W wielu firmach benefity dla pracowników nie są już niczym nowym. Pracodawcom zależy, aby kadra pracownicza była ze sobą zintegrowana, dlatego też organizują różne imprezy. Dość popularny jest np. wynajem hali sportowej na użytek pracowników. Czy taki wydatek może być ujęty w kosztach firmowych? wynajem obiektu sportowego na koszt firmy

Czym są koszty uzyskania przychodów?

Art. 22 ust. 1 ustawy o PIT mówi, że kosztami uzyskania przychodów są koszty, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania bądź zabezpieczenia źródła przychodów z wyłączeniem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy. Wydatki mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodu, jeżeli przedsiębiorca będzie potrafił wykazać związek przyczynowo - skutkowy z osiągniętymi przychodami. Tak więc zgodnie z powyższym, wszystkie wydatki uzasadnione gospodarczo, które związane są z działalnością gospodarczą i mają za cel osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów mogą stanowić koszty firmowe. Mogą to być koszty bezpośrednio i pośrednio związane z przychodami. Podatnik musi koniecznie pamiętać, aby poniesione wydatki były prawidłowo udokumentowane z wyłączeniem kosztów ustawowo uznanych za te niebędące kosztami uzyskania przychodów.

Dany wydatek będzie dla podatnika kosztem uzyskania przychodów po spełnieniu określonych warunków:
  • wydatek został poniesiony przez podatnika, który ostatecznie powinien go pokryć z własnych zasobów majątkowych (osoba trzecia nie może opłacić wydatków poniesionych na działalność podatnika)
  • wydatek jest definitywny, czyli rzeczywisty. Wartość poniesionego wydatku nie może być podatnikowi w żaden sposób zwrócona
  • wydatek pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą
  • wydatek został poniesiony w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów bądź może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów
  • wydatek został właściwie udokumentowany
  • wydatek nie może znajdować się w grupie wydatków, które nie są uważane za koszty uzyskania przychodów, zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o PIT.
Przy ocenie wydatku, czy może on stanowić koszt uzyskania przychodu, należy wziąć pod uwagę przede wszystkim jego celowość, czyli dążenie do uzyskania przychodów zabezpieczenia lub zachowania źródła przychodów, a także należy zbadać, czy zachodzi związek przyczynowy, który może wpływać na powstanie lub zwiększenie przychodu.  

Jak się ma wynajem hali sportowej dla pracowników do kosztu firmowego?

Czy pracodawca przy zakupach na rzecz pracowników może taki wydatek zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?
Przykładowo podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży i zatrudnia dużą liczbę pracowników, którym postanowił zapewnić rozrywkę po godzinach pracy i wynajął im ze środków obrotowych firmy, halę sportową. Chętni pracownicy mogą z niej korzystać za darmo po godzinach pracy. Pracodawca liczy, że dzięki temu pracownicy lepiej się poznają i zintegrują. Taki wydatek może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów. Korzystanie przez pracowników z hali sportowej po godzinach pracy nie tylko ich integruje, ale pozwala im zrelaksować się, co z kolei może przełożyć się na bardziej wydajną pracę, a to z kolei oznacza większe przychody dla firmy. Widać więc, że korzyść z wynajęcia hali jest obopólna. Dodatkowo przedsiębiorca, który zdecyduje się na krok wynajęcia hali sportowej jest postrzegany jako ten, który dba o pracowników, któremu nie są oni obojętni, a to pośrednia przyczyna prowadząca do zabezpieczenia źródła przychodów w firmie.

Wynajem hali sportowej, a przychód dla pracownika

Z reguły wszyscy pracownicy mogą korzystać z hali sportowej, którą wynajął dla nich pracodawca. Pracodawca nie prowadzi też żadnej ewidencji, który pracownik z niej korzysta, a który nie. W tej sytuacji, dla pracownika nie powstaje przychód, który musiałby opodatkować z uwagi na nieodpłatne korzystanie z hali sportowej. 

Potwierdzeniem na to jest wyrok wydany przez Trybunał Konstytucyjny z dnia 8 lipca 2014 roku, sygn. K7/13, w którym Trybunał orzekł, że art. 12 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 oraz art. 12 ust. 3 w związku z art. 11 ust. 2 – 2b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczące „innego nieodpłatnego świadczenia” dotyczy tylko przysporzenia majątkowego o określonej wartości jakie zostało przypisane indywidualnie do danego pracownika. 
Trybunał Konstytucyjny uważa, że najpierw należy ustalić, czy świadczenie leży w interesie pracownika, czyli czy stanowi realne przysporzenie majątkowe, inaczej korzyść, która mogłaby mieć odzwierciedlenie w majątku pracownika.

Świadczenie otrzymane od pracodawcy będzie podlegało opodatkowaniu, tylko wtedy, kiedy po stronie pracownika pojawi się dochód (korzyść majątkowa). Może on wystąpić w dwóch postaciach:
  • będzie prowadził do powiększenia aktywów, czyli będzie zwykłym skutkiem wypłaty pieniędzy
  • będzie prowadził do zaoszczędzenia wydatków, czyli będzie następstwem świadczenia rzeczowego lub w formie usługi. 
Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego „inne nieodpłatne świadczenia” na rzecz pracownika mogą zostać uznane za jego dochód w świetle ustawy o podatku dochodowym jedynie wtedy, kiedy świadczenia te spowodowały zaoszczędzenie na wydatkach. Aby taka okoliczność została ustalona, to ważne jest, czy pracownik korzystał ze świadczenia oferowanego przez pracodawcę w sposób pełni dobrowolny. Pracownik wyrażając zgodę na skorzystanie ze świadczenia wskazuje, że dane świadczenie w związku z jego sytuacją zawodową, życiową i rodzinną jest jak najbardziej celowe i przydatne oraz leży w jego interesie. Jeżeli pracownik nie otrzymałby takiego świadczenia, to musiałby sam ponieść wydatek. Jeżeli nieodpłatne świadczenie zostanie przyjęte, jako warunek niezbędny do wykonywania pracy, to po stronie pracownika nie pojawia się korzyść, którą należałoby objąć podatkiem dochodowym.  

Ponadto zgodnie z Trybunałem Konstytucyjnym świadczenia w naturze oraz inne nieodpłatne świadczenia taktowane są jako przychód tylko wtedy, kiedy zostały otrzymane, na co wskazuje realny charakter świadczenia. W związku z powyższymi ustaleniami, pracodawca, który poniósł wydatki na wynajem hali sportowej dla pracowników będzie mógł je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.


Data publikacji: 2022-06-27, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU