Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z różnymi opłatami. Przedsiębiorca ma między innymi obowiązek dokonywania wpłat na składki ubezpieczeniowe ZUS. Czasami może zdarzyć się sytuacja, że z różnych powodów przedsiębiorca nie będzie posiadał wystarczających środków na zapłatę. W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem wydaje się być odroczenie płatności ZUS. jak odroczyc termin platnosci skladki zus

Kto i kiedy może odroczyć płatność ZUS?

Jeżeli przedsiębiorca ma w danym miesiącu problemy finansowe może wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wnioskiem o odroczenie terminu płatności składek na ZUS. Z takiej możliwości mogą skorzystać wszyscy płatnicy, którzy aktualnie zobowiązani są do ich opłacania, a mają chwilowe problemy z zapłatą bieżących składek na ubezpieczenia ZUS w ich ustawowym terminie płatności. 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych może wyrazić zgodę na:  
 • odroczenie terminu płatności bieżących składek
 • rozłożenie na raty zaległych należności z tytułu składek
 • umorzenie należności z tytułu składek.
Wniosek o odroczenie terminu płatności składek może również złożyć w imieniu płatnika jego pełnomocnik

Odroczenie płatności ZUS - korzyści

Płatnik, który zawnioskuje o odroczenie terminu płatności składek po uzyskaniu zgody będzie mógł opłacić je w późniejszym czasie na warunkach określonych w umowie. Umowa z ZUS-em dotycząca odroczenia terminu płatności powinna zawierać nową datę zapłaty ustaloną z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Dzięki podpisaniu umowy przedsiębiorca może uniknąć naliczania odsetek za zwłokę. W takiej sytuacji Zakład Ubezpieczeń doliczy jedynie opłatę prolongacyjną w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę jakie obowiązują na dzień podpisania umowy. Opłata zostaje naliczana już od następnego dnia po terminie płatności składek aż do ostatniego dnia odroczenia. Podpisanie umowy z ZUS-em daje przedsiębiorcy gwarancję, że nie zostanie wobec niego rozpoczęte postępowanie egzekucyjne.

Rodzaje składek, które można odroczyć

Odroczone mogą zostać następujące rodzaje składek: 
 • składki na ubezpieczenia społeczne
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • składki na Fundusz Pracy
 • składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
z zastrzeżeniem, że odroczone mogą zostać jedynie składki bieżące lub przyszłe, dla których nie minął jeszcze termin płatności. 

Terminy, których składek mogą zostać odroczone? 

W przypadku, kiedy przedsiębiorca opłaca składki wyłącznie za siebie może wnioskować o odroczenie płatności dotyczących całości należności za bieżące lub przyszłe składki. Natomiast przy zatrudnianiu pracowników również zleceniobiorców Zakład Ubezpieczeń Społecznych może wyrazić zgodę na odroczenie terminu płatności bieżących i przyszłych składek wyłączając składki na ubezpieczenia emerytalne i ubezpieczenie zdrowotne płacone za pracowników. Te świadczenia muszą zostać opłacone od razu bez odraczania terminu ich zapłaty. 

Termin na złożenie wniosku 

Wniosek o odroczenie terminu płatności powinien zostać złożony najpóźniej w dniu przypadającego terminu płatności. Płatnik jednak musi mieć na uwadze, że samo jego złożenie nie daje gwarancji, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpatrzy pozytywnie wniosek i ustali nowy termin na zapłatę. Jeżeli ZUS po rozpatrzeniu wniosku odmówi odroczenia, to przedsiębiorca będzie musiał zapłacić należne składki na ubezpieczenia społeczne razem z odsetkami za zwłokę naliczonymi do dnia zapłaty włącznie z tym dniem. 

Czy można zmienić warunki umowy?

Jeżeli sytuacja finansowa przedsiębiorcy ulegnie zmianie, pogorszy się lub poprawi, to płatnik może złożyć wniosek o zmianę warunków przyznanej mu ulgi. Do wniosku powinien dołączyć dokumenty potwierdzające jego obecną sytuację finansową, które będą stanowiły uzasadnienie składanego wniosku. Na podstawie dołączonych dokumentów ZUS ocenia sytuację płatnika i podejmuje decyzję czy warunki umowy mogą zostać zmienione. Wniosek zostanie rozpatrzony pod warunkiem, że zostanie złożony jeszcze przed upływem terminu płatności odroczonej składki. Po wyrażeniu zgody na zmianę warunków umowy zostaje sporządzony do niej aneks i zostaje zmieniona wysokość opłaty prolongacyjnej.  

Konsekwencje niedotrzymania warunków umowy 

Niekiedy może dojść do sytuacji, kiedy płatnik z różnych powodów nie będzie mógł dotrzymać warunków umowy. W wyjątkowych sytuacjach będzie mógł złożyć wniosek o utrzymanie w mocy zawartej umowy o odroczenie zapłaty składek. Do wniosku powinien dołączyć dokumenty potwierdzające przyczyny, które były powodem niedotrzymania warunków umowy. Jeżeli ZUS przychyli się do prośby płatnika, to udzielona ulga zostanie utrzymana, a przedsiębiorca będzie mógł zapłacić należne składki objęte umową. Z kolei ZUS odstąpi od dochodzenia składek w trybie egzekucyjnym. 

W sytuacji, kiedy przedsiębiorca nie dotrzyma warunków umowy z błahych powodów, to umowa zostaje zerwana w trybie natychmiastowym. Przedsiębiorca musi od razu zapłacić wszystkie odroczone należności razem z odsetkami za zwłokę. Do tego mogą dojść koszty upomnienia i koszty prowadzonej egzekucji administracyjnej lub sądowej.  

Prawo odstąpienia od umowy

Przedsiębiorca ma prawo w każdej chwili odstąpić od podpisanej umowy odraczającej zapłatę składek. Do rozwiązania dochodzi w dniu wskazanym przez płatnika w oświadczeniu złożonym w formie pisemnej. Jednak nie może to być dzień wcześniejszy od dnia złożenia oświadczenie w ZUS-ie.

Wniosek o odroczenie terminu płatności składek – co należy przygotować?

Płatnik, który będzie składał wniosek o odroczenie terminu płatności składek za pośrednictwem platformy internetowej PUE powinien:
 • wyszukać wniosek o symbolu RSO i odpowiednio go umotywować
 • dołączyć inne dokumenty o przedstawienie, których zostanie poproszony w trakcie składania wniosku
 • dołączyć dokumenty z zakresu pomocy publicznej.
Jeżeli przedstawione dokumenty okażą się niewystarczające, to przedsiębiorca zostanie poproszony o ich uzupełnienie. Z reguły ZUS podaje termin na uzupełnienie. Jeżeli jest on za krótki, to po kontakcie z organem składkowym może zostać ustalony nowy termin. 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych powinien rozpatrzyć wniosek w okresie nie późniejszym niż 2 miesiące liczone od daty jego złożenia. 

Co powinien zawierać wniosek?

We wniosku przede wszystkim należy określić jakie składki mają zostać odroczone. Należy także podać ich wartość oraz okres płatności, czy są to składki bieżące, czy przyszłe. Przedsiębiorca powinien też poinformować jaka jest przyczyna braku możliwości zapłaty składek w terminie i zaproponować w jaki sposób chce spłacić zadłużenie oraz w jakim terminie.

Płatnik musi też wskazać rodzaj pomocy publicznej, o którą chce się ubiegać przy odroczeniu płatności. Może to być między innymi:
 • pomoc de minimis
 • pomoc indywidualna przeznaczona na restrukturyzację
 • pomoc indywidualna przeznaczona na naprawę szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia.

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku

Przedsiębiorca składając wniosek powinien przede wszystkim udokumentować swoją obecną sytuację finansową, która uniemożliwia mu terminowe wywiązywanie się z obowiązków finansowych wobec państwa.

Do przykładowych dokumentów, które powinny zostać dołączone do wniosku należą te wymienione poniżej:
 • dokumenty potwierdzające, że dana firma istnieje oraz wskazujące na zakres jej działania, takie jak:
  • wpis do ewidencji działalności gospodarczej
  • decyzja o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli działalność została zakończona
 • dokumenty potwierdzające sytuację finansową firmy, takie jak: 
  • oświadczenie o terminowości wnoszenia opłat przez nabywców
  • oświadczenie o szacunkowej wartości zobowiązań finansowych firmy
  • kserokopia zeznań podatkowych PIT za ostatnie 3 lata
  • zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu lub zaleganiu z podatkami
 • dokumenty dotyczące pomocy publicznej, takie jak: 
  • zaświadczenia o pomocy de minimis
  • informacja o otrzymanej pomocy innej niż de minimis
  • oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy publicznej
 • inne dokumenty, jak np.: 
  • harmonogram spłat raty kredytu bankowego lub zadłużeń wobec innych urzędów
  • dokumenty dotyczące bieżących wydatków przedsiębiorcy.

Złożenie wniosku o odroczenie terminu płatności składek

Aby złożyć wniosek należy: 
 • zalogować się do PUE ZUS
 • wybrać zakładkę: „Złożenie dokumentu RSO”
 • uzupełnić dane w formularzu 
 • złożyć dyspozycję sposobu odbioru odpowiedzi
 • podpisać wniosek z użyciem certyfikatu kwalifikowanego lub Profilu Zaufanego ePUAP
 • wysłać wniosek.
Przedsiębiorca ma do wyboru następujące formy odbioru odpowiedzi ZUS na złożony wniosek: 
 • forma elektroniczna przez PUE
 • forma papierowa
 • odbiór osobisty
 • odbiór przez pełnomocnika
 • wysyłka za pomocą poczty.
W zależności od wybranej formy odpowiedzi wystąpią różne formy otrzymania informacji zwrotnej i związane z tym sposoby postępowania.

Jeżeli przedsiębiorca nie zgadza się z decyzją organu składkowego odnośnie:
 • sposobu rozpatrzenia wniosku
 • przedstawionych warunków umowy o odroczeniu terminu płatności składek
 • odmowy udzielenia ulgi 
to może wnieść sprzeciw w terminie do 7 dni od otrzymania pisma z informacją od ZUS-u

Podsumowanie

Przedsiębiorca, który ma chwilowe kłopoty finansowe może ubiegać się o odroczenie terminu zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne ZUS. W tym celu musi złożyć wniosek o odroczenie terminu zapłaty składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Do wniosku musi dołączyć stosowne dokumenty, między innymi potwierdzające jego obecną sytuację finansową. ZUS może rozpatrzyć wniosek pozytywnie lub może odmówić odroczenia płatności.


Data publikacji: 2024-02-23, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU