Obowiązujący od października 2020 roku nowy JPK_VAT wymaga od przedsiębiorców oznaczania transakcji szczególnego rodzaju. Przeważnie chodzi o te objęte obowiązkowym split paymentem, sprzedażą wysyłkową, czy usługami wykonywanymi na rzecz firmy przez członka rodziny. oznaczenie sprzedazy TP na fakturze

Co zmieni się w nowym JPK?

Od 1 października 2020 roku podatnicy mają obowiązek stosowania oznaczeń w niektórych transakcjach. Jeżeli sprzedawany przedmiot zalicza się do jednej z 13 grup towarów i usług (GTU), to w pliku JPK sprzedaż należy oznaczyć kodem GTU. Specjalnych oznaczeń wymagają również niektóre dowody sprzedaży i nabycia. Do osobnego katalogu oznaczeń zalicza się też kilkanaście rodzajów transakcji, które zostały objęte szczególnymi procedurami rozliczeń podatkowych. 
W związku z nowymi wymogami dotyczącymi JPK_V7 przedsiębiorcy lub księgowi muszą wykazać czy pomiędzy podatnikami, a ich kontrahentami występują jakieś powiązania. Dotyczy to też podmiotów, których do tej pory nie dotyczyły obowiązki z zakresu cen transferowych.

Ewidencja sprzedaży VAT prowadzona zgodnie z nową strukturą i przekazywana w pliku JPK_V7 do urzędu skarbowego w przypadku niektórych podatników będzie wymagała zastosowania oznaczenia „TP”. Będzie to dotyczyć faktur i innych dokumentów identyfikujących VAT należny ujętych w ewidencji sprzedaży.

Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju 

z 15 października 2019 roku w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych  i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług zgodnie z par. 10 ust. 4 pkt 3, ewidencja sprzedaży VAT powinna zawierać oznaczenie „TP” ze wskazaniem powiązań, o których mówi art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 roku poz. 106, ost.zm. Dz. U. z 2020 r. poz. 1106, dalej Ustawa o VAT). 

W regulacjach ustaw dotyczących podatku dochodowego znajduje się katalog powiązań, stąd podatnicy PIT i CIT mający obowiązek stosowania niniejszych regulacji  nie powinni mieć trudności z identyfikacją powiązań ani z ustaleniem, że one nie występują.

Nowe oznaczenia procedur

Podatnik w nowym JPK_VAT przy każdym dowodzie ujętym w ewidencji powinien dokonać oznaczenia specjalną procedurą zgodnie, z którą przebiegała transakcja. Większość stosowanych oznaczeń dotyczy podatku należnego (do zapłaty). Wyróżnia się oznaczenia: SW, EE, TP, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV_DOSTAWA, B_MPV_PROWIZJA, MPP, IMP. Oznaczenia MPP i IMP związane są z ewidencjonowaniem podatku naliczonego (do odliczenia). Oznaczenia procedur stosuje się do całego dokumentu, a nie do pozycji jakie zostały w nim wymienione. W przypadku kiedy na fakturze brak jest pozycji z transakcją objętą specjalną procedurą, to miejsca, w których wpisuje się kod, pozostają puste. 
Jeżeli faktura będzie zawierała kilka pozycji objętych różnymi procedurami, to w takiej sytuacji można zastosować więcej niż jedno oznaczenie. 

Pełną listę kodów zawiera rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 roku w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Kody związane z podatkiem należnym zostały wykazane w par. 10 ust. 4. Natomiast oznaczenia procedur, które dotyczą podatku naliczonego znajdują się w par. 11 ust. 2.


TP, czyli transakcje z podmiotem powiązanym

Od października 2020 roku w nowym JPK_VAT sprzedaż towaru lub usługi na rzecz podmiotu powiązanego (sprzedaż inna niż ta wykazana w dowodach zbiorczych) będzie musiała być oznaczona kodem „TP” niezależnie od wartości transakcji. Takich przykładów gdzie występuje powiązanie pomiędzy podmiotami może być kilka. Czasami podatnik może mieć problem z prawidłową oceną czy dana transakcja powinna być oznaczona kodem TP, czy też nie. W razie wątpliwości może zajrzeć do art. 32 ustawy o VAT i dodatkowo do art. 11a ustawy o CIT i art. 23m ustawy o PIT. 

Do transakcji z podmiotem powiązanym można zaliczyć np.: powiązania rodzinne. W takiej sytuacji oznaczenie TP będzie dotyczyło faktur wystawionych firmie małżonka lub krewnego do drugiego stopnia. Innym przykładem podmiotu powiązanego jest spółka związana z przedsiębiorcą kapitałowo lub osobowo. Podatnik powinien posiadać w niej pośrednio lub bezpośrednio 25% udziałów lub może mieć wpływ na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych.

Zobacz: Jak oznaczyć faktury procedurą TP w programie Faktura XL


Data publikacji: 2020-10-28, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU