkowo. Nie jest dla spółki przychodem. Nie wymaga zapłaty podatku PCC.


Data publikacji: 2020-08-06, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU