Dokumentem potwierdzającym sprzedaż lub wykonanie usługi jest faktura VAT. W przypadku popełnienia błędu lub konieczności dokonania zmian na fakturze pierwotnej należy do niej wystawić korektę. Potwierdzenie otrzymania faktury korygującej, akceptacja noty korygującej

Kiedy należy posiadać potwierdzenie faktury korygującej?

Sprzedawca ma obowiązek wystawić fakturę korygującą, która ma za zadanie dokonać korekty podstawy opodatkowania przez obniżenie lub podwyższenie podatku VAT. W sytuacji kiedy podatnik ma obowiązek podwyższenia podatku VAT to wtedy korekta podatku należnego musi nastąpić nawet jeżeli nie otrzyma on potwierdzenia odbioru faktury korygującej
W sytuacji odwrotnej kiedy trzeba obniżyć podatek VAT podatnik musi posiadać potwierdzenie faktury korygującej jeszcze przed terminem złożenia deklaracji za okres, w którym została wystawiona faktura korygująca.

Dopuszczalne formy otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej

  • list polecony ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru
  • pisemne potwierdzenie odbioru
  • fax potwierdzający odbiór
  • elektroniczne potwierdzenie odbioru
  • odesłanie faktury korygującej z podpisem i datą odbioru.

Kiedy nie jest wymagane potwierdzenie odbioru faktury korygującej?

Art. 29a ust. 15 ustawy o VAT mówi, że potwierdzenie odbioru korekty faktury nie jest wymagane jeżeli dotyczy ona:
  • eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
  • dostawy towarów i świadczenia usług, których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium Polski
  • sprzedaży energii elektrycznej, cieplnej, chłodniczej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych oraz usług, które zostały wymienione w poz. 140, 153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy
  • sytuacji, w której podatnik nie otrzymał potwierdzenia pomimo, że odbyła się udokumentowana próba doręczenia faktury korygującej, a z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wiedzą, iż transakcja została   zrealizowana tak jak było to określone na fakturze korygującej.

Nota korygująca 

Nota korygująca musi posiadać akceptację wystawcy faktury pierwotnej. Brak jest określenia w jakiej formie ma być przedstawiona akceptacja noty korygującej. W związku z tym może nią być zarówno podpis złożony na papierze jak i wysłanie w formie elektronicznej.


Data publikacji: 2020-03-06, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU