Prawo nie zabrania osobie mającej uprawnienia do renty do prowadzenia działalności gospodarczej. Taki przedsiębiorca w zależności od okoliczności zobowiązany jest lub nie jest, do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne ZUS i składki zdrowotnej. firma renta jakie skladki na zus

Renta – opłacanie składki zdrowotnej

Ogólna zasada mówi, że przedsiębiorca posiadający prawo do renty nie jest zobowiązany do opłacania składek społecznych ZUS. Opłat składki emerytalnej i rentowej może dokonywać na zasadzie dobrowolności. W takiej sytuacji będzie musiał jednocześnie opłacać również składkę wypadkową. Powyższa zasada obowiązuje także przy pobieraniu renty rodzinnej. 
Obowiązkiem zapłaty objęta jest jedynie składka zdrowotna. Posiadanie prawa do renty nie zwalnia z jej zapłaty. Jednak w niektórych okolicznościach przedsiębiorca może uzyskać zwolnienie z jej opłacania, które przysługuje mu na podstawie art. 82 ust. 8 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zgodnie z przepisem składki na ubezpieczenie zdrowotne nie trzeba opłacać, jeżeli świadczenie emerytalne lub rentowe w miesiącu nie przekracza kwoty minimalnego wynagrodzenia, które w 2022 roku wynosi 3 010 zł.

Dodatkowo przedsiębiorca musi spełnić jeden z poniższych warunków:
  • dochody z działalności gospodarczej nie mogą przekraczać w miesiącu 50% kwoty najniższej emerytury. W roku 2022 jest to 1338,24 zł brutto
  • przedsiębiorca opłaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej. 
Ze zwolnienia z opłacania składki zdrowotnej mogą skorzystać osoby niepełnosprawne o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności po spełnieniu jednego z podanych niżej warunków:
  • przychody z tytułu działalności nie mogą przekraczać miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury. W 2022 roku minimalna emerytura wyniosła 1 338,24 zł brutto, czyli 50% daje nam kwotę 669,12 zł
  • opłacają podatek dochodowy w formie karty podatkowej.
Zwolnieniem z opłacania składki zdrowotnej nie zostały objęte osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności. 

Renta z tytułu niezdolności do pracy – składki na ZUS

Przedsiębiorca, który ma przyznane prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS lub przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych powinien obowiązkowo opłacać składki społeczne ZUS (emerytalną, rentową i wypadkową). Na zasadzie dobrowolności może zdecydować się jedynie na opłacanie składki chorobowej.

Zasada ta obowiązuje tylko w sytuacji, kiedy przedsiębiorca spełni dwa warunki: 
  • renta z tytułu niezdolności do pracy wynika z przedstawionych wyżej przepisów ogólnych
  • osoba będąca rencistą prowadzi działalność gospodarczą.
W związku z tym, obowiązkiem opłacania składek społecznych objęci są jedynie ci przedsiębiorcy, którzy pobierają rentę z tytułu niezdolności do pracy na podstawie przepisów szczególnych, jak np. rentę wojskową czy policyjną lub prowadzą działalność inną niż działalność gospodarcza, jak przykładowo działalność wykonywana osobiście na podstawie umowy o dzieło.


Data publikacji: 2022-09-28, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU