Niedawno wprowadzone przepisy związane ze Split Payment, wciąż budzą wątpliwości firm, co do zakresu w jakim mogą korzystać z rachunku VAT. Rachunek ten może być wykorzystywany do różnych celów, a nie tylko i wyłącznie do uiszczania należności w związku z zakupionymi towarami bądź usługami, które są ściśle związane z okresowymi rozliczeniami, zawartymi w deklaracji podatkowej. Główną rolą rachunku VAT jest zapłata podatku, który widoczny jest na fakturach generowanych przez kontrahentów.

zapłata za fakturę z rachunku VAT

Każdy z przedsiębiorców ma możliwość używania rachunku VAT na bieżąco, chodzi o to, iż podatek, który występuje na owym koncie nie musi być trzymany tak długo, aż minie termin wykazywania podatku naliczonego w deklaracji VAT. Środki zgromadzone na rachunku VAT mogą być używane, wynika to chociażby z art. 62b ust. 2 ustawy Prawo bankowe, które mówi, że wykonywanie płatności kwoty, która jest taka sama jak kwota podatku od towarów lub usług w związku z zakupem towarów, albo też usług na rachunek VAT.

Na podstawie wyżej przedstawionych informacji wynika, że nie ma przeszkód, aby skorzystać ze środków zgromadzonych na rachunku VAT za fakturę, która została wygenerowana przez kontrahenta, a dotycząca zakupionych towarów bądź nabytych usług.

Nie ma także problemów z przekazywaniem pieniędzy w przypadku, kiedy ma miejsce rozliczenie korygujących, a także „naprawianie” pomyłkowych przelewów, albo sytuacji w której ma miejsce obrót pieniędzmi na oryginalny rachunek VAT kontrahenta na którym spoczywa obowiązek odnośnie zapłaty.

Jak odnieść się do zapłaty, która związana jest tylko w jakieś części z VAT kontrahenta?
Zapłata, która odbywa się na rzecz kontrahenta musi być skierowana na jego rachunek VAT, a poza tym ma ona być związana tylko i wyłącznie z kwotą VAT, która widoczna jest na wygenerowanej przez owego kontrahenta fakturze. W sytuacji, kiedy uiszczona zapłata za fakturę przewyższa kwotę, która została wyszczególniona na fakturze, nie ma możliwość odzyskania przez kontrahenta owej nadwyżki dla aktualnych działań swego przedsiębiorstwa, gdyż należy w pierwszej kolejności wygenerować właściwe pismo do urzędu skarbowego, które dotyczy zarządzania środkami, a następnie należy uzbroić się w cierpliwość.

Warto wiedzieć, że nie istnieje możliwość, aby dokonać płatności za część ceny towaru, albo też usługi, która stanowi kwotę netto. W związku z tym, dobrze jest wziąć pod uwagę zasadę odnośnie płatności, że z rachunku VAT tylko na rachunek VAT i to wyłącznie kwotę stanowiąca podatek.

Jednakże w momencie, kiedy przedsiębiorca używa rachunku VAT do uiszczenia należności z tytułu zakupu towarów bądź usług, którego nie są ściśle powiązane z działalnością opodatkowaną, ale stanowią przedmiot działalności zwolnionej z VAT może wystąpić problem.
Biorąc pod uwagę prawo bankowe lub ustawę o VAT nie znajdziemy informacji, iż płatności związane z rachunkiem VAT przedsiębiorców muszą być związane z ich działalnością opodatkowaną. Na podstawie tego wnioskujemy, iż nie ma obowiązku, aby istniała relacja skutkowana odnośnie płatnością, a występującymi działaniami opodatkowanymi VAT. Najważniejszą cechą jest cały czas dostarczenie zapłaty faktury na rachunek VAT sprzedawcy.

PRZYKŁAD:
Lekarz, który jest również podatnikiem VAT jest zwolniony z VAT, co jest ściśle związane z typem działalności, którą wykonuje, jednakże zajmuje się on także usługami najmu komercyjnego z zakresu nieruchomości, a w związku z tym jest właścicielem rachunku VAT. Rachunek ten służy mu do opłacania faktur, które związane są z jego działalnością lekarską. Te działania mają związek z działalnością zwolnioną, ale środki zgromadzone na rachunku VAT występują tam dzięki działalności odnośnie najmu komercyjnego nieruchomości biurowych.

Należy zwrócić uwagę, iż banki nie stawiają limitów odnośnie płatności w przypadku, kiedy przedsiębiorca ma rachunek VAT (jest podatnikiem), ale płatności, które związane są z rachunkiem nie podlegają VAT. W związku z tym, płatność zostanie wykonana, jednakże w oparciu o przepisy VAT - płatność ta ma być dokonana tylko i wyłącznie przez podatnika VAT. Z kolei w przypadku, kiedy przedsiębiorca nie występuje w roli podatnika, powinien używać innego rachunku, który nie jest rachunkiem VAT. Należy zwrócić uwagę, iż to właśnie strona transakcji ma obowiązek określenia, czy przedsiębiorca jest podatnikiem VAT, a co za tym idzie, czy może on używać rachunku VAT swojego kontrahenta.

PRZYKŁAD 2
Czynny podatnik VAT wykonał całą gamę transakcji i zgromadził na rachunku VAT 50.000 zł, ale nie posiada wystarczającej liczby nabyć, aby możliwe było ograniczenie owej kwoty. W związku z tym decyduje się zapłacić za organizację przyjęcia okolicznościowego dla syna prezesa firmy, co niesie za sobą wygenerowanie właściwej faktury VAT, która zostaje uregulowana z rachunku VAT firmy. Na podstawie tego, rachunek VAT posłuży do zapłaty, a podatek VAT będzie przeniesiony na rzecz nabywcy, a z kolei firma w sytuacji, kiedy będzie ona likwidowana z malutkim majątkiem – nie posiada żadnych aktualnych środków, aby możliwe było opłacenie podatku, który został wcześniej wykazany. Nie będzie miało miejsce uiszczenie opłaty za VAT.


Data publikacji: 2018-08-15, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU