Zgodnie z przepisami sprzedaż dokonywana na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych ewidencjonowana jest z zastosowaniem kas rejestrujących. Takie transakcje potwierdzane są paragonem fiskalnym. Z użyciem kasy fiskalnej mogą zostać wystawione faktury oraz faktury do paragonów. Wykazuje się je w składanym pliku JPK_V7. wystawianie faktur na kasie fiskalnej

Wystawianie faktur do paragonów – art. 106h ust. 1 ustawy o VAT

W przypadku gdy faktura dotyczy sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, do egzemplarza faktury pozostającego u podatnika dołącza się paragon dokumentujący tę sprzedaż.

Nabywca będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej lub rolnik ryczałtowy, który nabył towar lub usługę ma prawo żądać wystawienia faktury dokumentującej daną transakcję. Jeżeli zgłoszenie chęci nabycia faktury zostanie złożone w terminie 3 miesięcy liczonych od końca miesiąca, w którym nastąpiła dostawa towaru, wykonanie usługi lub otrzymanie całości bądź części zapłaty, to sprzedawca ma obowiązek wystawić fakturę do paragonu (art. 106b ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług). Do egzemplarza faktury pozostającej w dokumentach musi dołączyć paragon dokumentujący dokonaną sprzedaż. Powyższa zasada nie obowiązuje w przypadku sprzedaży udokumentowanej fakturą wystawioną z zastosowaniem kasy rejestrującej, gdzie wartość sprzedaży i kwota podatku zostały zaewidencjonowane w raporcie fiskalnym dobowym kasy.

Sprzedaż na rzecz osoby prywatnej – sposób udokumentowania za pomocą faktury, rejestracja na kasie fiskalnej

Jeżeli nawet sprzedawca na żądanie nabywcy będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej oraz rolnika ryczałtowego wystawi fakturę dokumentującą dokonaną sprzedaż, to nadal ma obowiązek zaewidencjonowania transakcji sprzedaży na kasie fiskalnej. Takiego zdania są także organy podatkowe. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w wydanej interpretacji indywidualnej z dnia 1 marca 2016 roku, sygn. IBPP3/4512-904/15/KG napisał:

W sytuacji, kiedy dana sprzedaż zostanie udokumentowana fakturą wystawianą na żądanie nabywcy (osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub rolnika ryczałtowego), wówczas podatnik ma obowiązek zaewidencjonowania jej w kasie rejestrującej niezależnie od faktu wystawienia faktury. Do kopii faktury należy »podpiąć« oryginał paragonu fiskalnego.


Rejestracja sprzedaży na kasie fiskalnej – faktury do paragonów, a plik JPK_V7

Składane deklaracje podatkowe, jak i ewidencje muszą zawierać wymagane dane. Szczegółowy zakres tych danych zawiera art. 10 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju. Ewidencja pozwala prawidłowo rozliczyć podatek należny. Musi w niej znaleźć się wartość sprzedaży bez podatku, czyli netto, a także wysokość podatku należnego z podziałem na stawki podatku oraz sprzedaż zwolnioną jakie wynikają ze zbiorczych informacji pochodzących z ewidencji sprzedaży, o której mówi art. 111 ust. ustawy. Zgodnie z art. 10 ust. 5 wymienionego rozporządzenia w ewidencji znajdują się oznaczenia dowodów sprzedaży, takie jak:
  • „RO” – dokument zbiorczy wewnętrzny, który zawiera sprzedaż z kas rejestrujących
  • „WEW” – dokument wewnętrzny
  • „FP” – faktura, o której mówi art. 109 ust. 3d ustawy
Sprzedaż zarejestrowana na kasie fiskalnej powinna być wykazana w pliku JPK_V7 zgodnie z informacją zawartą w raporcie okresowym z kasy fiskalnej. Dokument zbiorczy oznacza się symbolem „RO” i ujmuje w polu „Typ dokumentu” w jednym wierszu jako wszystkie transakcje zarejestrowane na kasie fiskalnej. W wierszu JPK_V7 z symbolem „RO” wykazuje się podstawę opodatkowania i podatek należny VAT od łącznej wartości sprzedaży zgodnie z wystawionymi paragonami fiskalnymi. 

Jeżeli został wystawiony paragon z numerem NIP nabywcy, którego łączna wartość nie przekracza kwoty 450 zł lub 100 euro brutto, to paragon uznawany jest za fakturę uproszczoną. Takie paragony (faktury uproszczone) nie są oznaczane symbolem „FP”. Warunek, w ewidencji muszą być ujęte w dokumencie zbiorczym. Jest to stanowisko potwierdzone w uzasadnieniu wydanym do interpretacji indywidualnej z dnia 18 marca 2021 roku, sygn. 0112-KDIL3.4012.2.2021.2.MS przez Dyrektora KIS.
Paragon z NIP-em nabywcy przekraczający kwotę 450 zł lub 100 euro nie jest fakturą, ale na jego podstawie nabywca może zażądać wystawienia faktury. Faktury wystawione do paragonów wykazuje się w pliku JPK_V7 bez względu na okresowe zestawienie RO. Taką fakturę należy wprowadzić w osobnym wierszu w dacie wystawienia faktur z oznaczeniem FP. Dokumenty FP nie powiększają wartości sprzedaży ani podatku należnego za dany okres.  

Podsumowując, sprzedaż zewidencjonowaną zarówno na kasie fiskalnej, jak i za pomocą faktury należy wykazać w pliku JPK_V7 zgodnie z dokumentem zbiorczym korzystając z oznaczenia RO razem z fakturą FP.
Podobnego zdania jest Ministerstwo Finansów:

Takie faktury należy ujmować w ewidencji za okres, w którym zostały wystawione. Faktury te nie zwiększają wartości sprzedaży i podatku należnego w okresie, w którym zostały wystawione. Faktury (z oznaczeniem FP), wystawione na rzecz osoby fizycznej, są objęte zakresem art. 109 ust. 3d ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z tym w pliku JPK_V7 ujmuje się wszystkie faktury sprzedażowe wystawione zarówno dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, jak również faktury wystawione na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. 

Faktury wystawione za pomocą kasy fiskalnej, a plik JPK_V7

Wszelkie faktury dotyczące sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej należy wykazać w pliku JPK_V7 z oznaczeniem FP. Należą do nich także faktury wystawiane bezpośrednio z kasy rejestrującej ujęte w raporcie dobowym sprzedaży z kasy fiskalnej, do których nie został wystawiony paragon fiskalny. Ujmuje się je w tym samym okresie, w którym zostały wystawione. Jednocześnie dokumenty te nie zwiększają wartości sprzedaży i podatku należnego za ten okres. W pliku JPK_V7 ujmuje się je na podstawie dokumentu zbiorczego wpisując oznaczenie RO razem z fakturą z oznaczeniem FP. Faktura taka nie powiększa wartości sprzedaży oraz VAT należnego za ten okres. Potwierdzeniem tego jest uzasadnienie interpretacji indywidualnej z dnia 18 marca 2021 roku, sygn.. 0112-KDIL3.4012.2.2021.2.MS wydanej przez Dyrektora KIS o treści:

Analizując poszczególne oznaczenia dokumentów sprzedaży, należy wskazać, że oznaczeniu »FP« podlegają faktury, o których mowa w art. 109 ust. 3d ustawy o VAT, czyli faktury, do których ma zastosowanie przepis art. 106h ust. 1-3 ustawy o VAT, tj.:
• faktury wystawione odrębnie do paragonu fiskalnego;
• faktury, o których mowa w art. 106h ust. 2 emitowane bezpośrednio z kasy fiskalnej, ujęte w raporcie dobowym sprzedaży z kasy fiskalnej, do których nie jest drukowany paragon;
• faktury w formie elektronicznej, dotyczące sprzedaży udokumentowanej paragonem fiskalnym.
Oznaczenie »FP« należy stosować również do faktury:
• która zgodnie z przepisami zostaje wystawiona, zanim sprzedaż udokumentowana tą fakturą podlega zewidencjonowaniu na kasie rejestrującej. Także w przypadkach, gdy faktura wystawiona jest w innym (wcześniejszym) okresie niż okres powstania obowiązku podatkowego;
która zostaje wystawiona, zanim sprzedaż udokumentowana tą fakturą została zaewidencjonowana na kasie rejestrującej w przypadkach, gdy późniejsze zaewidencjonowanie nie odbywa się zgodnie z przepisami i powoduje konieczność korygowania raportów z kasy rejestrującej będących podstawą zapisów w ewidencji VAT.


Data publikacji: 2022-05-24, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU