Od stycznia 2018 roku każdy czynny podatnik VAT ma obowiązek comiesięcznej wysyłki Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) do Ministerstwa Finansów. Od października 2020 roku plik JPK zostanie zastąpiony nowym plikiem JPK_V7M i JPK_V7K. W jaki sposób będzie odbywała się wysyłka nowej struktury JPK? Jak wysłać JPK?

Wysyłka JPK w nowej strukturze

Jednolity Plik Kontrolny JPK, czyli ujednolicony plik w formacie XML. Może być przekazany jedynie drogą elektroniczną. Nie można go przesłać w formie papierowej. 
Wysyłka nowego pliku JPK będzie możliwa za pośrednictwem programów księgowych posiadających integrację z bramką Ministerstwa Finansów przez API (np. program Faktura XL) lub przez udostępnioną stronę MF: Klient WEB po podpisaniu go jednym z trzech dostępnych sposobów:
 • podpisem kwalifikowanym (polskim lub innego kraju UE)
 • profilem zaufanym
 • danymi autoryzującymi, czyli kwotą przychodu z zeznania rocznego składanego w ub. roku, imieniem, nazwiskiem, numerem NIP/PESEL, datą urodzenia.

Czy wysyłka JPK jest bezpieczna?

Przesyłane pliki JPK zawierają informacje dotyczące sytuacji gospodarczej i finansowej firmy. Z JPK można np.: dowiedzieć się jakich zakupów dokonał przedsiębiorca w danym okresie, jak również co i za ile sprzedał. Stąd coraz częściej wśród przedsiębiorców pojawia się pytanie, czy informacje wysyłane w pliku JPK są bezpieczne. W tej sprawie do Ministra Finansów została skierowana interpelacja nr 9998. W odpowiedzi Ministerstwo wyjaśniło:

Dane w zakresie Jednolitych Plików Kontrolnych przekazywane przez podatników są chronione z zachowaniem wszystkich reguł wynikających z przepisów dotyczących ochrony informacji stanowiących tajemnicę skarbową i ochrony danych osobowych w odniesieniu do ochrony danych w formie elektronicznej. Dostęp do danych w celu realizacji zadań analitycznych mają jedynie upoważnieni pracownicy resortu finansów. Jednolite Pliki Kontrolne przesyłane są przez przedsiębiorców do chmury publicznej w postaci zaszyfrowanej kluczem publicznym Ministerstwa Finansów. Do szyfrowania JPK wykorzystywane są silne algorytmy kryptograficzne AES oraz RSA. Odszyfrowanie możliwe jest tylko w środowisku Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów (CPD MF) z wykorzystaniem chronionego klucza prywatnego Ministerstwa Finansów. Bezpieczeństwo przetwarzania danych w CPD MF zapewniają:

 • System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z wymaganiami normy PN-ISO/IEC 27001;
 • zasady bezpiecznego przetwarzania danych w CPD MF określone w Polityce Bezpieczeństwa Informacji CPD;
 • zabezpieczenia techniczne – systemy typu Firewall, IDS/IPS (Intrusion Detection System/Intrusion Prevention System), systemy antywirusowe i DLP (Data Loss Prevention), system SIEM (Security Information and Event Management) oraz systemy monitorujące funkcjonowanie głównych systemów IT;
 • prowadzone okresowe działania audytowe.

Ponadto wszystkie dane przekazywane w ramach JPK są objęte tajemnicą skarbową, której naruszenie jest zagrożone karą pozbawienia wolności (art. 306 Ordynacji podatkowej).


Wątpliwości podatników związane z wysyłką JPK w nowej strukturze

Nowa struktura JPK wzbudza wśród podatników pewne wątpliwości i obawy. Najbardziej powszechne to:
1. Czy należy wysyłać zerowe JPK?
Obecnie obowiązujący plik JPK_VAT wymaga od podatnika wysyłki nawet w sytuacji kiedy jest „zerowy”. Zgodnie z wyjaśnieniem Ministerstwa Finansów w nowym JPK_VAT z deklaracją w wysłanym pliku zerowym widoczne będą jedynie wypełnione pola identyfikujące podmiot składający nowy JPK. W elemencie:
 • „Deklaracja” w polu P_38 i P_51 trzeba będzie wykazać wartość „0”
 • „LiczbaWierszySprzedaży” oraz „LiczbaWierszyZakupów” trzeba będzie wykazać wartość „0”
 • „PodatekNależny” oraz „PodatekNaliczony” trzeba będzie wykazać wartość „0.00”.

Wysyłka nowego JPK po terminie

Podatnik ma obowiązek wysłania pliku JPK_VAT do Ministerstwa Finansów każdego miesiąca bez wezwania ze strony urzędu. Termin na złożenie pliku upływa z dniem 25 miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy dany plik JPK. W przypadku nowego JPK_V7M i JPK _V7K termin składania będzie taki sam. Niezłożenie go w terminie jest wykroczeniem skarbowym, a czasami może zostać uznane nawet za przestępstwo. Niewysłanie JPK w ustawowym terminie zagrożone jest karą grzywny od 1/10 do aż dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. W 2020 roku są to następujące kwoty:
 • od 260 zł do 5 200 zł (mandat)
 • od 260 zł do 26 000 zł (nakaz sądu)
 • od 260 zł do 52 000 zł (wyrok sądu).
Dodatkowo podatnik może liczyć się z nałożeniem na niego kary porządkowej w wysokości do 2 800 zł.

Czynny żal – czy chroni przed sankcjami karnymi?

Podatnik wysyłając po terminie plik JPK_VAT ma możliwość skorzystania z instytucji czynnego żalu. Tak przynajmniej twierdzą:
 • organy podatkowe w rozmowie telefonicznej w przypadku podatników, u których wykryto niewywiązywanie się z obowiązku
 • Krajowa Informacja Skarbowa (KIS)
 • Ministerstwo Finansów na stronie.
Biorąc pod uwagę powyższe należy przypuszczać, że podobnie będzie w przypadku nowego JPK i spóźniony podatnik celem uniknięcia kary będzie mógł złożyć czynny żal.

Wysyłka kilku plików JPK

Nie można wysłać kilku plików JPK z prostej przyczyny. Plik JPK posiada w swojej strukturze pozycję „cel złożenia”. Można w niej określić numer, jak np.: 1 – „pierwszy składany plik JPK” i numer 2, 3, 4 wskazujący, że plik JPK jest kolejnym plikiem, którego celem jest skorygowanie pierwszego pliku. Nie można złożyć kilku plików JPK z numerem 1, który przykładowo będzie dotyczył osobno rejestru VAT sprzedaży i zakupu. Jeżeli podatnik będzie próbował wysłać kolejny raz plik JPK o celu złożenia numer 1, to nie zostanie on przyjęty do wysyłki. Taka zasada obowiązuje przy obecnym pliku JPK i będzie aktualna również w przypadku nowego JPK.

Dowód wysłania JPK 

Przedsiębiorca dla celów dowodowych powinien posiadać potwierdzenie wysłania pliku JPK. Jest nim Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), które potwierdza poprawne otrzymanie pliku przez Ministerstwo Finansów.

Nowa struktura JPK w formie korekty

Czasami podczas księgowania mogą zdarzyć się pomyłki. Jeżeli błąd zostanie zauważony już po wysłaniu pliku, to po dokonaniu zapisów korygujących trzeba będzie wykonać korektę JPK_VAT i wysłać ją do Ministerstwa. Taki sam sposób postępowania będzie obowiązywał w przypadku nowego JPK. 
Jednak w jego przypadku organy podatkowe będą mogły nałożyć na podatnika sankcję pieniężną w wysokości 500 zł za każdy błąd w JPK. Kary będzie można uniknąć przez dobrowolne złożenie korekty pliku JPK w terminie 14 dni od dnia wykrycia błędu lub wystąpienia zmiany mającej wpływ na ewidencję. Jeżeli błąd zostanie wykryty przez organ podatkowy, to zgodnie z art. 109 ust. 3f znowelizowanej ustawy o VAT, podatnik będzie miał 14 dni liczone od dnia otrzymania wezwania na złożenie korekty lub złożenie wyjaśnienia dotyczącego zarzucanych mu błędów. 

Korekty okresów sprzed dnia 1 października 2020 roku będzie można dokonać na dotychczasowych zasadach, a więc za pomocą korekty JPK_VAT i deklaracji VAT.


Data publikacji: 2020-08-26, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU