Z dniem 1 lutego 2021 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące podatku akcyzowego. Zostały wprowadzone ustawą z dnia 10 grudnia 2020 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych ustaw (Dz. U. 2021 poz. 72), która została opublikowana 13 stycznia 2021 roku w Dzienniku Ustaw. Na podstawie wymienionej ustawy został przede wszystkim poszerzony katalog podmiotów, które od 1 lutego 2021 roku mają obowiązek rejestracji do CRPA. centralny rejestr podmiotow akcyzowych

Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych (CRPA)

prowadzony jest przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu. Na stronach służb skarbowo-celnych znajdują się informacje o tym jaki podmiot powinien ubiegać się o wpis do rejestru. Obowiązkiem zostali objęci przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą zobowiązani do zapłaty podatku akcyzowego oraz zwolnieni z jego zapłaty z powodu zużywania paliwa zwolnionego z zapłaty akcyzy. 

Przed zmianą przepisów obowiązek rejestracji u naczelnika urzędu skarbowego dotyczył przedsiębiorców, którzy:
  • dokonywali czynności opodatkowanych akcyzą oraz byli zwolnieni z akcyzy
  • nabywali alkohol etylowy całkowicie skażony
  • reprezentowali zagranicznego przedsiębiorcę nabywającego energię elektryczną, gaz i susz tytoniowy.
Po zmianie przepisów obowiązkiem rejestracji do CRPA dodatkowo zostali objęci:
  • przedsiębiorcy, u których niszczy się wyroby akcyzowe nieprzydatne do spożycia, zużycia lub przerobu
  • pośrednicy węglowi oraz pośrednicy gazowi
  • podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej, które nie są osobami fizycznymi, jak np.: wojsko, policja, szkoły, przedszkola, Straż Graniczna, GOPR zużywające przedmioty zwolnione od akcyzy, jak: paliwa lotnicze, żeglugowe, gaz LPG.
Dodatkowo na zasadzie dobrowolności rejestracji może dokonać osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, która zużywa gaz LPG do ogrzewania. 

Rejestracja do CRPA

powinna być dokonana jeszcze przed podjęciem działalności gospodarczej objętej opodatkowaniem podatkiem akcyzowym lub przed pierwszym nabyciem wyrobów akcyzowych zwolnionych z opodatkowania akcyzą, które przeznaczone są do zużycia. 
Przedsiębiorca, który zgłosił rejestrację do naczelnika US przed datą 1 lutego 2021 roku, to po zmianie przepisów będzie musiał jedynie potwierdzić zgłoszone dane. Wpisu należy dokonać za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Na stronie rejestracyjnej znajdują się wszystkie potrzebne informacje, które mogą pomóc w procesie rejestracyjnym. 

Rejestracja do CRPA – termin 

Podmioty, które zostały objęte obowiązkiem rejestracji jeszcze przed zmianą przepisów muszą dokonać aktualizacji danych do dnia 30 czerwca 2021 roku. Ten sam termin obowiązuje także w przypadku rejestracji do CRPA przez nowe podmioty w związku z wprowadzeniem zmian do ustawy. 

Do ustawy zmieniającej ustawę o podatku akcyzowym zostało wpisane nowe określenie o brzmieniu: „podmiot prowadzący działalność gospodarczą zamierzający” w zamian dotychczasowego o treści: „podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą”.
W związku z powyższą zmianą Rzecznik MŚP wystosował do Ministerstwa Finansów pismo z prośbą o wyjaśnienie treści tej zmiany.


Data publikacji: 2021-03-18, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU