Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga dokumentowania zawieranych transakcji. Dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej wystawia się paragony. W innym przypadku przedsiębiorca zobowiązany jest sporządzić fakturę, a czasami wymagany jest rachunek. rachunek faktura

Faktura definicja

Faktura to dokument w formie papierowej lub elektronicznej dokumentujący zawarcie transakcji. W treści musi zawierać dane wymagane ustawą o VAT. Zgodnie z przepisami, obowiązkiem przedsiębiorcy będącego czynnym podatnikiem VAT jest wystawianie faktur VAT na rzecz innego podatnika. Podmioty zwolnione z VAT nie mają obowiązku wystawiania faktur, o ile kontrahent nie zgłosi takiej chęci. Ma na to 3 miesiące licząc od końca miesiąca, w którym otrzymał towar lub została wykonana usługa. Termin na wystawienie faktury zależy od momentu zgłoszenia żądania przez nabywcę towaru lub usługi. 

W przypadku kiedy przedsiębiorca nie ma obowiązku wystawienia faktury, ale nabywca zażądał jej wystawienia, to faktura powinna być sporządzona w terminie:
 • do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do transakcji, jeżeli żądanie miało miejsce w tym samym miesiącu, w którym doszło do sprzedaży
 • w ciągu 15 dni od dnia zgłoszenia żądania, jeżeli nabywca zażądał wystawienia faktury po miesiącu, w którym sprzedaż miała miejsce
PRZYKŁAD 1
Przedsiębiorca zwolniony z VAT ze względu na wysokość obrotów, wykonał 17 kwietnia usługę dla innego podmiotu. 18 kwietnia klient zażądał wystawienia faktury. Przedsiębiorca ma obowiązek wystawić fakturę do 15 maja. 

PRZYKŁAD 2
Przedsiębiorca zwolniony z podatku VAT z powodu na wysokość obrotów w dniu 20 maja wykonał usługę na rzecz osoby prywatnej nieprowadzącej działalności gospodarczej. 10 lipca klient zgłosił żądanie wystawienia faktury. Przedsiębiorca ma obowiązek wystawienia faktury w ciągu 15 dni od dnia zgłoszenia żądania, a więc do 25 lipca.

Rachunek definicja

Rachunek to dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi. Obowiązek jego wystawienia na żądanie kupującego lub usługobiorcy mają przedsiębiorcy w sytuacji, kiedy z odrębnych przepisów nie wynika obowiązek sporządzenia faktury (zgodnie z art. 87 Ordynacji podatkowej).

Rachunki wystawia się w terminach:
 • żądanie wystawienia rachunku zgłoszone przed wykonaniem usługi lub wydaniem towaru – nie później niż 7 dni od wykonania usługi lub wydania towaru
 • żądanie wystawienia rachunku zgłoszone po wykonaniu usługi lub wydaniu towaru – 7 dni od dnia zgłoszenia.
Nie ma obowiązku wystawienia rachunku, jeżeli żądanie zostało zgłoszone po upływie 3 miesięcy od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. 

Z Ordynacji podatkowej oraz ustawy o VAT wynika, że przedsiębiorca może wystawić rachunek jeżeli z innych przepisów nie powstaje obowiązek wystawienia faktury. Przedsiębiorca zwolniony z VAT nie ma możliwości wyboru, czy chce wystawić fakturę, czy rachunek. W tej kwestii decyduje nabywca towaru lub usługi. Przedsiębiorca może wystawić rachunek jeżeli po dokonanej sprzedaży zwolnionej z VAT, kupujący nie zgłosi żądania wystawienia faktury, a jedynie wystawienie rachunku. 

PRZYKŁAD 3 
Przedsiębiorca zwolniony z VAT dokonał dostawy towaru 18 września. Klient 18 grudnia zażądał wystawienia rachunku. Przedsiębiorca ma obowiązek wystawić klientowi rachunek w ciągu 7 dni od otrzymania żądania.

Faktura i rachunek - elementy jakie powinny zawierać

Wykaz obowiązkowych elementów jakie powinna zawierać faktura VAT, faktura VAT zwolniona oraz rachunki zostały zawarte: w ustawie o VAT, rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur, w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, jak również w zakresie informacji jakie powinny zostać zawarte na rachunkach. 
Na poszczególnych dokumentach powinny znaleźć się poniższe elementy:

Faktura VAT 
 • data wystawienia
 • kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który jednoznacznie identyfikuje fakturę
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika oraz nabywcy razem z ich adresami
 • numer identyfikujący podatnika na potrzeby podatku VAT
 • numer identyfikujący nabywcę towaru lub usługi na potrzeby podatku VAT
 • data dokonania lub zakończenia dostawy towaru lub wykonania usługi bądź data otrzymania zapłaty
 • nazwa towaru lub usługi
  8. miara, ilość dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług
 • cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku VAT
 • kwoty opustów lub obniżek cen, również w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, jeżeli nie zostały uwzględnione w cenie jednostkowej netto
 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją bez kwoty podatku VAT
 • stawka podatku
 • suma wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną z podatku
 • kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku 
 • kwota należności ogółem.
Faktura VAT zwolniona z VAT:
 • data wystawienia
 • kolejny numer na podstawie, którego będzie można ją jednoznacznie zidentyfikować
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika oraz nabywcy razem z ich adresami
 • nazwa towaru lub usługi
 • miara i ilość dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług
 • cena jednostkowa towaru lub usługi
 • kwota należności ogółem
 • wskazanie podstawy zwolnienia z podatku VAT
Rachunek:
 • imiona i nazwiska, nazwy sprzedawcy i kupującego wraz z ich adresami lub wykonawcy bądź odbiorcy usługi
 • data wystawienia i kolejny numer rachunku
 • określenie rodzaju i ilości towarów lub wykonanych usług 
 • cena jednostkowa towaru lub usługi
 • ogólna suma należności wyrażona liczbowo i słownie.

Ostatnia aktualizacja: 2022-04-01
Data publikacji: 2020-10-03, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU