Sejm dąży do szybkiego i łatwego realizowania obowiązków przedsiębiorców, a w tym również formalności związanych z urzędami. Właśnie z tego względu uchwalono nowelizację ustawy, dzięki której wydawanie pism przez ZUS będzie odbywało się na nowych zasadach. Jakie dokładnie są zmiany i jakie czynności będą przebiegać szybciej niż dotychczas? szybsze wydanie decyzji przez zus

Szybkie wydawanie decyzji przez ZUS – co trzeba wiedzieć?

Uchwalono nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i wybranych ustaw. Sejm pragnie uporządkować i wyjaśnić przepisy, co przełoży się na szybki i bezproblemowy proces wydawania opinii, decyzji oraz innych dokumentów przygotowywanych przez ZUS. Sposób wysyłania pism elektronicznych również ma zostać zmodyfikowany – dotyczyć to będzie zarówno dokumentów dostarczanych do ZUS-u, jak i wysyłanych przez urząd.

Pisma w formie elektronicznej – jakie wprowadzono zmiany?

Po wprowadzeniu adresu poczty e-mail do PUE ZUS, gotowe do doręczenia pisma będą wysłane na podany adres. Pismo znajdzie się również na profilu PUE ZUS, jednak dopiero po doręczeniu go na wskazany adres mailowy. Kiedy dokument znajdzie się już w PUE ZUS, wymagane będzie udostępnienie urzędowego poświadczenia odbioru. Brak poświadczenia w terminie 14 dni od umieszczenia w portalu przekłada się na uznanie go za odebrane.

Sejm wprowadził także propozycję zmiany ustawy dotyczącą urzędowego poświadczania nadania, a także uznania pisma dostarczanego przez PUE za wysłane. Data doręczenie pisma ma być taka sama, jak data przesłania go do ZUS-u. W praktyce oznacza to uniknięcie odbioru dokumentu przez urzędnika.

Podpis nadrukowany jako alternatywa dla własnoręcznego podpisu urzędnika

Po wprowadzeniu zmian w ustawie pisma zostaną automatycznie podpisane imieniem, nazwiskiem i stanowiskiem służbowym zajmowanym przez urzędnika ZUS. Taka forma zastąpi odręczny podpis. Prezentowane rozwiązanie sprawdziło się w trakcie pandemii COVID, więc teraz również powinno zdać rezultat. Nowela dąży do wprowadzenia drukowanego podpisu na wszystkich pismach wychodzących z ZUS. Zmiana ma na celu uproszczenie i przyspieszenie procesu przygotowania dokumentów, decyzji, postanowień oraz pozostałych.

Zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS a układ ratalny

W nowelizacji zostają omówione zasady wydawania zaświadczeń o niezaleganiu w składkach ZUS dla przedsiębiorców zakwalifikowanych do układu ratalnego z ZUS albo umów o odroczeniu terminu płatności należności.

Urząd może wydać zaświadczenie, które potwierdzi, że konkretny przedsiębiorca płaci na czas wszystkie składki, pod warunkiem że:
  • składki są regulowane zgodnie z wyznaczonymi terminami oraz w wysokości określonej przez ZUS,
  • nie ma zadłużenia z tytułu należności składek, które nie zostały objęte w umowach z ZUS.
Wymaga się, aby podatnik spełnił oba warunki – tylko wtedy otrzyma zaświadczenie.

Inne zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych

Kolejny pomysł usprawniający funkcjonowanie ZUS-u polega na możliwości zatrzymywania wypłaty świadczeń krótkoterminowych w sytuacjach, które są niezależne od ZUS-u. Ustawa wydana 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zostaje rozbudowana o punkt dający prawo do zatrzymania wypłaty zasiłku w sytuacji, kiedy jego doręczenie było niemożliwe, a ZUS nie poniósł żadnej winy. Brak płatności bez winy urzędu to na przykład zmiana rachunku bankowego podmiotu i nieprzekazanie tej informacji do ZUS-u. Na chwilę obecną nie ma żadnych informacji dotyczących takiej sytuacji, co już wkrótce ulegnie zmianie. Zatrzymanie wypłaty środków zostanie wydane w formie decyzji.

Osoby korzystające z renty uczniowskiej również muszą zapoznać się ze zmianami. Aktualnie nie ma renty uczniowskiej, zamiast niej wypłacana jest renta socjalna. Jednak osoby korzystające z renty uczniowskiej jeszcze przed nowelizacją, korzystają z tego świadczenia. Po wprowadzonych zmianach, podmioty pobierające rentę uczniowską  będą miały prawo wystąpić do ZUS-u o zmianę uzyskiwanych świadczeń na rentę socjalną. Prawo do pobierania renty uczniowskiej wygaśnie w dniu przyznania prawa do renty socjalnej.

Nowelizacja w przepisach dotyczących ZUS – kilka słów podsumowania

Wprowadzane zmiany nie będą miały charakteru merytorycznego. Dotyczą przede wszystkim administracji oraz umożliwiają poprawę zasad elektronicznego kontaktu pomiędzy przedsiębiorcami a ZUS-em.16 listopada 2022 roku ustawa trafiła do Senatu i została zaakceptowana bez poprawek. Z kolei 21 listopada 2022 roku ustawę podpisał prezydent. Po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw wejdzie w życie po 14 dniach.


Data publikacji: 2022-12-15, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU