Przedsiębiorcy często zaliczają wydatki na jedzenie i alkohol do kosztów uzyskania przychodów. Mogą tak postąpić jeżeli wydatki są powodem zwiększenia przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej. faktura za alkohol

Koszty uzyskania przychodu, inaczej koszty firmowe,

to koszty poniesione w związku z osiągnięciem przychodu, zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów (art. 22 ust. 1 ustawy o PIT). Wyjątek stanowią koszty wyszczególnione w art. 23 wymienionej ustawy. 

Koszt firmowy, a zakup alkoholu

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o PIT do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się kosztów reprezentacji, a szczególnie tych poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, także alkoholowych. 
Wynika to nie tylko z ustawy, ale także z przedstawianych interpretacji podatkowych i wyroków sądów administracyjnych. Przykładowo: Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 5 kwietnia 2012 roku o sygn. akt II FSK 2101/10 stwierdził, że kosztem uzyskania przychodu nie jest zakup alkoholu na rzecz pracowników podczas spotkań integracyjnych. Kosztem nie będzie też zakup alkoholu związany z przeprowadzanymi szkoleniami pracowniczymi, ponieważ taki rodzaj wydatku nie jest powiązany z celem, dla którego przeprowadzane jest szkolenie i dodatkowo wydatki te nie przyczyniają się do osiągnięcia przychodów lub zachowania bądź zabezpieczenia źródła przychodów. 

Kosztów uzyskania przychodu nie stanowią wydatki związane bezpośrednio lub pośrednio z klientami, ponieważ nie jest łatwo udowodnić związek przyczynowo – skutkowy jaki może zachodzić pomiędzy zakupionym alkoholem dla kontrahenta, a uzyskanymi przychodami. Pomimo tego każda sytuacja jest inna i przy jakichkolwiek wątpliwościach warto poprosić o wydanie indywidualnej interpretacji w konkretnej sprawie. 

W interpretacji ogólnej wydanej przez Ministerstwo Finansów z dnia 25 listopada 2013 roku o nr. DD6/033/127/SOH/2013/RD-120521 napisane jest, że: 

Wymienienie w przepisach podatkowych jako przykładowych kosztów reprezentacji wydatków na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych, nie oznacza, iż wydatki tego rodzaju zawsze muszą zostać wyłączone z kosztów uzyskania przychodów. Kwalifikacja każdego przypadku powinna być odrębna, pod kątem warunków i okoliczności uzasadniających poniesienie takich wydatków.

Podobne stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 17 czerwca 2013 roku o sygn. II FSK 702/11, w którym stwierdził, że: 

celem kosztów reprezentacyjnych jest stworzenie pewnego wizerunku podatnika, stworzenie dobrego obrazu jego firmy, działalności etc., wykreowanie pozytywnych relacji z kontrahentami. Oceniając, czy dane koszty mają charakter reprezentacyjny, należy patrzeć właśnie przez pryzmat ich celu. Jeśli wyłącznym bądź dominującym celem ponoszonych kosztów jest właśnie wykreowanie takiego obrazu podatnika, to koszty te mają charakter reprezentacyjny. Wymienienie jako przykładowych kosztów reprezentacyjnych wydatków na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych, nie oznacza, iż wydatki te zawsze muszą zostać wyłączone z kosztów uzyskania przychodów. Nie są one kosztami jedynie wówczas, gdy mają charakter reprezentacyjny. Kwalifikacja każdego przypadku powinna być odrębna, uzależniona od jego okoliczności.


Data publikacji: 2021-02-18, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU