Zatrudnianie pracowników wiąże się z wieloma obowiązkami po stronie pracodawców. Pracownicy oprócz wynagrodzenia mogą otrzymywać inne dodatkowe świadczenia. Pracodawca może zaproponować im różne benefity, przez co oferta pracy zyskuje na atrakcyjności. benefity karty lojalnosciowe dla pracownikow wynagrodzenie

Najbardziej popularne benefity dla pracowników

Lista benefitów oferowanych pracownikom jest dość spora. Do najczęściej stosowanych, które mogą pomóc zatrzymać pracownika w firmie należą między innymi:
 • ubezpieczenia grupowe pracowników
 • pakiety sportowe
 • pakiety medyczne
 • pakiety medyczne połączone z medycyną pracy.
Obecnie takie właśnie oferty skierowane do pracowników cieszą się największym zainteresowaniem ze strony pracodawców. Jest to podyktowane tym, że pracownicy głównie takich dodatków do wynagrodzenia oczekują od pracodawcy. 

Sposób finansowania benefitów

Z reguły wszelkie benefity finansowane są w następujący sposób:
 • w całości przez pracodawcę
 • w części przez pracodawcę i pracownika
 • na zasadzie dobrowolności, w całości potrącane z wynagrodzenia pracownika.

Ubezpieczenia grupowe pracowników

Benefit w formie ubezpieczenia grupowego jest najbardziej popularną formą doceniania pracowników przez pracodawców. Firma ubezpieczeniowa zawiera umowę z pracodawcą na bardziej korzystnych warunkach niż gdyby taką umowę pracownik zawarł z ubezpieczycielem indywidualnie. Ubezpieczenia grupowe nie stanowią nowej formy gratyfikowania pracowników. Znane są od kilkudziesięciu lat. Ubezpieczyciel wypłaca pracownikowi środki finansowe z tytułu np. urodzenia dziecka, pobytu w szpitalu, operacji itp. Oferta jest dość atrakcyjna, dlatego sporo osób korzysta z takiego wsparcia i podpisuje umowę.

Pakiety sportowe

Pakiety sportowe obejmują różnego rodzaju karnety i abonamenty, które pracodawca nabywa dla swoich pracowników. Pracownik może mieć dofinansowaną aktywność na basen, siłownię lub inne aktywności. 

Pakiety medyczne

Pakiet medyczny obejmuje dostęp do opieki medycznej podstawowej, a także do różnych specjalistów, do których trudniej dostać się korzystając z publicznej służby zdrowia. W skład pakietu mogą wchodzić różnego rodzaju badania, wizyty u specjalistów, u lekarza pierwszego kontaktu, rehabilitacja itp. Zakres usług zależy od podpisanej umowy. 

Pakiety medyczne z medycyną pracy

Pakiety medyczne mogą też zawierać usługi związane z medycyną pracy. Obie usługi powinny być od siebie oddzielone. Z medycyną pracy wiąże się obowiązek jaki pracodawca ma wobec pracowników w zakresie wykonywania obowiązkowych badań wstępnych, okresowych i kontrolnych. Koszty związane z badaniami obciążają w całości pracodawcę. Jeżeli zaproponuje on pracownikom pakiet medyczny z medycyną pracy, to koniecznie celem rozliczenia musi ustalić wartość kwotową pakietu medycznego dla pracownika i oddzielnie opłaty związane z medycyną pracy. 

Sposób wyceny otrzymanego benefitu

Zanim wartość świadczenia pozapłacowego zostanie ujęta w wynagrodzeniu pracownika, to najpierw należy dokonać jego wyceny. Świadczenie nieodpłatne wycenia się wg ceny po jakiej zostało rzeczywiście zakupione. Wartość zakupu można odczytać z faktury otrzymanej za zakup i taka kwota powinna zostać zawarta w wynagrodzeniu pracownika.

Rozliczanie benefitów – czy mogą stanowić przychód pracownika? 

Do przychodu ze stosunku pracy zaliczają się między innymi:
 • wypłaty pieniężne
 • wartość pieniężna świadczeń w naturze
 • świadczenie pieniężne ponoszone za pracownika
 • inne nieodpłatne świadczenia lub świadczenia częściowo odpłatne.
Pracodawcy czasami mogą mieć wątpliwości co do prawidłowego rozliczania benefitów dla pracowników. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 8 lipca 2014 roku, sygn. akt K7/13 postarał się je rozwiać. W ocenie Trybunału przez „inne nieodpłatne świadczenie” należy rozumieć wszelkiego rodzaju świadczenia dokonywane bez pobierania zapłaty. Oceniając świadczenie pod kątem czy powinno ono znaleźć się w podstawie do opodatkowania należy zastanowić się czy nie jest ono objęte zwolnieniem przedmiotowym. Jednak w przypadku benefitów pracowniczych, takich jak np. te wymienione powyżej, to zwolnienie przedmiotowe ich nie obejmuje, chyba że świadczenie otrzymują pracownicy:
 • do 26 roku życia
 • korzystający z ulg dla: 
  • seniora
  • rodzin wielodzietnych (4+)
  • powracających z zagranicy
o ile nie osiągnęli w roku podatkowym łącznych dochodów do kwoty 85 528 zł. 

Rozliczanie benefitów pracowniczych w wynagrodzeniu pracownika, a podatek dochodowy

Nieodpłatne świadczenie otrzymane przez pracownika jest dla niego przychodem w podatku PIT. Pracodawca najczęściej kupuje pakiety dla pracowników w formie abonamentu opłacanego w stałej, zryczałtowanej wysokości. Kwota abonamentu przypadająca na pracownika jest dla niego wartością nieodpłatnego świadczenia. Bez znaczenia jest fakt czy pracownik będzie korzystał ze świadczenia, czy też nie. Wartość abonamentu ujmuje się w podstawie wynagrodzenia od chwili, w której świadczenie zostało udostępnione pracownikowi. W przypadku pokrycia przez pracownika części odpłatności za pakiet do przychodu zostanie zaliczona różnica wynikająca z tej odpłatności. 

Rozliczanie benefitów pracowniczych w wynagrodzeniu pracownika, a składki ZUS

Rozporządzenie składkowe wskazuje, że wszelkie korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, które dają uprawnienia do zakupu po cenach niższych od cen detalicznych niektórych towarów, przedmiotów lub usług, a także korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji pozwalają korzystać ze zwolnienia ze składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zgodnie z powyższym, jeżeli pracownik chociaż w części dokonał opłaty za pakiet razem z pracodawcą, to będzie mógł skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS w części, którą dofinansował pracodawca.

Wyłączona ze składek zusowskich jest także wartość benefitów pracowniczych, które zostały im udostępnione w okresie:
 • zasiłku chorobowego
 • zasiłku macierzyńskiego/opiekuńczego
 • pobierania świadczenia rehabilitacyjnego. 
Wskazane wyłączenie będzie obowiązywało, jeżeli będzie to wynikać z postanowień układów zbiorowych pracy lub przepisów o wynagradzaniu. 

Finansowanie benefitów ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS)

Przedsiębiorca może sfinansować benefity dla pracowników ze środków obrotowych firmy lub może wykorzystać w tym celu środki pochodzące z funduszu specjalnego przeznaczonego na realizację celów socjalnych pracowników (ZFŚS).


Data publikacji: 2022-09-20, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU