Kiedy przedsiębiorca ma własną nieruchomość i jest ona związana z prowadzoną działalnością, ma on obowiązek uregulować wyższy podatek od nieruchomości. Co dzieje się z nieruchomością, kiedy firma zostanie zlikwidowana? Czy wartość podatku ulegnie zmianie? podatek od nieruchomosci likwidacja dzialalnosci

Opodatkowanie nieruchomości używanej w firmie

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych informuje, iż podatek od nieruchomości jest naliczany od gruntów, budynków oraz ich części, a także budowli lub ich części powiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Art. 5 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wskazuje, że maksymalna stawka podatku od nieruchomości dla budynków albo ich części:
  • połączonej z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz od budynków mieszkalnych albo ich części przeznaczonych na prowadzenia działalności gospodarczej jest równa 25,74 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  • pozostałej, wliczając w to części zajęte na wykonywanie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, jest równa 8,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

Ogromne znaczenie dla podatku ma określenie, czy konkretna nieruchomość jest wykorzystywana w firmie czy taka zależność nie ma miejsca.  

Posiłkując się art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy, dowiadujemy się, że grunty, budynki oraz budowle związane z prowadzoną firmą to grunty, budynki oraz budowle będące własnością przedsiębiorcy albo innego podmiotu, który prowadzi działalność gospodarczą (biorąc pod uwagę zapisy ust. 2a).

Najwyższa stawka podatku dotyczy wszystkich gruntów, budynków oraz ich części będących własnością przedsiębiorcy albo innego podmiotu, który prowadzi działalność gospodarczą.

Trzeba wyraźnie podkreślić, że grunt, budynek albo budowla są związane z prowadzeniem działalności nie tylko ze względu na fakt ich posiadania. Wymaga się także faktycznego albo potencjalnego korzystania z nieruchomości w danej firmie. Takie stanowisko zostało potwierdzone w wyroku WSA wydanym w Gdańsku 28 czerwca 2022 roku, (I SA/Gd 501/22).

Przez wiele lat przedsiębiorcy regulowali podatek w wyższej stawce bez względu na status nieruchomości. Nie brano pod uwagę stopnia używania nieruchomości w prowadzonej firmie. Takie stanowisko na szczęście uległo zmianie. Zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, nie stosuje się rozwiązań automatycznych, nie zakłada się, że nieruchomość będąca własnością przedsiębiorcy jest  wykorzystywana w firmie. Takie działanie przekłada się na obowiązek wykonywania czynności procesowych, dzięki którym możliwe jest stwierdzenie, jaki jest faktyczny związane pomiędzy nieruchomością a firmą prowadzoną przez podatnika.

Od podatników wymaga się badania związków (również tych potencjalnych) nieruchomości z firmą.

Trzeba jednak zaznaczyć, że posiadanie nieruchomości nie obliguje przedsiębiorcy do płacenia wyższego podatku. Dzieje się tak dopiero w sytuacji, gdy istnieje szansa, że nieruchomość może być używana w firmie.

Kiedy nieruchomość nie zostaje używana w działalności gospodarczej i nie ma ku temu predyspozycji, można zastosować niższe stawki.

Wyższa stawka opodatkowania nie jest narzucana w sytuacji, kiedy dojdzie do obiektywnej i niezależnej od przedsiębiorcy sytuacji. Mowa także o przeszkodzie, której nie można było przewidzieć, stanowiącej barierę do prowadzenia albo kontynuowania działalności gospodarczej.

Podatek od nieruchomości przy likwidacji działalności

W dniu 18 maja 2022 roku NSA wydał wyrok (III FSK 620/21), który wskazuje, że podatnik, który prowadzi przedsiębiorstwo, ma prawo korzystać z nieruchomości jedynie do działalności firmy. Stanowi wtedy składnik majątkowy.

Kiedy firma zostanie zlikwidowana, co wiąże się z definitywnym zakończeniem działalności, nie występuje już dłużej związek pomiędzy nieruchomością a firmą. W praktyce wiąże się to z koniecznością zmiany stawki podatku.

Art. 6 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wskazuje, że w sytuacji, kiedy w ciągu roku podatkowego wystąpiło zdarzenie mające bezpośredni wpływ na wysokość opodatkowania w danym roku (mowa przede wszystkim o zmianie sposobu używania przedmiotu podlegającego opodatkowania albo jego części) podatek może zostać zarówno obniżony, jak i podwyższony. Zmiana odbywa się pierwszego dnia miesiąca, który występuje po miesiącu, gdy doszło do zdarzenia.

Podatnik musi przygotować i złożyć aktualizację IN-1 w terminie 14 dni liczonych od momentu wystąpienia ważnego zdarzenia.

PRZYKŁAD 1
Przedsiębiorca prowadził firmę do dnia 10 sierpnia, kiedy podjął decyzję o jej likwidacji. Ustawodawca wymaga od niego złożenia aktualizacji informacji IN-1 skierowanej do właściwego organu. Dokument stanowi podstawę do zmiany wysokości podatku od nieruchomości. Podatnik wraz z dniem 1 września będzie opłacał inną kwotę podatku.

Art. 6 ust. 8 ustawy wskazuje, że w sytuacji, gdy w ciągu roku podatkowego doszło do wygaśnięcia obowiązku podatkowego dla podatku od nieruchomości albo wystąpiło zdarzenie, które zostało omówione w ust. 3, organ podatkowy zmienia decyzję wyznaczającą wartość podatku.

Przepisy wymagają od organu podatkowego wydania nowej decyzji ze zmienioną wysokością podatku od nieruchomości.

Podsumowanie

Kiedy działalność gospodarcza zostanie trwale zlikwidowana, przedsiębiorca ma możliwość zmienić stawkę podatku od nieruchomości. Takie działanie jest zabronione, jeżeli doszło do czasowego zawieszenia firmy albo wprowadzenia stanu likwidacji. Wiąże się to z tym, że firma nie traci bytu prawnego, a przeznaczenie gruntów czy też budynków pozostaje takie samo.

Kiedy firma przestanie istnieć, nieruchomość nie jest dłużej związana z konkretną działalnością gospodarczą. Wiąże się to z obniżeniem stawki podatku od nieruchomości.


Data publikacji: 2022-12-31, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU