Art. 111 ust. 1 ustawy o VAT nakłada na przedsiębiorców obowiązek ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób prywatnych i rolników ryczałtowych. Służy do tego kasa fiskalna. W przepisach wymieniono przypadki, kiedy przedsiębiorcy mają prawo skorzystać ze zwolnienia od ewidencji, a jest to związane przede wszystkim z formą płatności. Zwolnienie jednak rodzi wiele sprzecznych opinii, szczególnie kiedy chodzi o płatności regulowane kartą płatniczą. Czy konsument, decydując się na uregulowanie zobowiązania kartą płatniczą, daje przedsiębiorcy prawo zastosować zwolnienie z kasy rejestrującej? Odpowiedź na to i wiele innych pytań znajduje się w niniejszej publikacji. wplata zaliczki wystawienie paragonu

Zwolnienie z kasy fiskalnej uwarunkowanej formą wykonywania płatności

Pozycja 37. załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z kasy fiskalnej informuje, że zwolnienie od obowiązkowej ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej dotyczy świadczenia usług na rzecz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Zwolnienie jest dedykowane również dla rolników ryczałtowych.

Ustawodawca wyznacza obowiązki, które muszą zostać spełnione, aby skorzystać ze zwolnienia:
  • świadczącemu usługę zostanie przekazana pełna zapłata za wykonanie czynności z wykorzystaniem poczty, banku albo spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej – wymagana kwota może zostać przekazana na rachunek bankowy podatnika bądź na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, jeżeli do niej dołączył,
  • zapłata została udokumentowana i zewidencjonowana - na podstawie podanych informacji można stwierdzić, z czego dokładnie wynikała płatność.
Pozycja 36. załącznika do rozporządzenia odnosi się to sprzedaży wysyłkowej, w której zasady prezentują się podobnie, jak zostało to opisane powyżej.
Dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą albo przy pomocy firmy kurierskiej) zostaje zwolniona z obowiązku korzystania z kasy rejestrującej w następujących sytuacjach:
  • dostawcy towaru przekazano pełną zapłatę za wyświadczenie czynności – płatność może zostać uregulowana z wykorzystaniem poczty, banku albo spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (na rachunek bankowy podatnika albo na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, w której ma członkostwo),
  • dokumentacja i ewidencja potwierdzające zapłatę wskazują, jakiej dokładnie czynności dotyczyła i kto jest jej odbiorcą (wymagane są dane nabywcy, wliczając do tego jego adres).

Możliwość zastosowania przedstawionych powyżej dopuszczeń jest uwarunkowana § 2 ust. 1 wskazanego rozporządzenia. Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że jeżeli jeden z podanych wcześniej warunków nie zostanie przez podatnika dopełniony, zabrania się korzystania ze zwolnienia.

Jeżeli uregulowanie opłaty za usługę albo dostawę towaru w systemie wysyłkowym odbędzie się zarówno za gotówkę, jak i przelewem nie można zastosować zwolnienia.

Omawiane zasady są zgodne ze stanowiskiem w interpretacji indywidualnej dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 19 kwestia 2016 roku, IPPP2/4512-173/16-2/DG, która wskazuje, że:

(...) prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących na mocy § 2 ust. 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 37 ww. załącznika do rozporządzenia przysługuje w sytuacji, gdy zapłata za dostawę towaru w całości następuje za pośrednictwem banku lub systemu płatniczego PayPal na rachunek bankowy podatnika. Wyrażenie «w całości» odnosi się do poszczególnych transakcji świadczonych przez podatnika. Taka konstrukcja przepisu powoduje, że zwolnieniu nie podlega dostawa towarów, za którą zapłacono częściowo gotówką, a częściowo za pośrednictwem banku lub systemu płatniczego PayPal. Warunkiem zwolnienia jest to, żeby konkretna transakcja została w całości zapłacona za pośrednictwem banku lub systemu płatniczego PayPal oraz by było możliwe zidentyfikowanie transakcji, której zapłata dotyczy.

PRZYKŁAD 1
Firma pani Łucji świadczy usługi, a w ewidencji sprzedaży korzysta ze zwolnienia z kasy fiskalnej. Jednak to nie jedyna działalność, jaką prowadzi, gdyż jest jednocześnie właścicielką sklepu stacjonarnego – w sklepie sprzedaż towarów zostaje udokumentowana na kasie fiskalnej. Do tej pory wszyscy konsumenci korzystający z usług regulowali opłaty w całości z wykorzystaniem przelewów bankowych. Taki sposób pokrycia zobowiązania pozwala na korzystania ze zwolnienia z kasy. Sytuacja zmieniła się, gdy jeden klient uregulował 50% zamówienia przelewem, a brakującą sumę opłacił gotówką w tym samym dniu, w którym usługa została wykonana. Czy pani Łucja ma prawo skorzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej?

Nie ma przeciwwskazań, żeby pani Łucja korzystała ze zwolnienia z kasy fiskalnej z tytułu świadczenia usług (dla transakcji spełniających wymogi ustawodawcy), nawet jeżeli jedno zobowiązanie zostało przez klienta uregulowane przelewem i gotówką. Jednak brak pełnej płatności zrealizowanej przy pomocy konta bankowego generuje obowiązek wprowadzenia na kasę fiskalną pełnej wartości zamówienia, gdyż wskazana transakcja nie jest zgodna z warunkami pozwalającymi na skorzystanie ze zwolnienia z kasy.

Sprzedaż wysyłkowa – kiedy występuje?

Do sprzedaży wysyłkowej dochodzi w momencie składania zamówień przez Internet, pocztę lub telefonicznie, a do wykonania dostawy służy poczta bądź firma kurierska. Chodzi o tzw. umowy podpisywane na odległość.

Art. 2 ust. 1 ustawy o prawach konsumentów wskazuje, że umowa zawierana na odległość obowiązuje po spełnieniu następujących wymogów:
  • sprzedawca i nabywca nie mogą być osobami fizycznymi w chwili podpisania umowy,
  • umowę podpisano przy pomocy jednego albo większej liczby środków porozumiewania się na odległość, chociażby z Internetu.
Strony nie zawierają umowy na odległość, gdy zamówienie zostaje złożone w siedzibie sprzedawcy, nawet jeżeli towar zostanie dostarczony z wykorzystaniem poczty bądź kuriera. Gdy zobowiązanie zostanie uregulowane kartą płatniczą, przedsiębiorca również nie ma prawa zastosować zwolnienia z kasy fiskalnej.

Płatność z wykorzystaniem PayU oraz PayPal a zwolnienie z kasy fiskalnej

Płatności poprzez PayPal oraz PayU są klasyfikowane jako płatności odbywające się za pośrednictwem banku, dlatego nie występują żadne przeciwwskazania do zastosowania zwolnienia z kasy fiskalnej uwarunkowanego, informacjami zawartymi w pozycji 36. oraz 37. załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z kas fiskalnych.

Takie stanowisko zostało przedstawione w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej z Warszawy z 26 lutego 2015 roku, IPPP2/443-1242/14-2/RR, który wskazuje:

(...) jak wskazano we wniosku, dostawa towarów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej następuje w formie sprzedaży wysyłkowej, a przyjętym sposobem zapłaty przez kupującego za zakupiony towar jest płatność za pośrednictwem poczty, banku, na rachunek bankowy Wnioskodawcy oraz płatności elektroniczne (przelew bankowy na konto, płatność kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU). W odniesieniu do każdej powyższej formy płatności za towar Wnioskodawca prowadzi ewidencję, z której wynika, jakiej konkretnie transakcji wpłata dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres). Wnioskodawca ma zatem możliwość każdorazowej identyfikacji danych nabywcy przy każdej dokonanej sprzedaży (w tym jego imienia i nazwiska oraz adresu).
W odniesieniu do płatności poprzez systemy płatnicze online (tutaj PayU) Organ zauważa, że taka forma płatności, ponieważ dokonywana jest z konta nabywcy przedmiotowych towarów na konto bankowe Wnioskodawcy, spełnia przesłankę do uznaniu, że została dokonana za pośrednictwem banku. Przemawia za tym również wykładnia celowościowa, ponieważ obowiązkiem ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej na podstawie rozporządzenia objęta jest przede wszystkim sprzedaż detaliczna w żaden inny sposób nieudokumentowana. Natomiast w opisanym przypadku każda sprzedaż „pozostawia po sobie ślad” w postaci wpływu na konto Wnioskodawcy w związku z wcześniejszą sprzedażą. Także wpłaty dokonywane bezpośrednio przez klientów przelewem bankowym oraz wpłaty pobraniowe dokonywane przez operatora logistycznego (apaczka bądź Poczta Polska) za dostarczone przesyłki, wpływają bezpośrednio na firmowe konto bankowe Wnioskodawcy, a zatem również te formy płatności spełniają przesłankę do uznania, że zostały dokonane za pośrednictwem banku.

Przedstawione stanowisko organów podatkowych dotyczące korzystania ze zwolnienia z kasy fiskalnej w przypadku płatności poprzez internetowe systemy płatności, do których zaliczamy PayPal, od wielu lat pozostaje takie samo.

Przykładem jest interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 czerwca 2020 roku, 0111-KDIB3-2.4012.174.2020.2.MN, która brzmi następująco:

(...) jak wynika z opisu sprawy, warunki niezbędne do zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej na podstawie przepisu § 2 ust. 1 rozporządzenia w zw. z poz. 37 załącznika do niego zostały spełnione. Bowiem jak sam wskazał Wnioskodawca, płatność za wykonaną usługę będzie w całości przekazana Wnioskodawcy za pomocą systemu płatności elektronicznych PayPal, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie będzie wynikać, z jaką konkretnie czynnością będzie związana.

Uregulowanie płatności z wykorzystaniem systemów, takich jak PayPal albo PayU daje możliwość korzystania ze zwolnienia, ale tylko, gdy ewidencja oraz dokumenty potwierdzają, jakiej transakcji dotyczy dana płatność.

PRZYKŁAD 2
Działalność pana Tomasz polega na sprzedaży wysyłkowej. Wykonywane transakcje zostają potwierdzone dowodami sprzedaży, które wskazują, kto jest odbiorcą transakcji. Kupujący regulują płatności z wykorzystaniem systemu PayPal. W tytule podają numer dowodu sprzedaży, który zostaje do nich przesłany w wiadomości mailowej. Czy pan Tomasz może zastosować zwolnienie z kasy fiskalnej?

Nie ma przeciwwskazań, żeby pan Tomasz zastosował przysługujące mu zwolnienie, pod warunkiem że z rachunku bankowego można odczytać, jakiej transakcji poświęcona jest dana wpłata przekazana przez kupującego.

Płatność kartą płatniczą a zwolnienie z kasy fiskalnej

Jeżeli do uregulowania transakcji wykorzystano kartę płatniczą, organy podatkowe nie klasyfikują tej płatności jako wykonanej za pośrednictwem banku, co oznacza, że przedsiębiorca nie ma prawa zastosować zwolnienia z kasy fiskalnej wskazanej w pozycjach 36. oraz 37. załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z kasy fiskalnej. Takie stanowisko zostało przedstawione w wielu interpretacjach podatkowych.

Jedną z nich jest interpretacja podatkowa wydana przez dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu 13 czerwca 2014 roku, ILPP2/443-294/14-2/SJ, interpretacja wskazuje, że podatnik:

(...) świadcząc daną czynność (sprzedaż e-booka) na rzecz osób fizycznych, za którą płatność jest uiszczana za pomocą karty kredytowej lub debetowej, nie ma prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej, bowiem zapłata w taki sposób nie spełnia warunku zapłaty z poz. 37 załącznika do rozporządzenia. A zatem Wnioskodawca ma obowiązek ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej sprzedaży e-booków na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w sytuacji, gdy zapłata dokonywana jest/będzie za pomocą karty kredytowej lub debetowej.

Należy zauważyć, że dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu podtrzymuje powyższe stanowisko, co zostało wskazane w interpretacji z 8 maja 2015 roku, ILPP2/4512-1-103/15-2/JK, która wskazuje:

(...)W przedmiotowej sprawie zaznaczyć należy, że płatność dokonywana kartą kredytową jest traktowana jak zapłata gotówką.
Zainteresowany, świadcząc usługi na rzecz osób fizycznych, za którą płatność jest uiszczana za pomocą karty kredytowej, nie ma prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej, bowiem zapłata w taki sposób nie spełnia warunku zapłaty z poz. 38 załącznika do rozporządzenia.
A zatem Wnioskodawca ma obowiązek ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w sytuacji, gdy zapłata dokonywana jest za pomocą karty kredytowej, o ile wcześniej utraci zwolnienie podmiotowe (...).

Takie samo stanowisko przedstawia dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 10 lipca 2015 roku, IPPP2/4512-321/15-5/RR, wskazuje, że:

(...) w przypadku płatności dokonywanej przez nabywców za usługę poprzez wykorzystywanie kart płatniczych Spółka nie może korzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, na podstawie zapisu § 2 ust. 1 pkt 1 w powiązaniu z poz. 38 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z 4 listopada 2014 roku, gdyż płatność kartą płatniczą jest traktowana jak zapłata gotówką, niespełniony jest więc warunek formy zapłaty, o którym mowa w poz. 38 załącznika do rozporządzenia.
Spółka w niniejszej sprawie nie ma możliwości skorzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej, o którym mowa w poz. 38 części II załącznika do rozporządzenia, w przypadku świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w sytuacji, gdy zapłata jest dokonywana za pomocą karty płatniczej na zasadach przewidzianych w wyżej powołanych przepisach rozporządzenia (...).

Wraz z rozwojem technologii przedsiębiorcy oferują swoim klientom coraz więcej wariantów na uregulowanie zapłaty. Warto tutaj wspomnieć, że wyjątkiem od transakcji regulowanych przy pomocy karty płatniczej jest preautoryzowana karta płatnicza. W tym przypadku karta płatnicza konsumenta zostaje regularnie pomniejszana o kwotę zgodną z podpisaną umową, chociażby co miesiąc i odbywa się to w sposób automatyczny.

Podobne zostało potwierdzone przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 3 grudnia 2020 roku, 0114-KDIP1-3.4012.567.2020.2.MT, poświęconej usłudze wynajmu samochodów, która informuje, że:

(...) Klient nie dokonuje płatności kartą płatniczą/debetową w ten sposób, że przykłada do terminala kartę, z której pobierane są środki za wynajem pojazdu. (...) Karta jest preautoryzowana w chwili otwarcia umowy najmu i wydania samochodu przy użyciu wewnętrznego sytemu Spółki. Przy zamknięciu umowy następuje naliczenie kosztu do obciążenia karty. Operator kart kredytowych dokonuje obciążenia kart na podstawie wysłanych przez Spółkę raportów. (...)
W konsekwencji, przy tak przedstawionym opisie sprawy, należy stwierdzić, że Wnioskodawca może na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w zw. z poz. 37 załącznika stosować zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania w stosunku do usług wynajmu samochodów osobowych, za które zapłata dokonywana jest kartą kredytową/debetową, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła. Zatem Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku ewidencjonowania sprzedaży z tytułu świadczonych usług wynajmu samochodów osobowych, za które należność jest regulowana w sposób opisany w niniejszym wniosku, tj. kartą kredytową/debetową, przy pomocy kasy rejestrującej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Reasumując, od wielu lat stanowisko organów podatkowych jest niezmienne, czyli zabrania się stosowania zwolnienia z kasy fiskalnej, jeżeli płatność jest regulowana kartą płatniczą. Sytuacja przedstawia się nieco inaczej, kiedy opłata kartą nie odbywa się bezpośrednio w siedzibie sprzedawcy. Jedynym sposobem, aby upewnić się, że organ skarbowy nie będzie mieć problemów z płatnościami w trakcie wykonywania ewentualnej kontroli, polega na regulowaniu zobowiązań przez konsumentów za pośrednictwem banku. Jeżeli płatność ma być opłacona kartą płatniczą, warto wysłać wniosek do urzędu o wydanie interpretacji indywidualnej i uzyskać odpowiedź w problematycznej kwestii.


Data publikacji: 2023-06-16, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU