Od 1 stycznia 2022 roku płatnicy mają obowiązek wypełniania deklaracji ZUS DRA i wysyłania jej do ZUS-u w każdym miesiącu. Obecnie po zmianach dotyczących składki zdrowotnej, wypełnienie druku stało się bardziej skomplikowane. Jak należy prawidłowo wypełnić deklarację ZUS w sekcji dotyczącej składki zdrowotnej? zus dra jak wypelnic

ZUS DRA – opodatkowanie skalą podatkową

Od lutego 2022 roku osoby, które rozliczają się wg skali podatkowej obowiązkowo podlegają pod ubezpieczenie zdrowotne i muszą obliczać składkę zdrowotną od podstawy stanowiącej dochód z działalności gospodarczej jaki uzyskali w poprzednim miesiącu, za który naliczana jest składka. Wysokość składki zdrowotnej wynosi 9% podstawy, ale nie może to być kwota niższa od 9% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym. Na 2023 rok została obliczona na wysokość 314,10 zł (9% z 3 490 zł). 

Sposób wypełnienia druku ZUS DRA
Podatnik rozlicza się wg skali podatkowej. W lutym osiągnął przychód w wysokości 5 500 zł oraz poniósł koszty w wysokości 4 000 zł razem ze składkami na ubezpieczenia społeczne. 

Podstawę składki zdrowotnej należy ustalić w następujący sposób:
 • dochód za luty: 5 500 zł – 4 000 zł = 1 500 zł
 • podstawa składki zdrowotnej 1 500 zł < niż 3 490 zł, podstawę stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę 3 490 zł
 • składka zdrowotna w wysokości 314,10 zł. 
Druk ZUS DRA należy wypełnić w następujący sposób uzupełniając pola w bloku XI:
 • 01 należy zaznaczyć X
 • 02 należy wpisać dochód – 1 500 zł
 • 03 należy wpisać podstawę składki zdrowotnej – 3 490 zł
 • 04 należy wpisać kwotę składki zdrowotnej – 314,10 zł.

ZUS DRA – opodatkowanie podatkiem liniowym

Podstawę składki zdrowotnej osób, które rozliczają się podatkiem liniowym stanowi dochód z działalności gospodarczej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który opłacana jest składka. W tym przypadku wynosi ona 4,9% podstawy. Składka nie może być niższa od 9% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku kalendarzowym. 

Sposób wypełnienia druku ZUS DRA
Podatnik rozlicza się za pomocą podatku liniowego. Jego przychód za styczeń wyniósł 14 000 zł. Koszty razem ze składkami na ubezpieczenia społeczne wyniosły 4 000 zł. 

Podstawę składki zdrowotnej należy ustalić:
 • dochód za styczeń 14 000 zł – 4 000 zł = 10 000 zł
 • podstawa składki zdrowotnej – 10 000 zł
 • składka zdrowotna – 490 zł (10 000 zł x 4,9%)
Druk ZUS DRA należy wypełnić w bloku XI uzupełniając pola:
 • 05 należy zaznaczyć X
 • 06 należy wpisać dochód – 10 000 zł
 • 07 należy wpisać podstawę składki zdrowotnej – 10 000 zł
 • 08 należy wpisać kwotę składki zdrowotnej – 490 zł. 

ZUS DRA – opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych 

W przypadku osób opodatkowanych ryczałtem, składka zdrowotna zależy od wysokości przychodu:
 • osiągniętego w danym roku kalendarzowym (metoda standardowa)
 • osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym (metoda uproszczona). 
Przychód może być pomniejszony o zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne jeżeli nie zostały odliczone od dochodu ani zaliczone do kosztów. Osiągnięty przychód ma wpływ na podstawę wymiaru składki zdrowotnej, która określana jest przez odpowiednią stawkę procentową przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego razem z wypłatami z zysku. Suma składki to 9% podstawy
 • do 60 000 zł – 60% podstawy naliczenia – 376,16 zł
 • do 300 000 zł – 100% podstawy naliczenia – 626,93 zł
 • powyżej 300 000 zł – 180% podstawy naliczenia – 1 128,48 zł.
Wybór metody standardowej wymaga od przedsiębiorcy obserwowania przychodów na bieżąco. W miesiącu przekroczenia progu dochodowego musi zapłacić składkę zdrowotną w wyższej wysokości. Wymagana jest zapłata wyrównująca zgodnie ze stawką obowiązującą w ostatnim miesiącu roku, za miesiące, w których została naliczona niższa stawka. Termin na dokonanie dopłaty wynosi miesiąc licząc od upływu terminu na złożenie zeznania rocznego za ubiegły rok, czyli do 31 marca.  

Sposób wypełnienia druku ZUS DRA
Podatnik rozlicza się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i opłaca składkę zdrowotną metodą standardową. Za 2 miesiące roku, styczeń i luty osiągnął przychód w wysokości 65 000 zł narastająco. Przychód pomniejszony jest o składki społeczne ZUS. 

Podstawę składki zdrowotnej należy wyliczyć następująco:
 • przychód za styczeń i luty – 65 000 zł
 • podstawa składki zdrowotnej – 6 965,94 zł
 • składka zdrowotna – 626,93 zł
Druk ZUS DRA należy wypełnić w bloku XI uzupełniając pola
 • 12 należy zaznaczyć X
 • 13 należy wpisać przychód – 65 000 zł
 • 14 i 15 pozostają niewypełnione
 • 16 należy wpisać podstawę składki zdrowotnej – 6 965,94 zł
 • 17 należy wpisać kwotę składki zdrowotnej – 626,93 zł. 
Metodę uproszczoną ustalania składki zdrowotnej mogą wybrać osoby prowadzące działalność gospodarczą przez cały poprzedni rok kalendarzowy, które korzystały z opodatkowania przychodów:
 • skalą podatkową
 • podatkiem liniowym
 • podatkiem z kwalifikowanych praw własności intelektualnej
 • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
W przypadku metody uproszczonej określając podstawę wymiaru składki zdrowotnej należy przyjąć przychód uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym pomniejszony o kwotę zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne o ile nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub odliczone od dochodu. Podstawa ustalona w ten sposób obowiązuje przez cały rok kalendarzowy. Po zakończeniu roku należy tylko porównać rzeczywiście osiągnięty przychód i ewentualnie zapłacić wyrównanie. 

ZUS DRA – opodatkowanie kartą podatkową

Osoby, które wybrały kartę podatkową jako formę opodatkowania ustalają podstawę składki zdrowotnej w oparciu o kwotę minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku kalendarzowym. W 2023 roku składka zdrowotna wynosi 314,10 zł (9% z 3 490 zł). 

Sposób wypełnienia druku ZUS DRA
Podatnik powinien uzupełnić pola w bloku XI
 • 09 należy zaznaczyć X
 • 10 należy wpisać podstawę składki zdrowotnej – 3 490 zł
 • 11 należy wpisać kwotę składki zdrowotnej – 314,10 zł. 

ZUS DRA – pozostali przedsiębiorcy

Pozostali przedsiębiorcy, tacy jak: wspólnicy spółki komandytowej (komandytariusz lub komplementariusz), właściciel jednoosobowej spółki z o. o., akcjonariusz prostej spółki akcyjnej mają obowiązek opłacać składkę zdrowotną w wysokości 9%, która naliczana jest od podstawy 100% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Wysokość składki wynosi 626,93 zł (6 965,94 zł x 9%).

Sposób wypełnienia druku ZUS DRA
Podatnik jako właściciel jednoosobowej spółki z o. o. wypełnia w bloku XI następujące pola:
 • 18 należy zaznaczyć X
 • 19 należy wpisać podstawę składki zdrowotnej – 6 965,94 zł
 • 20 należy wpisać kwotę składki zdrowotnej – 626,93 zł. 

Druk ZUS DRA – inne pola dotyczące składki zdrowotnej

Podatnik w formularzu ZUS DRA musi wypełnić jeszcze inne pola. Na podstawie danych wprowadzonych w bloku XI uzupełnia:
 • w sekcji X pole 05 – należy wpisać podstawę wymiaru składki zdrowotnej
 • w sekcji VI pola: 02, 05, 07 – należy wpisać wyliczoną składkę zdrowotną.

ZUS DRA w programie Faktura XL

Oprogramowanie Faktura XL pozwala na generowanie i wysyłkę deklaracji ZUS DRA bezpośrednio z programu do ZUS.

Deklaracja ZUS-DRA jest generowana na podstawie informacji z Rozliczeń ZUS, które znajdują się w dziale Raporty. Proszę sprawdzić poprawność danych przed jej wysłaniem!

Jak wysłać deklarację do ZUS?

Opcja 1: Wysyłka bezpośrednio z programu FakturaXL.

Opcja 2: Wysyłka ePłatnikiem przez PUE ZUS
Wygenerowaną deklarację należy pobrać korzystając z przycisku POBIERZ PLIK ZUS DRA.

Opcja 3: Wysyłka programem Płatnik
Wygenerowaną deklarację należy pobrać korzystając z przycisku POBIERZ PLIK ZUS DRA.

Ostatnia aktualizacja: 2023-02-07
Data publikacji: 2022-05-16, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU