Opłaconą składkę zdrowotną odlicza się od podatku dochodowego. Zasada ta dotyczy wszystkich podatników zarówno prowadzących działalność gospodarczą, jak i pracowników. Wysokość składki zdrowotnej wynosi 9% podstawy wymiaru. Odliczeniu nie podlega cała kwota, a tylko 7,75% podstawy wymiaru. Pozostała kwota nie jest odliczana ani od podatku, ani od dochodu. Nie stanowi też kosztów uzyskania przychodów. odliczanie skladki zdrowotnej

Składka zdrowotna – odliczenie przez pracownika

Za pracownika składkę odprowadza pracodawca będący płatnikiem składek. Kwota odprowadzonych składek wykazywana jest w deklaracji PIT-11, którą płatnik ma obowiązek wypełnić i przekazać pracownikowi. Składka w całości obciąża pracownika i jest potrącana z jego wynagrodzenia brutto. Ograniczona jest do wysokości 7,75% podstawy wymiaru. 

Składka zdrowotna – odliczenie przez przedsiębiorcę

Podobna zasada odliczenia składki zdrowotnej od podatku dochodowego w wysokości 7,75% podstawy wymiaru dotyczy również osób prowadzących działalność gospodarczą. Składkę można odliczyć pod warunkiem, że została ona zapłacona. Pozostała część składki (1,25%) nie podlega odliczeniu i nie stanowi kosztu uzyskania przychodu. Przedsiębiorca nie odliczy również składki zdrowotnej opłacanej za pracowników, ponieważ jej nie opłaca, a jedynie jest jej płatnikiem. 

Przedsiębiorca, który sam za siebie opłaca składki zdrowotne może dokonywać odliczeń na bieżąco obniżając zaliczkę na podatek dochodowy w danym okresie rozliczeniowym (miesiąc lub kwartał), w którym składki zostały opłacone. Jeżeli suma składek przekroczy wysokość podatku za dany okres, to wtedy nieodliczona część składek ma prawo być odjęta w kolejnych okresach rozliczeniowych, ale nie może to być później niż moment złożenia zeznania rocznego. Sumę składek podlegającą odliczeniu z całego roku wykazuje się zbiorczo w zeznaniu rocznym. Przedsiębiorca ma prawo odliczyć składkę zdrowotną również od podatku z innych dochodów, jak np.: ze stosunku pracy, w sytuacji kiedy firma wykazuje stratę lub dochody z działalności są niskie i w związku z tym nie ma możliwości odliczenia całości składek. Składki opłacone w danym roku muszą zostać odliczone w tym samym roku. Prawo do odliczenia nie przechodzi na następne lata. 
Istnieje też możliwość odliczenia zaległych składek zdrowotnych w roku, w którym faktycznie zostały opłacone. 

PRZYKŁAD 1
Przedsiębiorca w 2019 roku odnotował stratę w prowadzonej działalności gospodarczej. Składki na ubezpieczenia społeczne rozliczał na bieżąco ujmując w kosztach podatkowych, a składkę zdrowotną przy wyliczaniu zaliczki na podatek dochodowy. Czy opłacone przez przedsiębiorcę w 2019 roku składki na ZUS przepadną w związku z odnotowaną stratą?

Odpowiedź:
Przedsiębiorca ujmował składki społeczne bezpośrednio w kosztach podatkowych, dlatego powstała strata nie spowoduje ich utraty z uwagi na fakt, że składki ujmowane w kosztach podatkowych powiększają stratę. Takie rozwiązanie daje możliwość rozliczenia straty z lat ubiegłych w kolejnych latach. Z kolei składka zdrowotna zostaje odliczona w zaliczce na podatek dochodowy i nie ma możliwości ujęcia jej bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodów. W tym wypadku strata podatkowa powoduje utratę możliwości odliczenia składki zdrowotnej, ponieważ nie można jej rozliczyć w następnych latach. 

PRZYKŁAD 2 
Podatnik w styczniu 2021 roku uregulował zaległe składki zdrowotne za wrzesień i październik 2020 roku. Czy może odliczyć w 2021 roku zaległe składki zdrowotne za 2020 rok? Czy podatnik ma obowiązek uwzględnienia zapłaconych składek w roku, którego one dotyczą, czyli w zeznaniu rocznym za 2020 rok?

Odpowiedź:
Podatnik ma prawo dokonać odliczenia najwcześniej w wyliczeniu zaliczki na podatek dochodowy za styczeń 2021 rok. Składkę zdrowotną można odliczyć w okresie, w którym została ona rzeczywiście opłacona niezależnie od tego jakiego okresu dotyczy.


Data publikacji: 2021-08-11, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU