W Polskim Ładzie zostały uporządkowane kwestie dotyczące cen transferowych. Zmiany dotyczą przede wszystkim nowych terminów, które w większości zostają wydłużone. Nie będzie też oświadczenia o sporządzaniu dokumentacji cen transferowych. ceny transferowe 2022

Czym są ceny transferowe?

Cena transferowa lub transakcyjna, to cena stosowana w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi, szczególnie w ramach jednej grupy kapitałowej. Duża część transakcji na rynku biznesowym odbywa się pomiędzy podmiotami powiązanymi, jak np.: przepływ towarów handlowych między przedsiębiorcami z jednej grupy kapitałowej lub świadczenie usług na rzecz osób prawnych przez właścicieli i zarządy. Ceny transferowe z tych transakcji mogą znacząco wpływać na końcową wysokość zysków lub strat w poszczególnych częściach grupy. Mogą mieć też wpływ na czynnik konkurencyjny grupy wobec innych firm. Ceny transferowe mogą nie tylko ograniczać ryzyko, ale mogą pomóc również w osiąganiu celów biznesowych w całej grupie kapitałowej. Dzięki temu mogą pomóc w skutecznym i efektywnym prowadzeniu biznesu.
 

Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych od 2022 roku – bez obowiązku stosowania

Do końca 2021 roku podatnicy mieli obowiązek składania oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych do urzędu skarbowego. W oświadczeniu podatnik informował, że lokalna dokumentacja cen transferowych została sporządzona zgodnie ze stanem faktycznym. 

Ceny transferowe objęte dokumentacją ustalane są na warunkach, które mogły ustalić między sobą podmioty niepowiązane. Od 2022 roku takie oświadczenie nie już składane jako odrębny dokument i zostało zlikwidowane. Obecnie przedsiębiorcy nie składają już dwóch odrębnych dokumentów. Wystarczy że złożą jedynie informację o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych. 

Jakie zmiany objęły zakres informacji o cenach transferowych?

Podatnik powinien złożyć informację o cenach transferowych w terminie do końca 11 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego podmiotu, czyli o miesiąc później od terminu przypadającego na sporządzenie dokumentacji cen transferowych. Informacja składana jest do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla spraw podatku dochodowego. Spółki niebędące osobami prawnymi składają informację do naczelnika urzędu skarbowego właściwego wg siedziby lub miejsca prowadzenia działalności spółki.

Informacja składana jest wyłącznie w formie elektronicznej. 

Informacja o cenach transferowych – podpisy

Nowe przepisy dotyczące informacji o cenach transferowych wprowadziły także zmiany w zakresie składania podpisów na informacji, która od tej pory będzie mogła być podpisywana przez:
  • osobę fizyczną – podmiot powiązany będący osobą fizyczną
  • osobę upoważnioną przez przedsiębiorcę zagranicznego do reprezentowania go w oddziale – podmiot powiązany będący przedsiębiorcą zagranicznym posiadającym oddział działający na terytorium RP
  • kierownika jednostki w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości lub w przypadku kierowania jednostką przez organ wieloosobowy – osoba wyznaczona wchodząca w skład organu.
Polski Ład wprowadza też inne uproszczenie jakim jest rezygnacja z obowiązku wyznaczenia wspólnika spółki niebędącej osobą prawną, którego obowiązkiem było złożenie informacji o cenach transferowych za spółkę. Obecnie lokalną dokumentację cen transferowych musi sporządzić spółka niebędąca osobą prawną. 

Dokumentowanie cen transferowych – nowe terminy

Jednym z obowiązków przedsiębiorcy jest sporządzanie lokalnej dokumentacji cen transferowych. Zgodnie z nowymi przepisami musi ona zostać opracowana w terminie do końca 10 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego danego podmiotu z obowiązkiem sporządzenia jej w formie elektronicznej. Do końca 2021 roku, forma mogła być dowolna. Przeważnie sporządzana była w wersji papierowej. 

Z innych nowości, to wydłużenie terminu na przedłożenie dokumentacji cen transferowych na żądanie organu podatkowego do 14 dni. Poprzednio było 7 dni. Urząd skarbowy będzie mógł wystosować do podatnika żądanie sporządzenia i przedłożenia lokalnej dokumentacji cen transferowych w terminie 30 dni w przypadku transakcji wskazanych do kontroli w stosunku, do których podatnik zwolniony był z obowiązku dokumentowania ze względu na korzystanie z mechanizmu finansowego safe barbour. 

Obowiązkiem organu podatkowego jest wskazanie okoliczności świadczących o tym, że prawdopodobnie mogło dojść do zaniżenia wartości transakcji kontrolowanej lub niespełnienia warunków zwolnienia. 

Korekty, a ceny transferowe

Zmiany dotyczą także korekt dokonywanych w zakresie cen transferowych.

Od 2022 korekta ceny transferowej zależy: 
  • od posiadania przez podatnika w chwili jej dokonania, oświadczenia podmiotu powiązanego o dokonaniu korekty cen transferowych w tej samej wysokości co podatnik
  • od potwierdzenia jej dokonania w rocznym zeznaniu podatkowym za rok podatkowy, którego dotyczy korekta. 
Korekty cen transferowych będzie też wymagała sytuacja kiedy podatnik otrzyma od podmiotu powiązanego, dowód księgowy będący potwierdzeniem dokonania korekty cen transferowych w określonej wysokości przez podmiot powiązany.


Data publikacji: 2022-01-07, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU