Przedsiębiorcy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej podejmują współpracę z różnymi podmiotami gospodarczymi. Transakcje mogą być zawierane między innymi z podmiotami powiązanymi. Od 1 października 2020 roku obrót pomiędzy nimi wymaga oznaczenia w ewidencji sprzedaży, a następnie w pliku JPK_V7M. podmioty powiazane 2023

Definicja podmiotu powiązanego

O podmiotach powiązanych mówimy wtedy kiedy występuje pomiędzy nimi zależność związana z osobami lub kapitałem. Podmiotami, o których mowa mogą być osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej bądź podmioty zagraniczne. Z powodu występowania sporego zakresu powiązań tak bardzo ważna jest dokładna i szczegółowa ich analiza oraz odpowiednie oznaczenie na fakturach dokumentujących ten typ transakcji. 

Podmioty powiązane 

Definicja podmiotu powiązanego jest dość złożona. W ustawie z 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406) za podmiot powiązany uważa się: 
 • podatnika mającego siedzibę na terytorium Polski zwanego „podmiotem krajowym”, który bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu lub kontroli bądź posiada udział w kapitale firmy położonej za granicą
 • osobę fizyczną lub prawną, której miejsce zamieszkania lub siedziba mieści się za granicą zwanej „podmiotem zagranicznym”, która bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu bądź kontroli bądź posiada udział w kapitale podmiotu krajowego
 • takie same osoby prawne lub fizyczne, które równocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu lub kontroli bądź posiadają udział w kapitale podmiotu krajowego i podmiotu zagranicznego
 • jeżeli pomiędzy podmiotami lub osobami pełniącymi w nich funkcje zarządzające, nadzorcze bądź kontrolne występują powiązania mające charakter rodzinny, kapitałowy, majątkowy lub wynikają ze stosunku pracy. Taki związek zachodzi wtedy kiedy któraś z wymienionych osób będzie łączyć funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne w podmiotach.
Przez powiązania rodzinne należy rozumieć małżeństwo, pokrewieństwo lub powinowactwo do drugiego stopnia.
Przez powiązania kapitałowe, o których mówi ust. 5 należy rozumieć sytuację, w której jedna z osób lub jeden z kontrahentów posiada bądź dysponuje bezpośrednio lub pośrednio, prawem głosu mającym co najmniej 25% wszystkich praw głosu

Przedsiębiorstwo powiązane to takie, które pozostaje w jednym z niżej wymienionych związków:
 • przedsiębiorstwo posiada większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie pełniąc w nim rolę udziałowca, akcjonariusza lub członka
 • przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa
 • przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo na podstawie umowy z nim zawartej lub postanowień w jego statucie lub umowie spółki
 • przedsiębiorstwo będące udziałowcem, akcjonariuszem lub członkiem innego przedsiębiorstwa posiada samodzielną kontrolę na mocy umowy z innymi udziałowcami, akcjonariuszami lub członkami tego przedsiębiorstwa, większość praw głosu udziałowców, akcjonariuszy lub członków w tym przedsiębiorstwie.
W definicji podmiotu powiązanego znajduje się pojęcie o „znacznym wpływie”. Należy je rozumieć jako:
 • posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25% udziałów w kapitale, prawa głosu w organach kontrolujących, stanowiących lub zarządzających
 • faktyczną zdolność osoby fizycznej wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych
 • pozostawanie w związku małżeńskim lub występowanie pokrewieństwa bądź powinowactwa do drugiego stopnia.
Chodzi na przykład o operacje gospodarcze pomiędzy firmami prowadzonymi przez członków tej samej rodziny bądź powiązanych wkładem kapitałowym. 

Podmiot powiązany, a kwestie podatkowe

Z punktu widzenia podatków duże znaczenie odgrywa dokładne określenie, czy podmiot współpracujący jest podmiotem powiązanym. Jest to tak ważne z powodu określenia obowiązków w zakresie prowadzenia dokumentacji cen. Dodatkowo od 1 października 2020 roku transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi muszą zostać uwzględnione w pliku JPK_V7M, a które wcześniej powinny być oznaczone w ewidencji sprzedaży. 
Prawidłową kwalifikację może ułatwić posiadanie odpowiedniej wiedzy z zakresu obowiązujących przepisów w tym zakresie. 

Ceny transferowe

zgodnie z obowiązującymi normami podatkowymi są cenami stosowanymi we wszystkich transakcjach handlowych pomiędzy podmiotami gospodarczymi, u których występują powiązania lub mają one siedzibę w państwie, w którym stosowana jest ryzykowna optymalizacja podatkowa, czyli w tzw. „raju podatkowym”. Podatnicy mają obowiązek sporządzenia dokumentacji jeżeli wartość ich przychodów lub kosztów z poprzedniego roku podatkowego była równa przynajmniej kwocie 2 mln euro. Obecnie podstawowy próg transakcji wynosi 50 000 euro z tendencją wzrostu w zależności od przychodów. 

Transakcje z podmiotami z rajów podatkowych

Przedsiębiorca, który współpracuje z podmiotem mającym siedzibę w raju podatkowym ma obowiązek dokumentowania operacji finansowych w przypadku: 
 • współpracy umowy spółki niebędącej osobą prawną, gdzie łączna wartość wniesionych wkładów przekracza 100 000 zł
 • wystąpienia sytuacji kiedy przedmiot gospodarczy dokonuje zapłaty na rzecz przedsiębiorcy z siedzibą w raju podatkowym jeżeli łączna kwota wynikająca z umowy lub faktycznie zapłacona jest wyższa od 100 000 zł lub gdy podmioty zawierają umowę o współpracy we wspólnym przedsięwzięciu, którego realizacja przekracza wartość 100 000 zł.
Państwa z raju podatkowego zostały wskazane w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. 

Podmioty powiązane w JPK

Zgodnie z nowelizacją przepisów podatników obowiązują nowe zasady sporządzania JPK. Przedsiębiorcy mają obowiązek stosowania na fakturach oraz w pliku kontrolnym specjalnych, dodatkowych oznaczeń oraz adnotacji. Przede wszystkim chodzi o umieszczanie właściwych symboli GTU, czy oznaczenia „TP”. Stosuje się go przy transakcjach dotyczących podmiotów powiązanych. 

Na podatniku spoczywa prawidłowa ocena z którym podmiotem jest powiązany, a z którym nie. Jeżeli dojdzie do kontroli skarbowej, to w razie niejasności przedsiębiorca będzie musiał wytłumaczyć się ze swojej decyzji oraz o braku odpowiednich oznaczeń.

Ostatnia aktualizacja: 2023-10-18
Data publikacji: 2021-04-13, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU