Status małego podatnika jest uwarunkowany osiąganymi przychodami, również w walucie obcej, dlatego aktualny kurs walut wykorzystywany w przeliczeniach odgrywa  istotną rolę. Podatników obowiązuje kurs wyznaczony na pierwszy dzień roboczy października, dlatego przedsiębiorcy każdego roku muszą zapoznać się ze zmianami. stawka 9 10 procent dla podatnikow cit
Kursy walutowe zmieniają się każdego roku, co ma wpływ również na limit wyznaczony dla małych podatników. Jako ciekawostkę podamy, że kurs euro na dzień 1.10.2021 roku wynosił 4,5941, a limit przychodów 9 188 200 zł, a już 3.10.2022 roku kurs euro ukształtował się na poziomie 4,8272 zł, czyli limit, który obowiązywał małych podatników to kwota 9 654 400 zł.

Status małego podatnika w 2024 roku

Status małego podatnika dla celów podatkowych przysługuje przedsiębiorcom, którzy ze sprzedaży brutto, do której wliczono kwotę należnego podatku od towarów i usług za rok wcześniejszy, czyli 2023 roku nie osiągnęli przychodu przekraczającego kwotę 9 218 200 zł. Limit wynosi 2 000 000 EUR, a do przeliczenia zastosowano kurs NBP euro 4,6091 zł z dnia 2 października 2023 roku.

Warunki uprawniające małego podatnika do skorzystania z 9% stawki CIT przedstawiają się następująco:
  • przychody w 2023 roku nie przekroczyły kwoty 9 218 000 zł.
  • bieżące przychody w 2024 roku nie przekroczyły limitu 2 mln euro (nie wliczając do tej kwoty należnego VAT) - podmiot musi zastosować kurs obowiązujący w pierwszym dniu roboczym stycznia 2024 roku.
Dla podatników rozpoczynających działalność gospodarczą oraz podmiotów, którym przyznano status małego podatnika, nie ma przeciwwskazań do wykonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych, dla których limit wynosi 50 tys. euro – po przeliczeniu 230 000 zł w 2024 roku.

Limity dla ksiąg rachunkowych

Ustawa o rachunkowości wyznacza limit o wartości 2 mln euro. Należy go stosować do przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów oraz operacji finansowych za wcześniejszy rok obrotowy.

Jeżeli wyznaczony limit zostanie przekroczony zarówno osoby fizyczne, jak i spółki jawne oraz partnerskie mają obowiązek przestrzegać przepisów rachunkowych, czyli prowadzić pełną księgowość.

W 2024 roku przedsiębiorcy mają obowiązek prowadzenia pełnej księgowości, gdy przychody uzyskane w 2023 roku przekroczą kwotę 9 218 200 zł.

Mały podatnik a VAT

Po wprowadzeniu ustawy SLIM VAT 3 w 2023 roku limit obrotu dla małego podatnika na gruncie VAT wzrósł do kwoty 2 mln EURO (wcześniej obowiązywała wartość 1,2 mln EUR).

Dla spółek rozliczających się na zasadach ryczałtu estońskiego przewidziano możliwość złożenia deklaracji kwartalnej dla celów VAT i regulowania podatku kwartalnie. Wymogiem zastosowania ryczałtu estońskiego jest nieprzekroczenie wartości sprzedaży we wcześniejszym roku podatkowym. Limit to 4 000 000 euro, który należy przeliczyć zgodnie ze średnim kursem euro ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego. Zgodnie z obowiązującymi zasadami kwotę należy zaokrąglić do 1000 zł.

Ryczałtowcy rozliczają się kwartalnie z podatku VAT, pod warunkiem że obrót brutto w 2023 roku nie przekroczył limitu 18 436 000 zł.

Dla porównania limit w 2022 roku wynosił 19 309 000 zł.

CIT estoński daje prawo skorzystania z obniżonych stawek w pierwszym roku ryczałtowym - po spełnieniu wymogów wyznaczonych przez ustawodawcę. Jak wspomnieliśmy powyżej, korzyścią jest także płatność oraz deklarowanie podatku VAT w okresach kwartalnych.

9% stawka CIT dla małego podatnika

Zgodnie z art. 19 ust. 1d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stawka 9% jest dedykowana dla małych podatników oraz nowych podatników w pierwszym roku rozpoczęcie działalności. Stawka może być zastosowana, jeżeli mały podatnik nie przekroczy limitu 2 mln EURO.

Podatnicy nie zawsze mają prawo stosować najkorzystniejszej dla nich 9% stawki CIT. Mowa o tak zwanym czasowym zawieszeniu, które zostało omówione w art. 19 ust. 1a pkt 1 ustawy CIT i dotyczy podatników, którzy powstali poprzez:
  • przekształcenie,
  • połączenie,
  • podział podatników.

W wymienionych przypadkach zabrania się stosowania niższej stawki opodatkowania w terminie 2 lat podatkowych, następujących od chwili niniejszego zdarzenia.

Wspomniany przepis ma zastosowanie także w przypadku, kiedy przedsiębiorca albo spółka jawna zostanie przekształcone w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Stawka 9% jest dedykowana dla podatników, którzy jedną spółkę przekształcają w inną spółkę, jak na przykład przy przekształceniu spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Podatnik korzystający z niższej stawki musi na bieżąco weryfikować, czy nie przekroczył limitu dochodów w danym roku, w którego skład wchodzą wszystkie przychody netto, a także zyski kapitałowe.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami 9% stawka CIT może zostać zastosowana jedynie do podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów), które nie są zyskami kapitałowymi, gdyż dla nich niezmiennie obowiązuje stawka 19%.

10% stawka CIT dla małych podatników

Niewątpliwą korzyścią związaną ze stosowaniem ryczałtu i 10% stawki CIT jest brak obowiązku weryfikowania wysokości przychodów uzyskiwanych w ciągu roku podatkowego. Ten obowiązek mają podmioty korzystające ze stawki 9%.

Stawka CIT 10% jest dedykowana dla małych podatników, którzy nie przekroczyli wyznaczonego przez ustawodawcę limitu oraz spółek rozliczających się na zasadzie ryczałtu od dochodów spółek. Obniżona stawka jest dedykowana również dla podmiotów powstających na skutek przekształcenia.

10% opodatkowanie ryczałtem obowiązuje w przypadku:
  • ukrytych zysków,
  • wydatków, które nie są związane z działalnością gospodarczą,
  • wypłaty zysków z okresu ryczałtowego - dywidendy albo zaliczki na poczet dywidendy.

W praktyce, zanim podatnik wybierze rozliczanie się w formie ryczałtu, podmiot zmienia formę prawną, jednak nie stanowi to żadnej przeszkody do zastosowania preferencyjnej stawki.

Jeżeli podmiot zdecyduje się zastosować ryczałt estoński w ciągu roku, limit 2 mln EUR pozostaje bez zmian, nie zostaje pomniejszony adekwatnie do okresu, w którym podatnik zdecydował się na inną formę opodatkowania.

Nie ma wątpliwości, że każdego roku coraz większe grono podatników będzie wybierać ryczałt, dający prawo do zastosowania niższej stawki.

Dla przykładu podatnik, który 1 listopada podejmie decyzję o zmianie formy opodatkowania na ryczałt, ma prawo zastosować obniżoną stawkę w okresie od 1 stycznia do 30 października, pod warunkiem że nie przekroczy limitu przychodów brutto za wcześniejszy rok obrotowy oraz limitu przychodów netto w aktualnym okresie, a także w okresie od 1 listopada do 31 grudnia, jeżeli we wcześniejszych 10 miesiącach jego przychody brutto nie były większe od ustalonego limitu 2 mln EUR.


Data publikacji: 2023-12-31, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU