Zawieszając działalność gospodarczą, przedsiębiorca nie może uzyskiwać z niej żadnych przychodów. Korzystając z art. 25 ust. 1 ustawy prawo przedsiębiorców, dowiadujemy się, że w tym czasie podatnik może jedynie przyjmować należności i regulować zobowiązania, które miały miejsce przed datą zawieszenia działalności. Czy najem lokalu mieszkalnego stanowiącego jednocześnie środek trwały dla zawieszonej firmy jest zgodne z prawem, czy też nie? zawieszona dzialalnosc wynajem

Zawieszona działalność a najem nieruchomości

Przy zawieszeniu działalności gospodarczej przedsiębiorca nie ma prawa wynajmować lokalu mieszkalnego stanowiącego środek trwały dla firmy. Jeśli dopuści się takiego działania, będzie to jednoznaczne z obowiązkiem wznowienia pracy firmy. Wynajem lokalu jest możliwy tylko w przypadku, gdy umowę podpisano jeszcze przed zawieszeniem działalności.  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przy zawieszeniu działalności gospodarczej zabrania się podatnikowi uzyskiwania bieżących przychodów.

Wynajem nieruchomości jako osoba prywatna

Biorąc pod uwagę podatek dochodowy, wynajem lokalu może zostać zakwalifikowany do dwóch różnych źródeł przychodów:
  • pozarolnicza działalność gospodarcza (art. 10 ust. 1 pkt 3);
  • najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, zaliczając do tego dzierżawę, poddzierżawę działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyłączeniem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą (art. 10 ust. 1 pkt 6).

Przedstawione stanowisko może zrodzić pytanie, czy przedsiębiorca, który zawiesił swoją działalność, ma prawo wycofać nieruchomość z majątku firmowego i przenieść ją do majątku prywatnego, a następnie wynająć lokal jako osoba fizyczna?
W omawianej sytuacji dochodzi do wycofania, które nie generuje żadnych zmian, kiedy mowa o podatku PIT, gdyż przedsiębiorca nie otrzymuje przysporzenia majątkowego określanego również jako przychód podatkowy. Przedsiębiorca może cofnąć nieruchomość na potrzeby prywatne – czas takiego działania również nie ma znaczenia.

Jedyny problem stanowi określenie źródła przychodów. Warunki najmu nieruchomości często są jednoznaczne z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jest to związane z trudnościami z wliczeniem wynajmowanej nieruchomości do majątku prywatnego albo połączonego z prowadzoną firmą.

Art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że w sytuacji, gdy rozmiar, powtarzalność, charakter zarobkowy i sposób zorganizowania najmu przypominają prowadzenie działalności gospodarcze, wynajem nieruchomości należy rozliczać na zasadach zgodnych z prowadzoną działalnością i dotyczy to również sytuacji, gdy nieruchomość została wcześniej wycofana z firmy.

Takie stanowisko potwierdza Dyrektorka Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej interpretacji z dnia 9 listopada 2017 roku (nr 0114-KDIP3-1.4011.324.2017.2.KS).

Na podstawie interpretacji wiadomo, że intencje podatnika nie są najważniejsze, a kluczowe znaczenie odgrywają okoliczności występujące w danej spawie, czyli jak wspomniano powyżej powtarzalność, zarobkowy charakter i sposób zorganizowania.

Oznacza to, że przychody osiągane z wynajmowania nieruchomości stanowią źródło przychodów wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli pozarolniczej działalności gospodarczej i należy je opodatkować we właściwy sposób, nawet w sytuacji, gdy nieruchomość została wycofana z firmy.

W praktyce tylko w przypadku, gdy wynajem nieruchomości nie ma cech prowadzenia działalności może zostać określony jako prywatny.

Rozgraniczenie tych dwóch kwestii jest jednak bardzo trudne, gdyż wynajem nieruchomości ma charakter zarobkowy oraz ciągły, co odpowiada definicji działalności gospodarczej. Różnicy należy doszukać się w sposobie organizacji wynajmu.

Oczywiście wskazanie różnic nie jest niemożliwe. Stanowisko, w którym nieruchomość została wycofana z majątku firmy i stała się źródłem dochodu dla osoby prywatnej, potwierdza stanowisko Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 29 grudnia 2016 roku (nr 1462-IPPB1.4511.1100.2016.1.KS).

Jak opodatkowany zostaje najem prywatny?

Po spełnieniu wszystkich warunków i zakwalifikowaniu wynajmu nieruchomości jako najem prywatny warto wiedzieć, w jaki sposób powinno odbywać się rozliczeniu podatku.

1 stycznia 2022 nastąpiła zmiana w przepisach i na podstawie art. 9a ust. 6 ustawy PIT dowiadujemy się, że wynajem nieruchomości musi zostać opodatkowany w formie ryczałtu ewidencjonowanego. Oznacza to, że wysokość podatku jest uzależniona od przychodu uzyskiwanego z wynajmu. Stawka podatku to 8,5% oraz 12,5%, kiedy osiągnięty przychód przekroczy 100 000 zł.

Deklaracja PIT-28 jest wykorzystywana do rozliczenia rocznego podatku. Dokument należy złożyć do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

Podsumowanie

Podatnik, zawieszając swoją działalność, ma prawo wycofać nieruchomość do majątku prywatnego. Z kolei wynajem jako osoba prywatna może odbywać się po spełnieniu wymaganych warunków i nie zawsze jest to możliwe. Aby mieć pewność, że przedsiębiorca nie łamie przepisów prawa, warto zwrócić się o uzyskanie indywidualnej interpretacji podatkowej. Przypomnijmy, że wynajem nieruchomości należącej do majątku firmy w okresie jej zawieszenia jest działaniem sprzecznym z prawem, gdyż działalność nie może generować żadnych przychodów.


Data publikacji: 2022-11-01, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU