Czy członek zarządu spółki z o. o. może podjąć działalność konkurencyjną w innej spółce lub czy może samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą jako przedsiębiorca? Czy w takiej sytuacji będzie musiał posiadać zgodę spółki, w której pełni funkcję członka zarządu? prezes zarzadu firmy

Działalność konkurencyjna

czyli „zajmowanie się interesami konkurencyjnymi”. Jest to działalność naruszająca dobra pracodawcy chronione przez prawo i szkodzące jego interesom.

Przykładem działalności konkurencyjnej może być:
  • prowadzenie we własnym imieniu i na własną rzecz przedsiębiorstwa, którego zakres działalności będzie pokrywał się z przedmiotem działalności pracodawcy
  • prowadzenie działalności za pośrednictwem osoby trzeciej
  • doradztwo na rzecz podmiotów konkurencyjnych oraz zawieranie umów z tymi podmiotami, które mogłyby mieć niekorzystny wpływ na sytuację finansową pracodawcy, w tym wypadku spółki, w której podmiot pełni rolę członka zarządu (np.: dostarczanie surowców, zawieranie kredytów lub innych usług). 
Zagadnienia związane z działalnością konkurencyjną zostały wskazane w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów (Ustawa z 16 lutego 2007 r. , Dz. U. NR 50, poz. 331 ze zm.). 

Zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej, czy można go uchylić?

Zgodnie z art. 211 par. 1 Kodeksu spółek handlowych zakaz działalności konkurencyjnej nie posiada charakteru bezwzględnego, co oznacza, że może zostać uchylony. Każdy członek zarządu, jak również członek pełniący funkcję prezesa zarządu spółki może zajmować się interesami konkurencji pod warunkiem, ze uzyska na to zgodę od spółki. Powyższe nie dotyczy wspólników i członków innych organów spółki, jak przykładowo rady nadzorczej.

Zgoda na prowadzenie działalności konkurencyjnej

Zgodę na prowadzenie interesów konkurencji może otrzymać poszczególny członek zarządu (również Prezes zarządu firmy) na jego wyraźną prośbę lub cały zarząd spółki. Nie ma przeszkód, aby zgoda została udzielona wyłącznie na rzecz jednego członka zasiadającego w kilkuosobowym zarządzie. Kwestie związane z podmiotem udzielającym zgody może regulować umowa spółki, chociaż często jest tak, że takiego zapisu brak jest w umowie założycielskiej spółki z o. o. W takiej sytuacji umowa spółki może stanowić, że zgody mogą udzielić zarówno określeni wspólnicy lub cały organ, np.: rada nadzorcza o ile została taka ustanowiona. 

Jeżeli umowa spółki nie zawiera zapisu ani też odrębnej regulacji w zakresie udzielenia zgody na prowadzenie działalności konkurencyjnej, to w takiej sytuacji ma zastosowanie par. 2 art. 211 Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z nim w przypadku braku innych zapisów w umowie spółki, zgody udziela organ uprawniony do powołania zarządu. W treści art. 201 par. 4 KSH napisane jest, że członek zarządu powoływany jest i odwoływany uchwałą wspólników o ile umowa spółki nie stanowi inaczej. Wynika z tego, że w większości przypadków zgodę na działalność konkurencyjną udzielają wspólnicy. Zakres zgody może być dowolnie regulowany, może mieć określony termin lub być bezterminowy, może także zostać cofnięty.


Data publikacji: 2021-05-13, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU